biuletyn

Zarządzenia - 2023

Rejestr Zarządzeń Wójta Gminy Gniezno

1. Zarządzenie nr 1/2023 z dnia 2 stycznia 2023 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Gminy Gniezno

2. Zarządzenie nr 2/2023 z dnia 2 stycznia 2023 r. w sprawie dowozu uczniów do przedszkoli i szkół, wobec których Gmina Gniezno nie ma obowiązku zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu

3. Zarządzenie nr 3/2023 z dnia 2 stycznia 2023 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących refundacji podatku VAT

4. Zarządzenie nr 4/2023 z dnia 2 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia zasad wynagradzania dyrektora instytucji kultury, dla której organizatorem jest Gmina Gniezno

5. Zarządzenie nr 5/2023 z dnia 19 stycznia 2023 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Centrum Usług Wspólnych Gminy Gniezno

6. Zarządzenie nr 6/2023 z dnia 19 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym składania dokumentów, na rok szkolny 2023/2024 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gniezno

7. Zarządzenie nr 7/2023 z dnia 19 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2023/2024 do klas I publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gniezno.

8. Zarządzenie nr 8/2023 z dnia 19 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia terminów przerw w pracy przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gniezno, na rok szkolny 2022/2023

9. Zarządzenie nr 9/2023 z dnia 27 stycznia 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 r.

10. Zarządzenie nr 10/2023 z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia zasad podziału środków na 2023r. na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gniezno

11. Zarządzenie nr 11/2023 z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 r.

12. Zarządzenie nr 12/2023 z dnia 1 lutego 2023 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 6/2022 z dnia 28 stycznia 2022 r. w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Gminy Gniezno do umieszczania adnotacji na fakturach VAT  stanowiących dowód zakupu oleju napędowego w okresie 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

13. Zarządzenie nr 13/2023 z dnia 1 lutego 2023 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 3/2023 z dnia 2 stycznia 2023 r., w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących refundacji podatku VAT

14. Zarządzenie nr 14/2023 z dnia 17 lutego 2023 r. w sprawie zasad gospodarowania drewnem pozyskanym z wycinki drzew oraz usuwania złomów i wywrotów z nieruchomości będących własnością lub w zarządzie Gminy Gniezno

15. Zarządzenie nr 15/2023 z dnia 17 lutego 2023 r. w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami gminy konsultacji społecznych dotyczących projektu „Strategii Rozwoju Gminy Gniezno na lata 2022-2030"

Protokół z konsultacji społecznych

16. Zarządzenie nr 16/2023 z dnia 22 lutego 2023 r. w sprawie ustalenia na rok szkolny 2023/2024 wzoru wniosku o przyjęcie do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych przy publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gniezno

17. Zarządzenie nr 17/2023 z dnia 27 lutego 2023 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Jankowie Dolnym

18. Zarządzenie nr 18/2023 z dnia 27 lutego 2023 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich 1918/19 w Zdziechowie

19. Zarządzenie nr 19/2023 z dnia 24 lutego 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 r.

20. Zarządzenie nr 20/2023 z dnia 3 marca 2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

21. Zarządzenie nr 21/2023 z dnia 6 marca 2023 r. w sprawie przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową

22. Zarządzenie nr 22/2023 z dnia 7 marca 2023 r. w sprawie ustalenia maksymalnego wynagrodzenia dyrektorów jednostek organizacyjnych Gminy Gniezno

23. Zarządzenie nr 23/2023 z dnia 7 marca 2023 r. w sprawie ustalenia zasad przyznawania dodatku specjalnego oraz nagród dla zastępcy wójta i skarbnika Gminy Gniezno

24. Zarządzenie nr 24/2023 z dnia 14 marca 2023 r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego kosiarki stanowiącej własność Gminy Gniezno oraz powołania komisji przetargowej

25. Zarządzenie nr 25/2023 z dnia 14 marca 2023 r. w sprawie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie organizacji półkolonii letnich dla dzieci i młodzieży w 2023 r.

28. Zarządzenie nr 28/2023 z dnia 28 marca 2023 r. w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w Urzędzie Gminy Gniezno i ustalenia terminu ich odpracowania

29. Zarządzenie nr 29/2023 z dnia 31 marca 2023 r. w sprawie przekazania Radzie Gminy Gniezno oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu Informacji z wykonania budżetu Gminy Gniezno za 2022 rok oraz Informacji o stanie mienia Gminy Gniezno

30. Zarządzenie nr 30/2023 z dnia 31 marca 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 r.

31. Zarządzenie nr 31/2023 z dnia 11 kwietnia 2023 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Jankowie Dolnym

32. Zarządzenie nr 32/2023 z dnia 11 kwietnia 2023 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół w Jankowie Dolnym

33. Zarządzenie nr 33/2023 z dnia 11 kwietnia 2023 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich 1918/19 w Zdziechowie

34. Zarządzenie nr 34/2023 z dnia 11 kwietnia 2023 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich 1918/19 w Zdziechowie

35. Zarządzenie nr 35/2023 z dnia 12 kwietnia 2023 r. w sprawie zwołania zebrania wiejskiego celem dokonania wyboru Sołtysa Sołectwa Lulkowo

36. Zarządzenie nr 36/2023 z dnia 13 kwietnia 2023 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej rozstrzygającej otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Gminy Gniezno pt. Organizacja półkolonii letnich dla dzieci i młodzieży w 2023 r.

37. Zarządzenie nr 37/2023 z dnia 14 kwietnia 2023 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert oraz przyznania dotacji realizacji zadania publicznego Gminy Gniezno pt. Organizacja półkolonii letnich dla dzieci i młodzieży w 2023 r.

38. Zarządzenie nr 38/2023 z dnia 21 kwietnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

39. Zarządzenie nr 39/2023 z dnia 27 kwietnia 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 r.

40. Zarządzenie nr 40/2023 z dnia 9 maja 2023 r. w sprawie otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie organizacji wydarzeń sportowo- rekreacyjnych

41. Zarządzenie nr 41/2023 z dnia 15 maja 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 r.

42. Zarządzenie nr 42/2023 z dnia 26 maja 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 r.

43. Zarządzenie nr 43/2023 z dnia 6 czerwca 2023 r. w sprawie przyznania dotacji Ochotniczej Straży Pożarnej w Modliszewie, Modliszewo 19 A, 62-200 Gniezno, NIP 7842410529 na realizacje zadania publicznego: Działalność na rzecz porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz na rzecz dzieci i młodzieży. III Zlot Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych Powiatu Gnieźnieńskiego

44. Zarządzenie nr 44/2023 z dnia 6 czerwca 2023 r. w sprawie powierzenia prowadzenia Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla Gminy Gniezno Referatowi Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Spraw Lokalnych Urzędu Gminy Gniezno

45. Zarządzenie nr 45/2023 z dnia 6 czerwca 2023 r. w sprawie ustalenia średniej powierzchni gospodarstwa rolnego w Gminie Gniezno na rok 2023

46. Zarządzenie nr 46/2023 z dnia 12 czerwca 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 r.

47. Zarządzenie nr 47/2023 z dnia 12 czerwca 2023 r. w sprawie w sprawie ustalenia zasad rozliczania oraz procedur z tytułu podatku od towarów i usług dla transakcji dokonywanych przez jednostki budżetowe w Gminie Gniezno

48. Zarządzenie nr 48/2023 z dnia 19 czerwca 2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych oraz udziału przynależnego gruntu przeznaczonych do  sprzedaży

49. Zarządzenie nr 49/2023 z dnia 30 czerwca 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 r.

50. Zarządzenie nr 50/2023 z dnia 4 lipca 2023 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze

51. Zarządzenie nr 51/2023 z dnia 6 lipca 2023 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnych w celu przeprowadzenia postępowań egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

52. Zarządzenie nr 52/2023 z dnia 11 lipca 2023 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Stypendialnej

54. Zarządzenie nr 54/2023 z dnia 24 lipca 2023 r. w sprawie w sprawie wprowadzenia regulaminu określającego tryb składania i rozpatrywania wniosków o dofinasowanie w ramach Programu Priorytetowego CIEPŁE MIESZKANIE na terenie Gminy Gniezno

55. Zarządzenie nr 55/2023 z dnia 26 lipca 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 r.

56. Zarządzenie nr 56/2023 z dnia 8 sierpnia 2023 r. w sprawie otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz seniorów będących mieszkańcami Gminy Gniezno

57. Zarządzenie nr 57/2023 z dnia 17 sierpnia 2023 r. w sprawie ustalenia zasad funkcjonowania stoisk handlowych podczas dożynek gminnych, które odbędą się w dniu 3 września 2023 r.

58. Zarządzenie nr 58/2023 z dnia 29 sierpnia 2023 r .w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 r.

59. Zarządzenie nr 59/2023 z dnia 29 sierpnia 2023 r. w sprawie powołania komisji konkursowej rozstrzygającej otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Gminy Gniezno pt. Aktywizacja społeczna seniorów poprzez zajęcia edukacyjne, terapeutyczne, rekreacyjne

60. Zarządzenie nr 60/2023 z dnia 31 sierpnia 2023 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert oraz przyznania dotacji realizacji zadania publicznego Gminy Gniezno pt: . Aktywizacja społeczna seniorów poprzez zajęcia edukacyjne, terapeutyczne, rekreacyjne

61. Zarządzenie nr 61/2023 z dnia 12 września 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 r.

62. Zarządzenie nr 62/2023 z dnia 19 września 2023 r. w sprawie przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową

63. Zarządzenie nr 63/2023 z dnia 29 września 2023 r .w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 r.

64. Zarządzenie nr 64/2023 z dnia 29 września 2023 r. w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego ds. informatyki oraz powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w związku z zarządzonymi na dzień 15 października 2023 r. wyborami do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

65. Zarządzenie nr 65/2023 z dnia 11 października 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 r.

66. Zarządzenie nr 66/2023 z dnia 12 października 2023 r. w sprawie otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania Edukacja konsumencka w społecznościach lokalnych na rzecz seniorów – mieszkańców Gminy Gniezno

67. Zarządzenie nr 67/2023 z dnia 25 października 2023 r. w sprawie ogłoszenia konsultacji społecznych dotyczących projektu "Programu współpracy Gminy Gniezno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2024"

Projekt uchwały

Protokół z konsultacji społecznych

69. Zarządzenie nr 69/2023 z dnia 27 października 2023 r.  w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 r.

70. Zarządzenie nr 70/2023 z dnia 27 października 2023 r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy Domowej w Gminie Gniezno

71. Zarządzenie nr 71/2023 z dnia 2 listopada 2023 r. w sprawie powołania komisji konkursowej rozstrzygającej otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Gminy Gniezno pt. Świadomy senior – bezpieczny konsument

72. Zarządzenie nr 72/2023 z dnia 3 listopada 2023 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert oraz przyznania dotacji realizacji zadania publicznego Gminy Gniezno pt: Świadomy senior- bezpieczny konsument

73. Zarządzenie nr 73/2023 z dnia 7 listopada 2023 r. w sprawie ustalenia terminów przerw w pracy przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gniezno, na rok szkolny 2023/2024

74. Zarządzenie nr 74/2023 z dnia 10 listopada 2023 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych w celu przeprowadzenia postępowań egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

75. Zarządzenie nr 75/2023 z dnia 15 listopada 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 r.

76. Zarządzenie nr 76/2023 z dnia 15 listopada 2023 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2024 r.

77. Zarządzenie nr 77/2023 z dnia 15 listopada 2023 r. w sprawie ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniezno

79.  Zarządzenie nr 79/2023 z dnia 1 grudnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pn. "Program profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy wśród mieszkańców Gminy Gniezno na lata 2023-2025"