baner

Wstęp

 


“Gmina Gniezno stwarzając warunki do rozwoju mieszkańcom i przedsiębiorcom będzie atrakcyjnym miejscem do osiedlenia się i prowadzenia działalności gospodarczej, dzięki czemu poziom i warunki życia na jej terenie będą ulegały sukcesywnej poprawie, tak aby docelowo osiągnąć standardy panujące w Unii Europejskiej”

 Wstęp

Strategia Rozwoju Gminy Gniezno została przygotowana jako deklaracja przyszłego stanu Gminy, do którego będą dążyli zarówno jej mieszkańcy jak i władze samorządowe w ciągu najbliższych 15 lat.
Strategia Rozwoju Gminy Gniezno to scenariusz „przyszłości” której się pragnie, to określenie ram działania, w których dokona się transformacja sytuacji obecnej na projektowaną.
Strategia określa możliwe do osiągnięcia cele strategiczne oraz cele operacyjne, które będą realizowane poprzez starannie dobrane i możliwe do realizacji zadania i działania.
Wyznaczono je na podstawie analizy SWOT, której poddano Gminę Gniezno. Analizę tą oparto o “Raport o stanie Gminy Gniezno” oraz “Raport z badań potrzeb i oczekiwań mieszkańców
Gminy Gniezno oraz przedsiębiorców działających na jej terenie”. Raporty te stanowią oddzielne i niezależne dokumenty, stanowiące załącznik do niniejszej Strategii.
Posiadanie przez Gminę Strategii Rozwoju można rozpatrywać przynajmniej w dwóch wymiarach:
• pierwszy to wymiar formalny; Strategia jest dokumentem zawierającym instrukcje działania, rozkład ciężkości poszczególnych działań, ich charakter, zaangażowanie środków
finansowych i potencjału ludzkiego potrzebnego do osiągnięcia zapisanego w nim celu końcowego. Od posiadania przez Gminę strategii rozwoju, spójnej ze strategią powiatową,
wojewódzką i Narodowym Planem Rozwoju, uzależnione są możliwości ubiegania się o zewnętrzne środki pomocowe. Także inwestorzy (szczególnie zagraniczni) często jako atut danej
gminy traktują dobrze przygotowaną strategię rozwoju. Dzięki niej mogą się oni dowiedzieć jakie działania (chociażby w zakresie infrastruktury) zamierzają podjąć w najbliższym
czasie władze gminy.
• drugi to wymiar promocyjny, czyli oddziaływanie na członków zbiorowości gminnej i na wszystkie inne instytucje oraz ludzi spoza Gminy.
Strategia Rozwoju Gminy Gniezno stworzona została przy znaczącym udziale władz Gminy, społeczności gminnej i organizacji pozarządowych (czyli wszystkich, którzy mieli pomysły i
byli chętni do pracy nad Strategią).
Jako ciało doradcze i opiniujące powołano Komitet Rozwoju Lokalnego, w skład którego weszli:
• Marek Słomczewski (Przewodniczący Rady Gminy),
• Arkadiusz Górny (V - ce Przewodniczący Komisji Rewizyjnej),
• Zygmunt Błażejczak (Przewodniczący Komisji Gospodarczej),
• Wojciech Wilkosz (Przewodniczący Komisji Oświaty),
• Paweł Jesiołowski (V - ce Przewodniczący Rady Gminy),
• Eugeniusz Leśniewski (Radny Gminy),
• Zygmunt Lewandowski (Radny Gminy),
• Jerzy Adamski (Dyrektor Zesp. Szkolno – Gimnazjalnego Gminnych w Szczytnikach Duchownych),
• Anna Pacholczyk (Sekretarz Gminy, p.o. Dyrektora GZEAS),
• Krystyna Dickhardt (koordynator Urzędu Gminy /zastąpiona podczas prac nad Strategią przez Michała      
  Walkowiaka/),
Całość dokumentu - Strategia Rozwoju Gminy Gniezno, przygotowana została wg schematu „Piramida”.

                                           Misja

                                   Cele strategiczne

                                   Cele operacyjne

                                          Zadania 

                                          Działania

Strategia Rozwoju Gminy Gniezno jest zgodna z zapisami zawartymi w Narodowym Planie Rozwoju, w Strategii Rozwoju Województwa Wielkopolskiego oraz w Strategii Rozwoju Powiatu Gnieźnieńskiego.

Strategia Gminy Gniezno obejmuje:

1. Wstęp - Założenia i geneza Strategii Rozwoju Gminy Gniezno;
2. Raport o stanie Gminy Gniezno (jako załącznik);
3. Raport z badań potrzeb i oczekiwań mieszkańców Gminy Gniezno (jako załącznik);
4. Wyniki analizy SWOT;
5. Misja i cele strategiczne Strategii rozwoju Gminy Gniezno;
6. Cele operacyjne, zadania i działania (oraz efekty, partnerzy, zarządzanie, harmonogram i budżet);
7. Promocja Strategii;
8. Zasady monitoringu i ewaluacji Strategii Rozwoju Gminy.
              

Aktualne programy

Przedszkole
Wyższa jakość kształcenia
Akademia Kompetencji Cyfrowych
Zdalna Szkoła +
Fundusz Dróg Samorządowych
Senior +
grant_gops
fundusze2014-2018
Inwestowanie w kształcenie
Maluch +
Liderzy Konsultacji Społecznych
Zdalna Szkoła
Fundusz Dróg Samorządowych
Akademia Kompetencji Cyfrowych
grant_gops
Zdalna Szkoła +
Senior +
Inwestowanie w kształcenie
Maluch +
Liderzy Konsultacji Społecznych
Zdalna Szkoła