baner

Diagnoza sytuacji w gminie

 

Strategia rozwoju Gminy Gniezno


“Gmina Gniezno stwarzając warunki do rozwoju mieszkańcom i przedsiębiorcom będzie atrakcyjnym miejscem do osiedlenia się i prowadzenia działalności gospodarczej, dzięki czemu poziom i warunki życia na jej terenie będą ulegały sukcesywnej poprawie, tak aby docelowo osiągnąć standardy panujące w Unii Europejskiej”

 Diagnoza sytuacji w gminie

Diagnoza stanu obecnego gminy Gniezno została zawarta w “Raporcie o stanie Gminy Gniezno”, który stanowi załącznik do Strategii i zawiera informacje na temat:
• sfery społecznej:
• ludność gminy;
• infrastruktura społeczna - oświata, służba zdrowia, kultura, sport;
• zjawiska patologii społecznej - bezrobocie, pomoc społeczna, problemy uzależnienia (alkoholizm, 
  narkomania), przestępczość;
• samorząd terytorialny - struktura organizacyjna urzędu i procedury działania, finanse gminy i majątek trwały,
  partnerzy gminy, inne (np. uczestnictwo w Związkach Gmin, lokalna gazeta, itp.);
• organizacje pozarządowe działające na terenie gminy.
• sfery ekonomicznej:
• przedsiębiorczość w gminie i sytuacja ekonomiczna gminy,
• koszty pracy, kwalifikacje i podaż lokalnej siły roboczej,
• lokalny rynek zbytu (odnośnie towarów i usług),
• uwarunkowania geograficzne i przyrodnicze,
• ilość pracodawców/ przedsiębiorców w zakresie produkcji, usług i handlu,
• „otoczenie biznesu” - organizacje i instytucje.
• rolnictwa:
• ludność w rolnictwie (informacje demograficzne),
• typ dominujący rolnictwa - produkcji rolnej,
• rodzaj gleb,
• „otoczenie rolnictwa” - instytucje pomocowe i usługowe.
• turystyki:
• walory kulturowe (zabytki i historia),
• rekreacje i tyrystyke na terenie Gminy,
• ochrony środowiska:
• stan środowiska naturalnego,
• przyroda, geografia,
• ochrona powietrza, wód, ziemi.
• gospodarki wodno - ściekowej:
• kanalizacja,
• wodociągi,
• oczyszczalnia ścieków.
• infrastruktura techniczna:
• telekomunikacja,
• elektroenergetyka,
• gazownictwo.
• komunikacja:
• sieć komunikacyjno - transportowa (układ drogowy, kolejowy, szlaki komunikacyjne, dojazdy),
• komunikacja zbiorowa,
• stan dróg – lokalnych (gminnych i powiatowych), drogi wojewódzkiej oraz drogi krajowej (w tym remonty),
• ruch (natężenie ruchu),
• transport regionalny i międzynarodowy.
W diagnozie znajduje się także analiza tych danych. Pozwoliła ona określić warunki rozwoju jednostki samorządowej oraz określić cele, jakie chce się osiągnąć, a także zadania i działania, dzięki którym cele te mają być osiągnięte. Diagnoza ta przedstawiona jest w przystępny sposób i powinna być zrozumiała dla każdego mieszkańca Gminy.
Diagnoza sytuacji w gminie była przeprowadzona na podstawie informacji zastanych (informacji, które były dostępne w Urzędzie Gminy) oraz informacji, które trzeba było dopiero zebrać.
Na podstawie “diagnozy” zidentyfikowane zostały zasadnicze obszary problemowe dotyczące rozwoju Gminy Gniezno. Są nimi:
• rozwój gospodarstw wiejskich,
• rozwój przedsiębiorczości i pozyskiwanie inwestorów,
• rozwój funkcji społecznych gminy (szczególnie kanalizacja i zgazyfikowanie Gminy),
• rozwój oświaty i kultury,
• promocja Gminy,
• rozwój działań ekologicznych i poprawa estetyki Gminy.
             

Aktualne programy

Przedszkole
Wyższa jakość kształcenia
Akademia Kompetencji Cyfrowych
Zdalna Szkoła +
Fundusz Dróg Samorządowych
Senior +
grant_gops
fundusze2014-2018
Inwestowanie w kształcenie
Maluch +
Liderzy Konsultacji Społecznych
Zdalna Szkoła
Fundusz Dróg Samorządowych
Akademia Kompetencji Cyfrowych
grant_gops
Zdalna Szkoła +
Senior +
Inwestowanie w kształcenie
Maluch +
Liderzy Konsultacji Społecznych
Zdalna Szkoła