baner

Analiza SWOT – określenie misji, celów, zadań i działań

 


“Gmina Gniezno stwarzając warunki do rozwoju mieszkańcom i przedsiębiorcom będzie atrakcyjnym miejscem do osiedlenia się i prowadzenia działalności gospodarczej, dzięki czemu poziom i warunki życia na jej terenie będą ulegały sukcesywnej poprawie, tak aby docelowo osiągnąć standardy panujące w Unii Europejskiej”

Analiza SWOT - określenie misji, celów, zadań i działań

 W celu przygotowania Strategii Rozwoju Gminy Gniezno opracowano materiały analityczne w postaci:
• „Raportu z badań potrzeb i oczekiwań mieszkańców Gminy Gniezno oraz przedsiębiorców działających na jej terenie” i
• „Raportu o stanie Gminy Gniezno”,
na podstawie których wykonano analizę SWOT.
Analiza SWOT, to metoda, która służy do oceny zewnętrznych i wewnętrznych uwarunkowań rozwojowych. Pozwala ona na wyznaczenie priorytetów i dostarcza drogowskazów do działania.
Mocne i Słabe strony Gminy Gniezno wynikają przede wszystkim z uwarunkowań wewnętrznych, zaś możliwości (szanse) i zagrożenia determinowane są czynnikami zewnętrznymi.
W przygotowywaniu analizy SWOT dotyczącej Gminy Gniezno przyjęto następujące definicje słabych i mocnych stron oraz szans i zagrożeń:
• Mocne strony - to obszary, gdzie obecne działania uważane są za skuteczne w odniesieniu do obecnych i przyszłych potrzeb, stosowane metody w ich realizacji są skuteczne a mechanizmy koordynacji i zarządzania są właściwe. To zjawisko pozytywne z punktu widzenia rozwoju Gminy Gniezno, na które bezpośredni wpływ ma sama Gmina.
• Słabe strony - to obszary występowania słabości w odniesieniu do obecnych i przyszłych potrzeb oraz przeszkody w wykorzystaniu szans. To zjawisko ograniczające możliwości rozwoju Gminy, na które bezpośredni wpływ ma sama Gmina.
• Szanse - to obszary, które mogą być wspierane przewidywanymi działaniami i mają korzystny wpływ na rozwój Gminy. Analizując szanse należy wskazać praktyczne prawdopodobieństwo ich powstania i potencjalne znaczenie. To zjawisko pozytywne z punktu widzenia możliwości kształtowania rozwoju Gminy, którego występowanie jest uwarunkowane czynnikami leżącymi poza możliwością bezpośredniego wpływu Gminy.
• Zagrożenia - to obszary, które będą miały niekorzystny wpływ na rozwój Gminy. Analizując zagrożenia należy wskazać praktyczne prawdopodobieństwo powstania zagrożeń oraz ich potencjalne znaczenie. To zjawisko negatywne z punktu widzenia możliwości kształtowania rozwoju Gminy, którego występowanie jest uwarunkowane czynnikami leżącymi poza możliwościami bezpośredniego wpływu Gminy.
Mając powyższe na uwadze wyznaczono mocne i słabe strony oraz szanse i zagrożenia jakie stoją przed Gminą Gniezno (kolejność przypadkowa):
Mocne strony:
•łatwy i stosunkowo dobrze oceniany dostęp do służby zdrowia,
•dobrze rozwinięta sieć drogowa, w tym sieć dróg utwardzonych,
•dobrze rozwinięta sieć edukacyjna,
• tereny inwestycyjne różnego przeznaczenia, wraz z aktualnymi planami zagospodarowania przestrzennego,
• stabilna sytuacja finansowa Gminy – możliwość ubiegania się o Unijne środki pomocowe,
• duża ilość świetlic wiejskich,
Słabe strony:
• brak kanalizacji sanitarnej,
• kosztowny system edukacji na poziomie szkoły podstawowej i gimnazjum,
• brak infrastruktury sportowej,
• brak imprez kulturalnych i rekreacyjno sportowych konsolidujących społeczność lokalną,
• promocja terenów inwestycyjnych,
• brak nadzoru nad utylizacją odpadów stałych i płynnych przez mieszkańców Gminy,
• brak promocji Gminy,
• słaba komunikacja interpersonalna między mieszkańcami Gminy a Urzędem,
• brak niezbędnych informacji i formularzy na stronie Gminy Gniezno, ułatwiających kontakt z interesantami,
• stosunkowo słaba identyfikacja Gminy przez otoczenie,
• mało znany system zachęt dla inwestorów,
• niewielkie zaangażowanie się Gminy w poszukiwanie inwestorów (w tym zachęcanie inwestorów),
• niewielka ilość tras rowerowych zlokalizowanych na terenie Gminy Gniezno,
• brak placów zabaw dla dzieci,
• niewielkie wykorzystanie świetlic wiejskich,
• brak dostępnych informacji o Gminie,
• brak systemu informowania i obsługi inwestora (w tym oznakowanie informacyjne urzędu),
• brak oferty kulturalno rozrywkowej dla młodzieży,
• wąskie i kręte drogi gminne,
• współpraca z mieszkańcami Gminy w udostępnianiu terenów inwestycyjnych,
• niewielka rola kulturotwórcza szkół,
• mała ilość przedszkoli (brak zainteresowania się opieką nad najmłodszymi mieszkańcami Gminy,
Szanse:
• korzystne położenie względem miasta Gniezna,
• stosunkowo dobrze oceniana praca Urzędu Gminy,
• słaba jakość gleb umożliwiająca wyłączania terenów spod użytkowania rolniczego i tworzenia terenów inwestycyjnych lub zalesiania,
• doświadczenia Gminy w ubieganiu się o środki pomocowe,
• tereny rekreacyjne z licznymi jeziorami i zadrzewieniami,
• dogodny dostęp do krajowych i międzynarodowych szlaków komunikacyjnych (drogowych i kolejowych),
• korzystne warunki dla nowo osiedlających się mieszkańców (dogodne warunki dla migracji mieszkańców z miasta),
• stosunkowo niskie ceny gruntów pod zabudowę mieszkaniową oraz produkcyjno -usługową,
• stosunkowo łatwy dostęp do szkół kształcących na poziomie ponadgimnazjalnymi,
• planowane stworzenie tras rowerowych o międzynarodowym znaczeniu, które będą przebiegały przez Gniezno,
• organizacja szkoleń i prezentacji promujących nowe technologie i trendy w rolnictwie,
• niskie bezrobocie rejestrowane,
• korzystna wielkość średniego gospodarstwa,
• korzystne położenie pod względem inwestycyjnym w stosunku do innych gmin,
• dobrze rozwinięta komunikacja na terenie Gminy,
• możliwość wyznaczenia nowych szlaków pieszych i ścieżek rowerowych,
• wprowadzanie i promocja rolnictwa ekologicznego, szczególnie na obszarach eksploatowanych pod względem rekreacyjno turystycznym,
• wyznaczanie nowych terenów pod zabudowę mieszkalną, letniskową i działalność gospodarczą,
• budowa dróg ekspresowych łączących miejscowości powiatu gnieźnieńskiego z siecią autostrad na terenie całego kraju,
• budowa obejścia drogowego miasta Gniezna od strony Torunia,
• pozytywna ocena Gminy pod względem bezpieczeństwa,
Zagrożenia:
• słaba jakość gleb utrudniająca konkurowanie rolnikom,
• nieufność mieszkańców w stosunku do władz, w tym władz Gminy,
• brak systemy zachęt podatkowych (podatek od nieruchomości),
• niewielkie zainteresowanie mieszkańców przekazywaniem ziemi na cele rekreacyjno – turystyczne,
• atmosfera skandalu wokół Gminy Gniezno,
• wysokie bezrobocie ukryte,
• duża ilość osób korzystających z pomocy socjalnej (społecznej),
• brak mechanizmów kontaktowania się i negocjacji z organizacjami społecznymi,
• brak organizacji pozarządowych prowadzących działalność w zakresie krzewienia kultury, kultury fizycznej i sportu,
• duża liczba osób utrzymujących się z rolnictwa,
• brak sieci gazowej,
• prowadzenie niekorzystnej dla środowiska gospodarki rolnej i handlowej,
• brak masowego dostępu do terenów rekreacyjno – wypoczynkowych Gminy,
• nieprawidłowe składowanie i unieszkodliwianie odpadów stałych i płynnych,
• nielegalna zabudowa letniskowa (np. znajdująca się w pasie ochronnym jezior),
• brak edukacji osób zawodowo czynnych, szczególnie utrzymujących się z rolnictwa,
• niewielka liczba osób deklarujących dostęp do internetu,
Wizja:
„Gmina Gniezno stwarzając warunki do rozwoju mieszkańcom i przedsiębiorcom będzie atrakcyjnym miejscem do osiedlania się i prowadzenia działalności gospodarczej, dzięki czemu poziom i warunki życia na jej terenie będą ulegały sukcesywnej poprawie, tak aby docelowo osiągnąć standardy panujące w Unii Europejskiej”.
Misje:
„Gmina Gniezno zaspokajając zbiorowe potrzeby wspólnoty, będzie dążyła do stworzenia odpowiednich warunków funkcjonowania:
- mieszkańcom Gminy,
- rolnikom oraz
- przedsiębiorcom,
tak aby część osób pracująca obecnie w rolnictwie mogła znaleźć zatrudnienie w sferze produkcji i usług, dzięki czemu podniesiony zostanie poziom życia wszystkich mieszkańców Gminy, co będzie przyczyniało się do dalszego jej rozwoju”.
Mając na uwadze wizję, misję oraz analizę SWOT, określono cztery cele strategiczne:
• Rozwój infrastruktury technicznej,
• Rozwój gospodarczy i społeczny Gminy Gniezno,
• Gmina Gniezno przyjazna dla mieszkańców,
• Promocja i Public Relations Gminy Gniezno.
W kolejnym etapie prac nad Strategią Rozwoju Gminy Gniezno sformułowano cele operacyjne. Cele te (grupy celów operacyjnych) ściśle odpowiadają poszczególnym celom strategicznym.
W dalszej kolejności dla każdego celu operacyjnego wyznaczone zostały zadania, jakie należy podjąć dla jego osiągnięcia, a także działania, które należy zrealizować w ramach tych zadań.
Wskazane zostały także przewidywane efekty realizacji poszczególnych działań, sporządzony został wykaz osób zarządzających poszczególnymi działaniami (kto i za co jest odpowiedzialny) oraz określony został udział partnerów w realizacji poszczególnych działań.
Przygotowany został także harmonogram działań oraz ich kosztorys, czyli budżet - a w nim wskazane zostały potencjalne źródła finansowania.
Cele strategiczne, cele operacyjne, zadania i działania podane zostały w następującym układzie:
• Cel strategiczny,
• Cel operacyjny,
• Zadanie,
• Działanie.
Dotychczasowe prace nad Strategią doprowadziły do wyznaczenia następujących celów strategicznych, którym przypisano następujące cele operacyjne, zadania i działania.
• Rozwój infrastruktury technicznej (I):
• Gospodarka wodno – ściekowa (1):
• Gospodarka odpadami płynnymi (A):
• Monitoring wywozu nieczystości płynnych (a)/1,
• Budowa kanalizacji w Gminie Gniezno (b)/2,
• Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków(c )/3.
• Modernizacja i rozbudowa sieci wodociągowej (B):
• Budowa sieci wodociągowej (a)/4,
• Modernizacja sieci wodociągowej (b)/5,
• Wymiana azbestowych i zniszczonych odcinków sieci wodociągowej (c)/6,
• Gazyfikacja Gminy (2):
• Doprowadzenie gazu ziemnego do mieszkań i zakładów pracy (A),
• Opracowanie programu gazyfikacji Gminy Gniezno (a)/7,
• Tereny pod inwestycje (3):
• Wyznaczanie terenów pod inwestycje (A)
• Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego z wyznaczeniem terenów pod zabudowę produkcyjno – usługową (a)/8,
• Przekształcenie terenów rolnych pod inwestycje (pod działalność gospodarczą) (b)/9,
• Promocje terenów pod inwestycje (B):
• Stworzenie bazy terenów i obiektów przeznaczonych pod inwestycje (a)/10,
• Prowadzenie działań promocyjnych (b)/11.
• Komunikacja (4):
• Usprawnienie komunikacji na terenie Gminy Gniezno (A),
• Usprawnienie komunikacji autobusowej na terenie Gminy (a)/12,
• Ułatwienie dostępu mieszkańcom do internetu (b)/13,
• Utworzenie Gminnego Centrum Informacji (c)/14,
• Modernizacja sieci drogowej (B),
• Remonty i modernizacja dróg gminnych (a)/15,
• Współdziałanie z innymi szczeblami samorządu w zakresie modernizacji dróg (b)/16,
• Poprawa stanu rowów przydrożnych (c)/17,
• Zwiększenie bezpieczeństwa na drogach gminnych (d)/18,
• Budowa chodników (e)/19.
• Rozwój gospodarczy i społeczny Gminy Gniezno (II):
• Rozwój gospodarczy (1):
• Rozwój rolnictwa (A),
• Promocja i rozwój rolnictwa (a)/20,
• Prowadzenie zalesień na gruntach słabych (b)/ 21,
• Rozwój i promocja rolnictwa ekologicznego i grup producenckich (c)/22,
• Tworzenie i promowanie gospodarstw agroturystycznych (d)/23,
• Rozwój przedsiębiorczości (B),
• Promocja ulg podatkowych obowiązujących w Gminie Gniezno(a)/24,
• Rozwój przetwórstwa rolno - spożywczego(b)/25,
• Produkcja i promocja wyrobów o cechach regionalnych(c)/26,
• Rozwój usług turystycznych(d)/27,
• Tworzenie nowych firm(e)/28,
• Pozyskiwanie nowych inwestorów(f)/29,
• Utworzenie Gnieźnieńskiego Parku Inwestycyjnego (g)/30,
• Rozwój Społeczny (2):
• Rozwój zasobów ludzkich (A),
• Szkolenia uzupełniające i przekwalifikowujące (a)/31,
• Pomoc w poszukiwaniu pracy i zakładaniu działalności gospodarczej (b)/32,
• Tworzenie warunków do wykonywania telepracy (c)/33,
• Poprawa warunków kształcenia dzieci i młodzieży (B),
• Modernizacja, rozbudowa i remonty bazy dydaktycznej (a)/34,
• Rozbudowa szkolnej bazy sportowej (b)/35,
• Rozwój i modernizacja świetlic wiejskich (c)/36,
• Poprawa efektywności działań edukacyjnych (C),
• Tworzenie przedszkoli (a)/37,
• Wyposażenie szkół w pomoce dydaktyczne (b)/38,
• Organizowanie pracowni komputerowych w szkołach (c)/39,
• Dostosowanie systemu edukacyjnego do potrzeb mieszkańców Gminy Gniezno (d)/40,
• Zagwarantowanie zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży (e)/41.
• Rozbudowa i modernizacja bazy rekreacyjnej i sportowej (D),
• Budowa zaplecza sportowego (a)/42,
• Budowa i/ lub wytyczenie ścieżek rowerowych (b)/43,
• Tworzenie nowych atrakcji turystycznych (c)/44,
• Tworzenie nowych atrakcji rekreacyjnych (d)/45,
• Budowa placów zabaw dla dzieci (e)/46,
• Wytyczanie i oznakowanie szlaków pieszych (f)/47,
• Wyznaczenie terenów pod działki rekreacyjno – letniskowe (g)/48,
• Kontrola legalności zabudowy letniskowej (h)/49,
• Wyznaczenie terenów i budowa boisk sportowych (i)/50,
• Gmina Gniezno przyjazna dla mieszkańców (III):
• Prawidłowe zagospodarowanie odpadów stałych i ciekłych (1):
• Uporządkowanie gospodarki odpadami stałymi i ciekłymi (A),
• Przygotowanie projektu uchwały o zachowaniu porządku (a)/51,
• Wprowadzenie rozwiązań zapewniających prawidłowe zagospodarowanie odpadów stałych i ciekłych (B),
• Współdziałanie z gminami powiatu gnieźnieńskiego w zakresie segregacji i utylizacji odpadów stałych (a)/52,
• Promocja właściwego zagospodarowania odpadów w gospodarstwach domowych (b)/53.
• Bezpieczeństwo mieszkańców (2):
• Zwalczanie patologii społecznych (A),
• Wdrażanie programu „Przejrzysta Polska” (a)/54,
• Opracowanie programu zwalczania patologii społecznych (b)/55,
• Ochrona młodzieży szkolnej przed narkomanią (c)/56.
• Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom (B),
• Wspieranie osób niepełnosprawnych i potrzebujących (a)/57,
• Bezpieczeństwo przeciwpożarowe mieszkańców Gminy Gniezno (b)/58,
• Bezpieczna droga do szkoły (c)/59.
• Estetyka i ochrona środowiska (3):
• Edukacja z zakresu ochrony środowiska (A),
• Prowadzenie edukacji ekologicznej w szkołach (a)/60,
• Inicjowanie postaw proekologicznych (b)/61,
• Propagowanie ochrony środowiska (c)/62.
• Troska o wygląd Gminy (B),
• Prowadzenia działań porządkowych i upiększających (a)/63,
• Promocja i Public Relations Gminy Gniezno (IV)
• Identyfikacja Gminy Gniezno (1):
• Znaki identyfikacyjne Gminy Gniezno (A),
• Herb i flaga Gminy Gniezno (a)/64,
• Logo Gminy Gniezno (b)/65.
• Promocja i marketing Gminy Gniezno (2):
• Promocja i marketing wewnątrz Gminy Gniezno (A),
• Wizualna promocja Gminy (a)/66,
• Powołanie Towarzystwa Przyjaciół Gminy Gniezno (b)/67,
• Promocja i marketing na zewnątrz Gminy Gniezno (B),
• Wydawnictwo promocyjne o Gminie Gniezno (a)/68,
• Promocja internetowa Gminy Gniezno (b)/69,
• Nawiązanie współpracy z Gminami partnerskimi (c)/70
• Udział w Lokalnej Organizacji Turystycznej (d)/71,
• Stworzenie kalendarz imprez kulturalno – rekreacyjno – sportowych (e)/72.
              

Aktualne programy

Przedszkole
Wyższa jakość kształcenia
Akademia Kompetencji Cyfrowych
Zdalna Szkoła +
Fundusz Dróg Samorządowych
Senior +
grant_gops
fundusze2014-2018
Inwestowanie w kształcenie
Maluch +
Liderzy Konsultacji Społecznych
Zdalna Szkoła
Fundusz Dróg Samorządowych
Akademia Kompetencji Cyfrowych
grant_gops
Zdalna Szkoła +
Senior +
Inwestowanie w kształcenie
Maluch +
Liderzy Konsultacji Społecznych
Zdalna Szkoła