baner

Harmonogram i plan finansowy

 


“Gmina Gniezno stwarzając warunki do rozwoju mieszkańcom i przedsiębiorcom będzie atrakcyjnym miejscem do osiedlenia się i prowadzenia działalności gospodarczej, dzięki czemu poziom i warunki życia na jej terenie będą ulegały sukcesywnej poprawie, tak aby docelowo osiągnąć standardy panujące w Unii Europejskiej”

Harmonogram i plan finansowy związany z realizacją Strategii Rozwoju Gminy Gniezno

Harmonogram i plan finansowy związany z realizacją Strategii Rozwoju Gminy Gniezno lata  2005 – 2012

Symbol

Działanie

Decyzja

Wydatki z budżetu gminy

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

I1Aa/1

Monitoring wywozu nieczystości płynnych,

TB

-

+

+

+

+

+

+

+

I1Ab/2

Budowa kanalizacji w Gminie Gniezno,

T

250.000

1.200.000

1.125.000

1.000.000

1.240.000

1.437.500

1.027.500

1.137.500

I1Ac/3

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków.

T

-

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

I1Ba/4

Budowa sieci wodociągowej,

T

50.000

340.000

910.000

260.000

322.500

145.000

170.000

100.000

I1Bb/5

Modernizacja sieci wodociągowej,

T

-

-

-

240.000

-

-

-

-

I1Bc/6

Wymiana azbestowych i zniszczonych odcinków sieci wodociągowej,

TM

-

-

-

-

-

+

+

+

I2Aa/7

Opracowanie programu gazyfikacji Gminy Gniezno,

TP

-

+

+

+

+

+

+

+

I3Aa/8

Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego z wyznaczeniem terenów pod zabudowę produkcyjno - usługową,

T

-

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

I3Ab/9

Przekształcenie terenów rolnych pod inwestycje (pod działalność gospodarczą),

TB

+

+

+

+

+

+

+

+

I3Ba/10

Stworzenie bazy terenów i obiektów przeznaczonych pod inwestycje,

TB

+

+

+

+

+

+

+

+

I3Bb/11

Prowadzenie działań promocyjnych,

TP

-

+

+

+

+

+

+

+

I4Aa/12

Usprawnienie komunikacji autobusowej na terenie Gminy Gniezno,

TP

-

+

+

+

+

+

+

+

I4Ab/13

Ułatwienie dostępu mieszkańcom do internetu,

T

1.500

1.500

1.500

1.500

1.500

1.500

1.500

1.500

I4Ac/14

Utworzenie Gminnego Centrum Informacji,

T

-

25.000

-

-

-

-

-

-

I4Ba/15

Remonty i modernizacja dróg gminnych,

T

2.115.000

600.000

600.000

600.000

1.240.000

600.000

1.368.000

600.000

I4Bb/16

Współdziałanie z innymi szczeblami samorządu w zakresie modernizacji dróg,

TM

-

+

+

+

+

+

+

+

I4Bc/17

Poprawa stanu rowów przydrożnych,

T

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

I4Bd/18

Zwiększenie bezpieczeństwa na drogach gminnych,

T

-

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

I4Be/19

Budowa chodników.

TM

-

+

+

+

+

+

+

+

II1Aa/20

Promocja i rozwój rolnictwa,

T

4.000

4.000

4.000

4.000

4.000

4.000

4.000

4.000

II1Ab/21

Prowadzenie zalesień na glebach stałych klas,

TB

+

+

+

+

+

+

+

+

II1Ac/22

Rozwój i promocja rolnictwa ekologicznego i grup producenckich,

TM

+

+

+

+

+

+

+

+

II1Ad/23

Tworzenie i promowanie gospodarstw agroturystycznych,

TM

+

+

+

+

+

+

+

+

II1Ba/24

Promocja ulg podatkowych obowiązujących w Gminie Gniezno,

TP

+

+

+

+

+

+

+

+

II1Bb/25

Rozwój przetwórstwa rolno - spożywczego,

TP

+

+

+

+

+

+

+

+

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

II1Bc/26

Produkcja i promocja wyrobów o cechach regionalnych,

TM

-

+

+

+

+

+

+

+

II1Bd/27

Rozwój usług turystycznych,

TP

-

+

+

+

+

+

+

+

II1Be/28

Tworzenie nowych firm,

TB

+

+

+

+

+

+

+

+

II1Bf/29

Pozyskiwanie nowych inwestorów,

TM

-

+

+

+

+

+

+

+

II1Bg/30

Utworzenie Gnieźnieńskiego Parku Inwestycyjnego,

TM

-

-

+

+

+

+

+

+

II2Aa/31

Szkolenia uzupełniające i przekwalifikowujące,

T

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

II2Ab/32

Pomoc w poszukiwaniu pracy i zakładaniu działalności gospodarczej,

T

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

II2Ac/33

Tworzenie warunków do wykonywania telepracy,

T

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

II2Ba/34

Modernizacja, rozbudowa i remonty bazy dydaktycznej,

TP

+

+

+

+

+

+

+

+

II2Bb/35

Rozbudowa szkolnej bazy sportowej,

TP

+

+

+

+

+

+

+

+

II2Bc/36

Rozwój i modernizacja świetlic wiejskich,

T

350.000

350.000

100.000

100.000

87.500

87.500

100.000

100.000

II2Ca/37

Tworzenie przedszkoli,

TP

-

+

+

+

+

+

+

+

II2Cb/38

Wyposażenie szkół w pomoce dydaktyczne,

T

-

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

II2Cc/39

Organizowanie pracowni komputerowych w szkołach,

T

-

10.000

-

10.000

-

10.000

-

10.000

II2cd./40

Dostosowanie systemu edukacyjnego do potrzeb mieszkańców Gminy Gniezno,

TB

+

+

+

+

+

+

+

+

II2Ce/41

Zagwarantowanie zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży,

T

-

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

II2Da/42

Budowa zaplecza sportowego,

TP

+

+

+

+

+

+

+

+

II2Db/43

Budowa i/ lub wytyczanie ścieżek rowerowych,

T

-

-

-

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

II2Dc/44

Tworzenie nowych atrakcji turystycznych,

TM

+

+

+

+

+

+

+

+

II2Dd/45

Tworzenie nowych atrakcji rekreacyjnych,

TM

+

+

+

+

+

+

+

+

II2De/46

Budowa placów zabaw dla dzieci,

T

-

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

II2Df/47

Wytyczanie i oznakowanie szlaków pieszych,

T

-

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

II2Dg/48

Wyznaczanie terenów pod działki rekreacyjno - letniskowe,

TP

-

+

+

+

+

+

+

+

II2Dh/49

Kontrola legalności zabudowy letniskowej,

TB

-

+

+

+

+

+

+

+

II2Di/50

Wyznaczanie terenów i budowa boisk sportowych,

TP

-

-

+

+

+

+

+

+

III1Aa/51

Przygotowanie projektu uchwały o zachowaniu porządku,

TB

+

-

-

-

-

-

-

-

III1Ba/52

Współdziałanie z gminami powiatu gnieźnieńskiego w zakresie segregacji i utylizacji odpadów stałych,

TP

+

+

+

+

+

+

+

+

III1Bb/53

Promocja właściwego zagospodarowania odpadów w gospodarstwach domowych,

T

800

800

800

800

800

800

800

800

III2Aa/54

Wdrażanie programu „Przejrzysta Polska”,

TB

-

+

-

-

-

-

-

-

III2Ab/55

Opracowanie programu zwalczania patologii społecznych,

TB

-

+

+

-

-

-

-

-

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

III2Ac/56

Ochrona młodzieży szkolnej przed narkomanią,

TB

-

+

+

+

+

+

+

+

III2Ba/57

Wspieranie osób niepełnosprawnych i potrzebujących,

TB

-

+

+

+

+

+

+

+

III2Bb/58

Bezpieczeństwo przeciwpożarowe mieszkańców Gminy Gniezno,

TP

+

+

+

+

+

+

+

+

III2Bc/59

Bezpieczna droga do szkoły,

TP

+

+

+

+

+

+

+

+

III3Aa/60

Prowadzenie edukacji ekologicznej w szkołach,

T

-

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

III3Ab/61

Inicjowanie potrzeb proekologicznych,

T

-

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

III3Ac/62

Propagowanie ochrony środowiska,

T

-

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

III3Ba/63

Prowadzenie działań porządkowych i upiększających,

T

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

IV1Aa/64

Herb i flaga Gminy Gniezno,

T

-

15.000

-

-

-

-

-

-

IV1Ab/65

Logo Gminy Gniezno,

T

-

-

5.000

-

-

-

-

-

IV2Aa/66

Wizualna promocja Gminy,

T

-

20.000

20.000

20.000

20.000

-

-

-

IV2Ab/67

Powołanie Towarzystwa Przyjaciół Gminy Gniezno,

TB

+

+

-

-

-

-

-

-

IV2Ba/68

Wydawnictwo promocyjne o Gminie Gniezno,

T

-

-

-

4.000

-

-

4.000

-

IV2Bb/69

Promocja internetowa Gminy Gniezno,

T

1.500

1.500

1.500

2.000

2.000

2.000

2.500

2.500

IV2Bc/70

Nawiązanie współpracy z gminami partnerskimi,

TB

+

+

+

+

+

+

+

+

IV2Bd/71

Udział w Lokalnej Organizacji Turystycznej,

T/TP

810

+

+

+

+

+

+

+

IV2 Be/72

Stworzenie kalendarza imprez kulturalno - rekreacyjno - sportowych.

TB

+

+

+

+

+

+

+

+

Razem wydatki z budżetu gminy:

4.000.000

4.000.000

4.000.000

4.000.000

4.000.000

4.000.000

4.000.000

4.000.000

w tym wydatki T:

2.797.610

2.659.800

2.859.800

2.344.300

3.020.300

2.390.300

2.780.300

2.058.300

w tym wydatki TP:

702.390

840.200

640.200

1.155.700

479.700

1.109.700

719.700

1.441.700

w tym wydatki TB:

500.000

500.000

500.000

500.000

500.000

500.000

500.000

500.000

Objaśnienia do pozycji - “Decyzja”

T

-

Działanie priorytetowe, na które powinny zostać zapisane środki w budżecie Gminy Gniezno;

TP

-

Działanie priorytetowe, na które powinny zostać zagwarantowane środki w budżecie Gminy Gniezno; Działane będzie realizowane w zależności od stwierdzonych przez Gminę potrzeb. Koszt działania w tym zakresie będzie corocznie zależnie od posiadanych środków zapisany w budżecie; Decyzję każdorazowo podejmie Rada Gminy Gniezno;

TM

-

Działanie uznane za ważne, będzie jednak realizowane w przypadku pozyskania przez Gminę dodatkowych  środków finansowych (zarówno w ramach budżetu, jak i spoza budżetu gminy);

TB

-

Działanie uznane za ważne, będzie realizowane w ramach bieżących wydatków budżetowych;

R

-

Działanie rezerwowe, będzie realizowane w miarę  posiadania środków przez Gminę Gniezno, po wykonaniu pozostałych działań;

+

-

Oznacza finansowanie działania w danym roku budżetowym bez podania wartości. Decyzje o wielkości finansowania podejmie Rada Gminy w uchwale budżetowej na dany rok.

-

-

Oznacza, że działanie w danym roku nie będzie finansowane.

Harmonogram i plan finansowy związany z realizacją Strategii Rozwoju Gminy Gniezno lata 2013 – 2019

Symbol

Działanie

Decyzja

Wydatki z budżetu gminy

 

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

 

I1Aa/1

Monitoring wywozu nieczystości płynnych,

TB

+

+

+

+

+

+

+

 

I1Ab/2

Budowa kanalizacji w Gminie Gniezno,

T

1.170.000

1.180.000

500.000

1.550.000

1.275.000

750.000

450.000

 

I1Ac/3

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków,

T

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

 

I1Ba/4

Budowa sieci wodociągowej,

T

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

 

I1Bb/5

Modernizacja sieci wodociągowej,

T

-

-

-

-

-

-

-

 

I1Bc/6

Wymiana azbestowych i zniszczonych odcinków sieci wodociągowej,

TM

+

+

+

+

+

+

+

 

I2Aa/7

Opracowanie programu gazyfikacji Gminy Gniezno,

TP

+

+

+

+

+

+

+

 

I3Aa/8

Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego z wyznaczeniem terenów pod zabudowę produkcyjno - usługową,

T

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

 

I3Ab/9

Przekształcenie terenów rolnych pod inwestycje (pod działalność gospodarczą),

TB

+

+

+

+

+

+

+

 

I3Ba/10

Stworzenie bazy terenów i obiektów przeznaczonych pod inwestycje,

TB

+

+

+

+

+

+

+

 

I3Bb/11

Prowadzenie działań promocyjnych,

TP

+

+

+

+

+

+

+

 

I4Aa/12

Usprawnienie komunikacji autobusowej na terenie Gminy Gniezno,

TP

+

+

+

+

+

+

+

 

I4Ab/13

Ułatwienie dostępu mieszkańcom do internetu,

T

1.500

1.500

1.500

1.500

1.500

1.500

1.500

 

I4Ac/14

Utworzenie Gminnego Centrum Informacji,

T

-

-

-

-

-

-

-

 

I4Ba/15

Remonty i modernizacja dróg gminnych,

T

600.000

600.000

800.000

600.000

600.000

600.000

600.000

 

I4Bb/16

Współdziałanie z innymi szczeblami samorządu w zakresie modernizacji dróg,

TM

+

+

+

+

+

+

+

 

I4Bc/17

Poprawa stanu rowów przydrożnych,

T

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

 

I4Bd/18

Zwiększenie bezpieczeństwa na drogach gminnych,

T

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

 

I4Be/19

Budowa chodników.

TM

+

+

+

+

+

+

+

 

II1Aa/20

Promocja i rozwój rolnictwa,

T

4.000

4.000

4.000

4.000

4.000

4.000

4.000

 

II1Ab/21

Prowadzenie zalesień na glebach stałych klas,

TB

+

+

+

+

+

+

+

 

II1Ac/22

Rozwój i promocja rolnictwa ekologicznego i grup producenckich,

TM

+

+

+

+

+

+

+

 

II1Ad/23

Tworzenie i promowanie gospodarstw agroturystycznych,

TM

+

+

+

+

+

+

+

 

II1Ba/24

Promocja ulg podatkowych obowiązujących w Gminie Gniezno,

TP

+

+

+

+

+

+

+

 

II1Bb/25

Rozwój przetwórstwa rolno - spożywczego,

TP

+

+

+

+

+

+

+

 

II1Bc/26

Produkcja i promocja wyrobów o cechach regionalnych,

TM

+

+

+

+

+

+

+

 

II1Bd/27

Rozwój usług turystycznych,

TP

+

+

+

+

+

+

+

 

II1Be/28

Tworzenie nowych firm,

TB

+

+

+

+

+

+

+

 

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

 

II1Bf/29

Pozyskiwanie nowych inwestorów,

TM

+

+

+

+

+

+

+

 

II1Bg/30

Utworzenie Gnieźnieńskiego Parku Inwestycyjnego,

TM

+

+

+

+

+

+

+

 

II2Aa/31

Szkolenia uzupełniające i przekwalifikowujące,

T

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

 

II2Ab/32

Pomoc w poszukiwaniu pracy i zakładaniu działalności gospodarczej,

T

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

 

II2Ac/33

Tworzenie warunków do wykonywania telepracy,

T

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

 

II2Ba/34

Modernizacja, rozbudowa i remonty bazy dydaktycznej,

TP

+

+

+

+

+

+

+

 

II2Bb/35

Rozbudowa szkolnej bazy sportowej,

TP

+

+

+

+

+

+

+

 

II2Bc/36

Rozwój i modernizacja świetlic wiejskich,

T

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

 

II2Ca/37

Tworzenie przedszkoli,

TP

+

+

+

+

+

+

+

 

II2Cb/38

Wyposażenie szkół w pomoce dydaktyczne,

T

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

 

II2Cc/39

Organizowanie pracowni komputerowych w szkołach,

T

-

10.000

-

10.000

-

10.000

-

 

II2cd./40

Dostosowanie systemu edukacyjnego do potrzeb mieszkańców Gminy Gniezno,

TB

+

+

+

+

+

+

+

 

II2Ce/41

Zagwarantowanie zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży,

T

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

 

II2Da/42

Budowa zaplecza sportowego,

TP

+

+

+

+

+

+

+

 

II2Db/43

Budowa i/ lub wytyczanie ścieżek rowerowych,

T

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

 

II2Dc/44

Tworzenie nowych atrakcji turystycznych,

TM

+

+

+

+

+

+

+

 

II2Dd/45

Tworzenie nowych atrakcji rekreacyjnych,

TM

+

+

+

+

+

+

+

 

II2De/46

Budowa placów zabaw dla dzieci,

T

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

 

II2Df/47

Wytyczanie i oznakowanie szlaków pieszych,

T

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

 

II2Dg/48

Wyznaczanie terenów pod działki rekreacyjno - letniskowe,

TP

+

+

+

+

+

+

+

 

II2Dh/49

Kontrola legalności zabudowy letniskowej,

TB

+

+

+

+

+

+

+

 

II2Di/50

Wyznaczanie terenów i budowa boisk sportowych,

TP

+

+

+

+

+

+

+

 

III1Aa/51

Przygotowanie projektu uchwały o zachowaniu porządku,

TB

-

-

-

-

-

-

-

 

III1Ba/52

Współdziałanie z gminami powiatu gnieźnieńskiego w zakresie segregacji i utylizacji odpadów stałych,

TP

+

+

+

+

+

+

+

 

III1Bb/53

Promocja właściwego zagospodarowania odpadów w gospodarstwach domowych,

T

800

800

800

800

800

800

800

 

III2Aa/54

Wdrażanie programu „Przejrzysta Polska”,

TB

-

-

-

-

-

-

-

 

III2Ab/55

Opracowanie programu zwalczania patologii społecznych,

TB

-

-

-

-

-

-

-

 

III2Ac/56

Ochrona młodzieży szkolnej przed narkomanią,

TB

+

+

+

+

+

+

+

 

III2Ba/57

Wspieranie osób niepełnosprawnych i potrzebujących,

TB

+

+

+

+

+

+

+

 

III2Bb/58

Bezpieczeństwo przeciwpożarowe mieszkańców Gminy Gniezno,

TP

+

+

+

+

+

+

+

 

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

 

III2Bc/59

Bezpieczna droga do szkoły,

TP

+

+

+

+

+

+

+

 

III3Aa/60

Prowadzenie edukacji ekologicznej w szkołach,

T

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

 

III3Ab/61

Inicjowanie potrzeb proekologicznych,

T

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

 

III3Ac/62

Propagowanie ochrony środowiska,

T

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

 

III3Ba/63

Prowadzenie działań porządkowych i upiększających,

T

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

 

IV1Aa/64

Herb i flaga Gminy Gniezno,

T

-

-

-

-

-

-

-

 

IV1Ab/65

Logo Gminy Gniezno,

T

-

-

-

-

-

-

-

 

IV2Aa/66

Wizualna promocja Gminy,

T

-

-

-

-

-

-

-

 

IV2Ab/67

Powołanie Towarzystwa Przyjaciół Gminy Gniezno,

TB

-

-

-

-

-

-

-

 

IV2Ba/68

Wydawnictwo promocyjne o Gminie Gniezno,

T

-

4.000

-

-

4.000

-

-

 

IV2Bb/69

Promocja internetowa Gminy Gniezno,

T

2.500

2.500

2.500

3.000

3.000

3.000

3.000

 

IV2Bc/70

Nawiązanie współpracy z gminami partnerskimi,

TB

+

+

+

+

+

+

+

 

IV2Bd/71

Udział w Lokalnej Organizacji Turystycznej,

T/TP

+

+

+

+

+

+

+

 

IV2 Be/72

Stworzenie kalendarza imprez kulturalno - rekreacyjno - sportowych.

TB

+

+

+

+

+

+

+

 

Razem wydatki z budżetu gminy:

4.000.000

4.000.000

4.000.000

4.000.000

4.000.000

4.000.000

4.000.000

w tym wydatki T:

2.071.800

2.095.800

1.601.800

2.462.300

2.181.300

1.662.300

1.352.800

w tym wydatki TP:

1.428.200

1.404.200

1.898.200

1.037.700

1.318.700

1.837.700

2.147.200

w tym wydatki TB:

500.000

500.000

500.000

500.000

500.000

500.000

500.000

Objaśnienia do pozycji - “Decyzja”

T

-

Działanie priorytetowe, na które powinny zostać zapisane środki w budżecie Gminy Gniezno;

TP

-

Działanie priorytetowe, na które powinny zostać zagwarantowane środki w budżecie Gminy Gniezno; Działane będzie realizowane w zależności od stwierdzonych przez Gminę potrzeb. Koszt działania w tym zakresie będzie corocznie zależnie od posiadanych środków zapisany w budżecie; Decyzję każdorazowo podejmie Rada Gminy Gniezno;

TM

-

Działanie uznane za ważne, będzie jednak realizowane w przypadku pozyskania przez Gminę dodatkowych  środków finansowych (zarówno w ramach budżetu, jak i spoza budżetu gminy);

TB

-

Działanie uznane za ważne, będzie realizowane w ramach bieżących wydatków budżetowych;

R

-

Działanie rezerwowe, będzie realizowane w miarę  posiadania środków przez Gminę Gniezno, po wykonaniu pozostałych działań;

+

-

Oznacza finansowanie działania w danym roku budżetowym bez podania wartości. Decyzje o wielkości finansowania podejmie Rada Gminy w uchwale budżetowej na dany rok.

-

-

Oznacza, że działanie w danym roku nie będzie finansowane.

Gmina Gniezno na wydatki inwestycyjne zapisuje w swoim budżecie kwotę od 3 – 4 mln zł. Dlatego też przyjęto, że na realizację Strategii Rozwoju Gminy Gniezno, w znaczącej większości składającej się z działań inwestycyjnych, Gmina przeznaczy każdego roku kwotę: 4 mln zł.

W kwocie tej zawarta jest kwota 500.000 zł, na działania zapisane w Strategii, a finansowane w ramach tzw. wydatków bieżących (bieżących wydatków budżetowych).

Aktualne programy

Przedszkole
Wyższa jakość kształcenia
Akademia Kompetencji Cyfrowych
Zdalna Szkoła +
Fundusz Dróg Samorządowych
Senior +
grant_gops
fundusze2014-2018
Inwestowanie w kształcenie
Maluch +
Liderzy Konsultacji Społecznych
Zdalna Szkoła
Fundusz Dróg Samorządowych
Akademia Kompetencji Cyfrowych
grant_gops
Zdalna Szkoła +
Senior +
Inwestowanie w kształcenie
Maluch +
Liderzy Konsultacji Społecznych
Zdalna Szkoła