baner

Rozpoznanie potrzeb i oczekiwań

 


“Gmina Gniezno stwarzając warunki do rozwoju mieszkańcom i przedsiębiorcom będzie atrakcyjnym miejscem do osiedlenia się i prowadzenia działalności gospodarczej, dzięki czemu poziom i warunki życia na jej terenie będą ulegały sukcesywnej poprawie, tak aby docelowo osiągnąć standardy panujące w Unii Europejskiej”

Rozpoznanie potrzeb i oczekiwań

Potrzeby i oczekiwania mieszkańców jak i przedsiębiorców z terenu Gminy Gniezno określono na podstawie specjalnie przygotowanych ankiet, które zostały zaakceptowane przez Komitet Rozwoju Lokalnego. Wyniki ankietowania zostały zebrane w “Raporcie z badań potrzeb i oczekiwań mieszkańców Gminy Gniezno oraz przedsiębiorców działających na jej terenie”. Raport ten stanowi załącznik do niniejszej Strategii.
Na podstawie przygotowanych analiz dla poszczególnych rejonów, (na które umownie podzielono Gminę Gniezno) przygotowano podsumowanie, które posłużyło do wyciągnięcia wniosków niezbędnych do przygotowania analizy SWOT.
Dostęp do edukacji
Ankietowani w całej Gminie Gniezno pozytywnie ocenili dostęp młodych ludzi do edukacji (51,7% ankietowanych uznało, że dostęp młodych ludzi do edukacji jest na średnim, a 35,1%, że na dobrym poziomie). Najwięcej ocen dobrych ankietowani wskazali w rejonie Osiniec - Szczytniki Duchowne - Wola Skorzęcka - Wierzbiczany – Lubochnia (55,9%). Najwyżej dostęp do edukacji ludzi młodych ocenili ankietowani w rejonie Jankówko – Jankowo Dolne – Kalina – Lulkowo (42,7% ankietowanych uznało, że dostęp młodych ludzi jest na dobrym, a 50,0%, że jest na poziomie średnim). Najczęściej ankietowani wnioskowali o otwieranie świetlic i bibliotek, otwieranie przedszkoli, ułatwianie dojazdu dzieci do szkół, wprowadzenie stypendiów dla uczniów, rozwijanie szkolnictwa na poziomie szkoły ponadgimnazjalnej, zagwarantowanie lepszego wyposażenia szkół (komputery), wybudowanie hal sportowych oraz organizowanie kursów i szkoleń dla młodzieży.
Wysokie oceny jakie zyskał dostęp do edukacji ludzi młodych w rejonie Osiniec - Szczytniki Duchowne - Wola Skorzęcka - Wierzbiczany – Lubochnia oraz Jankówko – Jankowo Dolne – Kalina – Lulkowo wynika z usytuowania szkół (Zespołu Szkolno – Gimnazjalnego w Szczytnikach Duchownych oraz Szkoły Podstawowej w Jankowie Dolnym) oraz usytuowanie ww. miejscowości względem miasta Gniezno (dogodne połączenie komunikacyjne, stosunkowo niewielka odległość).
Nieznaczna większość ankietowanych negatywnie oceniła dostęp do edukacji osób w wieku produkcyjnym (40,1% oceniła ten dostęp na złym, a 13,6% na poziomie bardzo złym). Najgorzej dostęp do edukacji osób w wieku produkcyjnym oceniono w rejonie Piekary – Obora – Obórka (85% ocen negatywnych, złych lub bardzo złych). Najlepiej dostęp do edukacji oceniono w rejonie Braciszewo – Skiereszewo (72,8 ocen pozytywnych, dobrych lub średnich). W pozostałych rejonach ankietowani podzielili się mniej więcej po połowie. Sytuację taką można tłumaczyć prawdopodobnie dostępem do dogodnych rozwiązań komunikacyjnych oraz dostępem do informacji. W tym przypadku ankietowani wnioskowali przede wszystkim o zorganizowanie odpowiednich kursów i szkoleń, zwiększenie funduszy na kursy i szkolenia, uruchomienie większej liczby szkół wyższych i umożliwiających przekwalifikowanie się, zagwarantowanie tańszych kursów i szkoleń oraz organizowanie szkoleń na różnych kierunkach.
Dostęp do służby zdrowia
Ankietowani w Gminie Gniezno wysoko oceniają dostęp do służby zdrowia (41,3% ankietowanych ocenia, że dostęp do służby zdrowia jest na średnim, a 26,6%, że jest na poziomie dobrym). Pozytywnie wypowiada się w tej sprawie 2/3 ankietowanych. W dwóch rejonach Dalki – Mnichowo oraz Skiereszewo – Braciszewo dostęp do służby zdrowia zyskał zdecydowanie wyższe oceny niż w pozostałych rejonach. Tam pozytywnie w tej sprawie wypowiada się ponad 4/5 ankietowanych. Wynika to przede wszystkim z dogodnego dostępu do szlaków komunikacyjnych.
Najczęściej ankietowani wnioskowali o zagwarantowanie bezpłatnego dostępu do podstawowych badań lekarskich, zlikwidowanie kolejek i skrócenie czasu oczekiwania na wizytę u specjalisty, zapewnienie łatwiejszego, częstszego dostępu do specjalistów, zapewnienie tańszych leków, poprawienie stosunku lekarzy do pacjentów, wprowadzenie dotacji do badań specjalistycznych, częstsze organizowanie „białych sobót” i „białych niedziel”.
Bezpieczeństwo
Zdaniem ankietowanych, Gminę Gniezno można zaliczyć do miejsc bezpiecznych (45,5%). Stosunkowo duża liczba ankietowanych nie ma jednak zdania w tej sprawie (29,6%). Najwyżej pod względem bezpieczeństwa oceniają Gminę osoby ankietowane w rejonie Skiereszewo – Braciszewo (81,8%), Osiniec – Szczytniki Duchowne – Wola Skorzęcka – Wierzbiczany – Lubochnia (56,6%) oraz Dalki – Mnichowo (56,6%). Najgorzej pod względem bezpieczeństwa oceniają Gminę osoby ankietowane w rejonie Pyszczyn – Pyszczynek – Krzyszczewo – Zdziechowa – Mączniki (43,9% ocen negatywnych przy 24,4% ocen pozytywnych) oraz rejonie Piekary – Obora – Obórka (31,8 ocen negatywnych, przy 18,2% ocen pozytywnych).
Ankietowani wnioskowali najczęściej o zwiększenie liczby patroli policyjnych, poprawienie kontaktów mieszkańców z dzielnicowymi, zagwarantowanie wyższych kar dla przestępców, zapewnienie lepszego oświetlenia dróg nocą oraz o montowanie sygnalizacji świetlnych w miejscach szczególnie niebezpiecznych i przejściach dla pieszych.
Urząd Gminy
Ankietowani wysoko oceniają pracę Urzędu Gminy (29,5% ankietowanych twierdzi że o pracy Urzędu można powiedzieć, że jest na dobrym, a 53,1%, że jest na średnim poziomie). W tej kwestii ankietowani są zgodni we wszystkich rejonach. Wnioskują oni najczęściej o poprawę stosunku urzędników do petentów (interesantów), poprawienie przystępności urzędników, szybsze rozpatrywanie spraw i wniosków, zmniejszenie biurokracji oraz o skontrolowanie i zweryfikowanie kompetencji urzędników.
Baza sportowa
Zdecydowana większość ankietowanych (75,1%) negatywnie ocenia dostęp mieszkańców Gminy Gniezno do bazy sportowej na jej terenie (53,3% ankietowanych twierdzi, że dostęp do bazy sportowej na terenie Gminy Gniezno jest na złym, a 21,8%, że na bardzo złym poziomie). Najbardziej krytycznymi w tej kwestii są mieszkańcy rejonu Skiereszewo – Braciszewo (90,9% ocen negatywnych, 72,7 ankietowanych twierdzi, że dostęp do bazy sportowej na terenie Gminy Gniezno jest na złym a 18,2%, że na bardzo złym poziomie) oraz mieszkańcy rejonu Piekary – Obora – Obórka (87,5% ocen negatywnych, 54,2% ankietowanych twierdzi, że dostęp do bazy sportowej na terenie Gminy Gniezno jest na złym, a 33,3%, że na bardzo złym poziomie). Najlepiej dostęp do bazy sportowej jest oceniany w rejonie Osiniec - Szczytniki Duchowne - Wola Skorzęcka - Wierzbiczany – Lubochnia. Pozytywnie sytuację w tym zakresie ocenia tutaj 69% ankietowanych (22% ankietowanych ocenia, że dostęp do bazy sportowej na terenie Gminy Gniezno jest na poziomie dobrym a 47, 0%, że jest na poziomie średnim).
Tak wysoka ocena dostępu do bazy sportowej na terenie Gminy Gniezno jest spowodowana tym, że przy Zespole Szkolno – Gimnazjalnym w Szczytnikach Duchownych funkcjonuje jedyna (na terenie Gminy Gniezno) hala sportowa. Oceny te przekładają się jednoznacznie na liczbę osób korzystających z bazy sportowej. W przypadku rejonu Osiniec - Szczytniki Duchowne - Wola Skorzęcka - Wierzbiczany – Lubochnia, z dostępnej bazy sportowej korzysta aż 42,7% ankietowanych (w pozostałych rejonach wartość ta nie przekracza 15%). Wynika z tego, że warto jest inwestować w rozwój bazy sportowej. Wnioski takie można także wysunąć z analizy postulatów, które zgłaszali ankietowani. Wśród nich można wyróżnić konieczność: lepszego wykorzystania świetlic, budowania boisk, budowania placów zabaw dla dzieci, wybudowania hali sportowej, tworzenia klubów sportowych, organizowania bezpłatnych dowozów do pływalni oraz rozszerzenia bazy sportowej.
Kultura
Zdaniem większości ankietowanych dostęp do imprez kulturalnych na terenie Gminy Gniezno jest na złym (50,2%) lub na bardzo złym poziomie (16,6%). Najbardziej krytyczni w tej sprawie są ankietowani z rejonu Osiniec - Szczytniki Duchowne - Wola Skorzęcka - Wierzbiczany – Lubochnia. (70,0% ankietowanych uważa, że dostęp do imprez kulturalnych na terenie Gminy jest na złym, a 12,4% uważa, że na bardzo złym poziomie), następnie ankietowani z rejonu Jankówko – Jankowo Dolne – Kalina – Lulkowo oraz rejonu Skiereszewo – Braciszewo i Dalki – Mnichowo. Można tutaj zaobserwować pewną zasadę. Poszczególne rejony są tym bardziej krytyczne w odniesieniu do dostępu do imprez kulturowych im więcej napływa do nich ludności z miasta. Wynika z tego, że poprawa sytuacji w tej kwestii jest konieczna nie tylko ze względu na dotychczasowych mieszkańców Gminy ale także ze względu na możliwość pozyskania nowych osadników.
Ankietowani wskazują najczęściej na konieczność: organizowania imprez sportowo kulturalnych dla dzieci i młodzieży, obniżenia cen biletów na imprezy kulturalno – sportowe, organizowania otwartych imprez i zabaw rekreacyjno sportowych, poprawienia możliwości dojazdu na tego rodzaju imprezy, rozbudowanie świetlic oraz organizowania ciekawych wyjazdów i wycieczek krajoznawczych.
Infrastruktura
Większość ankietowanych ocenia infrastrukturę na terenie Gminy Gniezno na średnim (60,1%) lub dobrym poziomie (23,5%). Takie oceny wskazywane są praktycznie we wszystkich rejonach. Są one nieznacznie zróżnicowane w zależności od dostępnej tam infrastruktury.
Kwestię infrastruktury należy rozpatrywać niezależnie dla każdego rejonu. Zdaniem ankietowanych koniecznie należy poprawić sytuację w tym zakresie poprzez: doprowadzenie gazociągu i kanalizacji, zagwarantowanie tańszej i lepszej jakości wody, konserwowanie linii elektrycznej oraz obniżenie ceny internetu.
Komunikacja
Większość ankietowanych pozytywnie ocenia sieć komunikacyjną na terenie Gminy Gniezno (41,7% ankietowanych uważa, że jest ona na średnim, a 22,3%, że jest na dobrym poziomie). Najlepiej sieć komunikacyjną na terenie Gminy Gniezno oceniają ankietowani mieszkańcy rejonu Osiniec - Szczytniki Duchowne - Wola Skorzęcka – Wierzbiczany - Lubochnia (94,2% ocen pozytywnych, w tym 65,1% ocen dobrych i 29,1% ocen średnich), Piekary – Obora - Obórka (83,3% ocen pozytywnych, w tym 33,3% ocen dobrych i 50,0% ocen średnich), oraz rejonu Wełnica - Strzyżewo Kościelne - Strzyżewo Paczkowe - Strzyżewo Smykowe – Dębówiec - Ganina (80,3% ocen pozytywnych, a w tym 33,3% ocen dobrych i 47,0% ocen średnich).
Najgorzej sytuacja w tym zakresie oceniana jest przez ankietowanych mieszkańców rejonu Skiereszewo - Braciszewo (63,7% ocen negatywnych, w tym 45,5% ocen złych i 18,2% ocen bardzo złych) oraz rejonu Jankówko-Jankowo Dolne – Kalina - Lulkowo (58,7% ocen negatywnych, w tym 27,5% ocen złych i 31,2% ocen bardzo złych). W tych rejonach konieczne byłoby przeanalizowanie funkcjonujących rozwiązań komunikacyjnych oraz wprowadzenie stosownych rozwiązań naprawczych. Ankietowani najczęściej wnioskują o wprowadzenie tańszych biletów, wprowadzenie większej liczby kursów autobusowych w godzinach rannych i popołudniowych oraz dostosowanie ich do liczby dzieci dojeżdżających do szkół.
Zdecydowana większość ankietowanych uważa, że bez większego trudu może dojechać do centrów gospodarczo - kulturalnych (79,6% ocen pozytywnych). Najlepiej w tej kwestii wypowiadają się ankietowani mieszkańcy z rejonu Piekary – Obora - Obórka (95,5% ocen pozytywnych), Wełnica - Strzyżewo Kościelne - Strzyżewo Smykowe - Strzyżewo Paczkowe – Dębówiec - Ganina (92,5% ocen pozytywnych), Osiniec - Szczytniki Duchowne - Wola Skorzęcka – Wierzbiczany - Lubochnia (92,2% ocen pozytywnych) oraz w rejonie Dalki-Mnichowo (91,3% ocen pozytywnych). Najgorzej możliwość dojazdu do centrów gospodarczo - kulturalnych oceniają ankietowani mieszkańcy z rejonu Jankówko -Jankowo Dolne – Kalina - Lulkowo (35,8% ocen negatywnych), Pyszczyn – Pyszczynek – Krzyszczewo – Zdziechowa – Napoleonowo -Mączniki (30,0% ocen negatywnych) oraz rejonu Skiereszewo-Braciszewo (24,9% ocen negatywnych). Ankietowani najczęściej wnioskowali o zwiększenie liczby kursów i połączeń bezpośrednich z centrami gospodarczo – kulturalnymi.
Przedsiębiorczość
Zdaniem ankietowanych dla zwiększenia liczby przedsiębiorców w Gminie Gniezno potrzebne jest: wprowadzenie zwolnień od podatków (szczególnie zwolnień dotyczących podatków od nieruchomości), zachęcenie inwestorów do rozpoczęcia działalności gospodarczej na terenie Gminy Gniezno, poprawienie dostępu do kredytów preferencyjnych przeznaczonych dla przedsiębiorców, zmniejszenie podatków, umożliwienie korzystania z ulg podatkowych, zwiększenie udogodnień dla firm, które dają zatrudnienie oraz prowadzenie promocji terenów inwestycyjnych.
Bezrobocie
Zdaniem ankietowanych, w celu zmniejszenia bezrobocia konieczne jest: zmniejszenie podatków dla pracodawców, wprowadzenie prac społecznych (społecznie użytecznych) zamiast zasiłków, zagwarantowanie dla bezrobotnych robót publicznych, nie zatrudnianie emerytów i rencistów, zmniejszenie kosztów utrzymania pracownika oraz stworzenie warunków do otwierania działalności gospodarczej. Ankietowani poszukują głównie pracy biurowej i fizycznej. Większość z nich szuka jednak, każdej pracy, która pozwoli na właściwym poziomie utrzymać rodzinę.
Rolnictwo
Ankietowani uważają, że dla rozwoju rolnictwa konieczne jest: zadbanie o rozwój przetwórstwa rolnego i rozwój punktów skupu płodów rolnych, zagwarantowanie pomocy rolnikom w inwestowaniu i modernizacji gospodarstw rolnych oraz ubieganiu się o fundusze pomocowe z UE, zagwarantowanie rolnikom tańszych paliw, organizowanie kursów i szkoleń dla rolników, tworzenie na terenie Gminy Gniezno punktów skupu żywca, zboża, owoców, warzyw, mleka itd., umożliwienie rolnikom korzystania z niskoprocentowych kredytów, zmniejszenie importu produktów rolnych do Polski, wprowadzenie stabilnych cen dla produktów rolnych, wprowadzenie ulg podatkowych dla rolników, zwiększenie dotacji dla rolników oraz wprowadzenie opłacalnych cen na produkty rolne.
Sytuacja materialna
Zdecydowana większość ankietowanych ocenia swoją sytuację materialna jako średnią (59,6%). Jako dobrą swoją sytuację materialną ocenia 9,9%, a jako bardzo dobrą - 0,4%. Swoją sytuację materialną jako złą ocenia 26,1%, a jako bardzo złą 4,0% ankietowanych. Potwierdza to złą sytuację materialną blisko 1/4 mieszkańców Gminy Gniezno, którzy korzystają z finansowej i rzeczowej pomocy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
Problemy Gminy Gniezno
Najczęściej zgłaszanymi problemami przez ankietowanych są: zły stan dróg, brak chodników, brak kanalizacji i sieci gazowej, zbyt rzadko kursujące autobusy, bezrobocie, brak oświetlenia dróg, brak (lub nie wykorzystanie) świetlic wiejskich, utrudniony dojazd dzieci do szkół, brak bazy sportowej, brak oczyszczalni ścieków oraz brak środków finansowych na rozwiązywania najważniejszych problemów Gminy.
Próbowano rozwiązać wszystkie ww. problemy. Większość prób zakończyła się jednak niepowodzeniem. Niektóre problemy udało się rozwiązać. Ankietowani uważają, że rozwiązanie niektórych problemów było możliwe dzięki uporowi mieszkańców, władzom Gminy, Sołtysowi i Radnym.
Nie rozwiązanie większości problemów było spowodowane przede wszystkim brakiem środków finansowych w budżecie Gminy oraz brakiem porozumienia między mieszkańcami a Gminą. W rozwiązywaniu problemów Gminy brała udział większość zainteresowanych nimi mieszkańców.
Ankietowani stwierdzili ponadto, że stosunek władz Gminy wobec działań obywatelskich był na dobrym poziomie.
Ankietowani stwierdzili także, że ludzie są aktywni, dlatego że mają z tego korzyści oraz chcą aby było lepiej (chcą lepiej żyć). Bierność ludzi jest powodowana brakiem zainteresowania problemami mieszkańców ze strony Gminy oraz zainteresowaniem się mieszkańców własnymi problemami.
Turystyka i rekreacja
Blisko 1/4 ankietowanych jest gotowa przeznaczyć swoje ziemie pod działalność rekreacyjno - wypoczynkową. Najwięcej ankietowanych jest gotowa przeznaczyć swoje ziemie pod działalność rekreacyjno - wypoczynkową w rejonie: Jankówko - Jankowo Dolne – Kalina - Lulkowo (39,7%), Osiniec - Szczytniki Duchowne - Wola Skorzęcka – Wierzbiczany - Lubochnia (39,6%) oraz w rejonie: Wełnica -Strzyżewo Kościelne - Strzyżewo Smykowe - Strzyżewo Paczkowe – Dębówiec - Ganina (23,5%). Na przeznaczenie ziemi na ww. cel nie zgodził się żaden z ankietowanych mieszkańców rejonu Dalki-Mnichowo.
Wyniki ankietowania przedsiębiorców z terenu Gminy
Jak już wcześniej wspomniano na terenie Gminy Gniezno zarejestrowanych jest około 410 podmiotów gospodarczych. Należy jednak zauważyć, że stosunek aktywnych przedsiębiorstw prywatnych do zarejestrowanych nie przekracza z reguły 70,0%. Przedsiębiorstwa aktywne to przedsiębiorstwa prowadzące rzeczywiście działalność gospodarczą w odróżnieniu od nieaktywnych, które zawiesiły lub zaprzestały działalności i nie zgłosiły tego faktu do GUS-u, liczbę przedsiębiorstw aktywnych szacuje się na podstawie liczby jednostek przesyłających do GUS-u tzw. ankietę strukturalną lub inne sprawozdania finansowe. W odniesieniu do bardzo małych przedsiębiorstw, które sprawozdań nie przesyłają, szacunek liczby przedsiębiorstw aktywnych opiera się na wynikach badań GUS przeprowadzonych metodą reprezentatywną. Podkreślić trzeba także, że ponad 99% przedsiębiorstw aktywnych stanowią małe firmy zatrudniające do 49 pracowników. Zgodnie z tendencjami europejskimi i światowymi w Polsce dominują właśnie małe przedsiębiorstwa oraz mikrofirmy do 10 zatrudnionych. Dla firm przyjęto w związku z tym próbę 10%. Wytypowano więc do ankietowania 41 firm różnej wielkości, które reprezentowały różne branże. Na udzielenie odpowiedzi zdecydowało się 21 przedsiębiorców, pozostali odmówili udzielenia odpowiedzi lub nie można było do nich dotrzeć.
Ankietowane firmy mają status firm samodzielnych. W większości nie są one zrzeszone w organizacjach pracodawców (65%). Przedsiębiorcy zrzeszeni są (25%) głównie w Cechu Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości. Ankietowani deklarują, że zasięg działania ich firm jest stosunkowo obszerny. Na rynku międzynarodowym działa 35% ankietowanych firm, 40% obsługuje rynek krajowy, 5,0% rynek regionalny a 35,0% działa na rynku lokalnym. Na uwagę zasługuje wysoki udział firm działających na terenie Gminy Gniezno, które obsługują rynek krajowy i międzynarodowy. Daje to gwarancje ich dalszego rozwoju i stabilizacji. Ankietowanie przeprowadzono telefonicznie w listopadzie 2004 roku..
W ankietowanych firmach zatrudnionych było 371 osób, w tym w większości byli to mężczyźni (78,4%). W ciągu ostatniego roku zatrudnienie w tych firmach zwiększyło się o ponad 10%, głównie w zawodach: stolarz, tapicer, sprzedawca. W ankietowanych firmach nie przeprowadzono także zwolnień grupowych.
Większość ankietowanych firm nie posiada wolnych miejsc pracy. Jedna z firm zgłosiła zapotrzebowanie na pracowników budowlanych (płytkarz), murarz - pięć stanowisk. Większość firm działających na terenie Gminy Gniezno jest zdecydowana w ciągu najbliższych 2 lat rozpocząć realizację inwestycji, które wpłyną na rozwój firmy (55%). Część firm (15%) uzależnia swoje decyzje inwestycyjne od koniunktury na rynku. Firmy, które nie będą w najbliższych latach inwestowały, jako przyczynę podają brak środków finansowych. Inwestycje planowane przez ankietowanych w 55% spowodują wzrost zatrudnienia. Poszukiwani będą pracownicy w zawodach: handlowiec, sprzedawca, stolarz, tapicer, kierowca, murarz i malarz.
W ciągu najbliższych dwóch lat ankietowane firmy będą zgłaszały zapotrzebowanie na następujących pracowników: handlowiec, stolarz, kowal, ślusarz, tapicer, cieśla, murarz, blacharz, sprzedawca, prezenter, mechanik samochodowy, kierowca, chemik i elektryk. Zdaniem ankietowanych w celu podjęcia inwestycji zmierzających do rozwoju firm konieczne jest: zmiana przepisów podatkowych, uproszczenie dostępu do dotacji UE, zwiększenie opłacalności produkcji oraz świadczenia usług, ustabilizowanie kursu złotego wobec euro, wprowadzenie bardziej dogodnego finansowania inwestycji (łatwiejszy dostęp do kredytów i niższe oprocentowanie), zmniejszenie kosztów pracy oraz zwiększenie liczby staży w firmach. Zdecydowanie większość firm nie planuje w najbliższym czasie zwolnień. Tylko jedna z firm planuje w ciągu najbliższego roku zwolnienie pracowników. Powodem jest brak zbytu na towary.
Większość ankietowanych firm (90%) nie korzysta z usług konsultingowych i doradczych, przy czym jednocześnie połowa ankietowanych firm widzi potrzebę korzystania z takich usług. Wskazują oni potrzebę skorzystania z usług doradczych i konsultingowych w zakresie handlu, sprzedaży wyrobów i usług, programów pomocowych oraz zewnętrznych źródeł finansowania. Ankietowani zakładają, że usługi świadczone będą przez wyspecjalizowane firmy. Dopuszczają oni odpłatność za te usługi (w zależności od ich rodzaju).
W większości przypadków (65%) ankietowane firmy nie zgłaszały kłopotów związanych z zatrudnieniem pracownika. Zdaniem ankietowanych kłopoty ze znalezieniem pracownika występowały w zawodach: traktorzysta, cieśla, kierowca. Główną przyczyną kłopotów ze znalezieniem pracownika jest zdaniem ankietowanych: brak chęci do pracy, brak lojalności, brak kompetencji oraz brak odpowiedzialności ze strony pracowników. Zdaniem ankietowanych poziom kształcenia zawodowego na terenie Wielkopolski jest niezadowalający i zdaniem 20% nie dostosowany do potrzeb firm. Większość ankietowanych nie ma jednak w tej sprawie zdania. Główną przyczyną złego stanu kształcenia zawodowego na terenie Wielkopolski jest zdaniem ankietowanych brak odpowiedniego przygotowania i zaangażowania ze strony nauczających oraz niedostosowane profile kształcenia do potrzeb rynku pracy. Ankietowani proponują dostosować profile kształcenia do potrzeb rynku pracy oraz wprowadzić więcej praktyk zawodowych zwiększających doświadczenie ubiegających się o pracę. Ankietowani zatrudniając pracowników, zwracają największą uwagę na: pracowitość oraz chęć podjęcia pracy, uczciwość, rzetelność, estetykę pracownika, schludność, staż pracy, specjalizacje, sumienność, solidność, doświadczenie, odpowiedzialność, lojalność, dyspozycyjność, wiek, kompetencje oraz punktualność.
Zdaniem ankietowanych idealny pracownik powinien posiadać następujące cechy: solidny, dyspozycyjny, uczciwy, sumienny, pracowity, lojalny, estetyczny, doświadczony, uprzejmy, łatwo nawiązujący kontakty oraz odpowiedzialny.
Ankietowani w większości uważają, że kwalifikacje pracowników zatrudnionych w ich firmach są dla nich odpowiednie (60%). Tylko 15% ankietowanych widzi w związku z tym potrzebę dokształcania pracowników, w celu uzupełnienia przez nich wiedzy. Ankietowani wskazują przede wszystkim na potrzebę organizowania kursów i szkoleń. Głównie chodzi o organizowanie szkoleń w zawodach: tapicer, stolarz, murarz, płytkarz, księgowa (księgowy), ochrona roślin. Ankietowani wskazują na potrzebę organizowania szkoleń i kursów wewnątrz firm, przez pozyskanych specjalistów lub wyspecjalizowane firmy.
Tylko 30% ankietowanych przedsiębiorców jest zainteresowana zatrudnieniem osób bezrobotnych. Zdecydowana większość (55%) nie przewiduje zatrudniania osób bezrobotnych.
W sumie ankietowane firmy są zainteresowane zatrudnieniem 26 osób bezrobotnych na okres od 1 do 6 miesięcy, głównie w zawodach: stolarz, mechanik i kierowca. Większość ankietowanych (60%) nie jest zainteresowana otrzymaniem kredytu na stworzenie dla tych osób miejsc pracy.
Ankietowani, którzy są zdecydowani na otrzymanie kredytu na stworzenie dodatkowych miejsc pracy (25%) planują ubieganie się o kwoty do 150.000 zł.
Ankietowani nie są jeszcze zdecydowani ile miejsc pracy utworzą w ramach pozyskanych kredytów.
Ankietowani tylko w 35% są zainteresowani zatrudnianiem absolwentów w ramach refundacji części wynagrodzenia przez Powiatowy Urząd Pracy. Zainteresowani tą formą wsparcia deklarują utworzenie 21 miejsc pracy na okres do 6 miesięcy, w takich zawodach jak: stolarz, księgowy (księgowa) oraz pracownik biurowy. W ankietowanych firmach zatrudnia się niewiele osób niepełnosprawnych (tylko u 10% ankietowanych). Większość firm (85%) nie jest zainteresowana zatrudnieniem osób niepełnosprawnych. Ankietowani, którzy są zainteresowani zatrudnieniem osób niepełnosprawnych nie są jeszcze zdecydowani ile to będzie osób oraz jakie inwestycje w tym zakresie będą musieli poczynić. Ankietowane firmy zainteresowane są zatrudnieniem niepełnosprawnych w zawodach: stolarz, elektryk i mechanik maszyn.
              

Aktualne programy

Przedszkole
Wyższa jakość kształcenia
Akademia Kompetencji Cyfrowych
Zdalna Szkoła +
Fundusz Dróg Samorządowych
Senior +
grant_gops
fundusze2014-2018
Inwestowanie w kształcenie
Maluch +
Liderzy Konsultacji Społecznych
Zdalna Szkoła
Fundusz Dróg Samorządowych
Akademia Kompetencji Cyfrowych
grant_gops
Zdalna Szkoła +
Senior +
Inwestowanie w kształcenie
Maluch +
Liderzy Konsultacji Społecznych
Zdalna Szkoła