biuletyn

Rejestr Zarządzeń Wójta Gminy Gniezno

1. Zarządzenie nr 1/2022 z dnia 3 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w Urzędzie Gminy Gniezno

2. Zarządzenie nr 28/2022 z dnia 4 stycznia 2022 r .w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gnieźnie do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach dotyczących dodatku osłonowego

3. Zarządzenie nr 3/2022 z dnia 17 stycznia 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok

4. Zarządzenie nr 4/2022 z dnia 24 stycznia 2022 r. w sprawie zasad gospodarowania drewnem pozyskanym z wycinki drzew oraz usuwania złomów i wywrotów z nieruchomości będących własnością lub w zarządzie Gminy Gniezno

5. Zarządzenie nr 5/2022 z dnia 24 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia zasad podziału środków na 2022 rok na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli

6. Zarządzenie nr 6/2022 z dnia 28 stycznia 2022 r. w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Gminy Gniezno do umieszczania adnotacji na fakturach VAT stanowiących dowód zakupu oleju napędowego w okresie 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

7. Zarządzenie nr 7/2022 z dnia 28 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia na rok szkolny 2022/2023 wzoru wniosku o przyjęcie do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gniezno

8. Zarządzenie nr 8/2022 z dnia 28 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym składania dokumentów, na rok szkolny 2022/2023 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gniezno

9. Zarządzenie nr 9/2022 z dnia 28 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2022/2023 do klas I publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gniezno

10. Zarządzenie nr 10/2022 z dnia 3 lutego 2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego Gminy Gniezno w dziedzinie: promowania turystyki i zdrowego stylu życia przy wykorzystaniu zasobów przyrodniczych, kulturowych i naturalnych

11. Zarządzenie nr 11/2022 z dnia 3 lutego 2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego Gminy Gniezno w dziedzinie: upowszechniana kultury fizycznej i sportu

12. Zarządzenie nr 12/2022 z dnia 1 lutego 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 r.

13. Zarządzenie nr 13/2022 z dnia 14 lutego 2022 r. w sprawie przyjęcia planu audytu wewnętrznego na 2022 r.

14. Zarządzenie nr 14/2022 z dnia 21 lutego 2022 r. w sprawie ustalenia Karty audytu wewnętrznego, kodeksu etyki audytora wewnętrznego oraz Procedur audytu wewnętrznego

15. Zarządzenie nr 15/2022 z dnia 22 lutego 2022 r. w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami Osiedla Łabiszynek konsultacji społecznych dotyczących zniesienia jednostki pomocniczej Gminy Gniezno – Osiedla Łabiszynek

Projekt uchwały w sprawie zniesienia jednostki pomocniczej Gminy Gniezno - Osiedla  Łabiszynek

Protokół z konsultacji społecznych

16. Zarządzenie nr 16/2022 z dnia 23 lutego 2022 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 10/2022 Wójta Gminy Gniezno z dnia 3 lutego 2022 r.

17. Zarządzenie nr 17/2022 z dnia 23 lutego 2022 r. sprawie sposobu realizacji zadan w sytuacjach wprowadzenia stopni alarmowych i stopni alarmowych CRP w Urzędzie Gminy oraz Jednostkach Organizacyjnych

18. Zarządzenie nr 18/2022 z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie przyjęcia zasad rachunkowości oraz planów kont dla organu podatkowego

19. Zarządzenie nr 19/2022 z dnia 28 lutego 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 r.

20. Zarządzenie nr 20/2022 Wójta Gminy Gniezno w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Przedszkoli w Zdziechowie

21. Zarządzenie nr 21/2022 Wójta Gminy Gniezno w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Obrońców Gniezna i Ziemi Gnieźnieńskiej w Goślinowie

22. Zarządzenie nr 22/2022 z dnia 14 marca 2022 r. w sprawie udzielenia upoważnienia pani Monice Kordys Dyrektorowi Gminnego Żłobka w Zdziechowie do dostępu i korzystania z systemu Rejestr Żłobków oraz przekazywania informacji o dzieciach uczęszczających do Gminnego Żłobka w Zdziechowie do systemu Rejestr Żłobków

23. Zarządzenie nr 23/2022 z dnia 14 marca 2022 r. w sprawie: upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gnieźnie do prowadzenia postępowań w sprawie pomocy jednorazowego świadczenia w wysokości 300 zł dla obywatela Ukrainy

24. Zarządzenie nr 24/2022 z dnia 9 marca 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 r.

25. Zarządzenie nr 25/2022 z dnia 22 marca 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 r.

26. Zarządzenie nr 26/2022 z dnia 24 marca 2022 r. w sprawie wyznaczenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gnieźnie do realizacji świadczenia pieniężnego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy

27. Zarządzenie nr 27/2022 z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Przedszkoli w Zdziechowie

28. Zarządzenie nr 28/2022 z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Obrońców Gniezna i Ziemi Gnieźnieńskiej w Goślinowie

29. Zarządzenie nr 29/2022 z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla budynku Świetlicy Wiejskiej w Piekarach, ul. Poziomkowa, gm. Gniezno

30. Zarządzenie nr 30/2022 z dnia 29 marca 2022 roku w sprawie przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową

31. Zarządzenie nr 31/2022 z dnia 4 kwietnia 2022 r. w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami miejscowości Łabiszynek konsultacji społecznych dotyczących utworzenia jednostki pomocniczej Gminy Gniezno – Sołectwa Łabiszynek

Protokół z konsultacji społecznych

32. Zarządzenie nr 32/2022 z dnia 4 kwietnia 2022 r. w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami gminy konsultacji społecznych dotyczących konsultacji społecznych dotyczące projektów statutów sołectw Gminy Gniezno

Protokół z konsultacji społecznych

33. Zarządzenie nr 33/2022 z dnia 6 kwietnia 2022 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości stanowiących mienie gminne

34. Zarządzenie nr 34/2022  z dnia 7 kwietnia 2022 r. w sprawie przekazania Radzie Gminy Gniezno oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu Informacji z wykonania budżetu Gminy Gniezno za 2021 rok oraz Informacji o stanie mienia Gminy Gniezno

35. Zarządzenie nr 35/2022 z dnia 14 kwietnia 2022 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Przedszkoli w Zdziechowie

36. Zarządzenie nr 36/2022 z dnia 14 kwietnia 2022 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Obrońców Gniezna i Ziemi Gnieźnieńskiej w Goślinowie

37. Zarządzenie nr 37/2022 z dnia 15 kwietnia 2022 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Przedszkoli w Zdziechowie

38. Zarządzenie nr 38/2022 z dnia 15 kwietnia 2022 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Obrońców Gniezna i Ziemi Gnieźnieńskiej w Goślinowie

39. Zarządzenie nr 39/2022 z dnia 14 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 r.

40. Zarządzenie nr 40/2022 z dnia 29 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 r.

41. Zarządzenie nr 41/2022 z dnia 2 maja 2022 r. w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami miejscowości Łabiszynek konsultacji społecznych dotyczących utworzenia jednostki pomocniczej Gminy Gniezno – Sołectwa Łabiszynek

Protokół z konsultacji społecznych

42. Zarządzenie nr 42/2022 z dnia 2 maja 2022 r. w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami gminy konsultacji społecznych dotyczących konsultacji społecznych dotyczące projektów statutów sołectw Gminy Gniezno

Protokół z konsultacji społecznych

43. Zarządzenie nr 43/2022 z dnia 12 maja 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 r.

44. Zarządzenie nr 44/2022 z dnia 4 maja 2022 r. w sprawie ustalenia średniej powierzchni gospodarstwa rolnego w Gminie Gniezno na rok 2022

45. Zarządzenie nr 45/2022 z dnia 16 maja 2022 r. w sprawie ustalenia terminów przerw w pracy przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gniezno, na rok szkolny 2021/2022

46. Zarządzenie nr 46/2022 z dnia 23 maja 2022 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w Urzędzie Gminy Gniezno i ustalenia terminu jego odpracowania

47. Zarządzenie nr 47/2022 z dnia 27 maja 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 r.

48. Zarządzenie nr 48/2022 z dnia 27 maja 2022 r. w sprawie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie organizacji półkolonii letnich dla dzieci i młodzieży w 2022 r.

Formularz oferty

49. Zarządzenie nr 49/2022 z dnia 8 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 r.

50. Zarządzenie nr 50/2022 z dnia 15 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 r.

51. Zarządzenie nr 51/2022 z dnia 14 czerwca 2022 r. w sprawie powołania komisji konkursowej rozstrzygającej otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Gminy Gniezno pt. Organizacja półkolonii letnich dla dzieci i młodzieży w 2022 r.

52.Zarządzenie nr 52/2022 z dnia 21 czerwca 2022 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert oraz przyznania dotacji realizacji zadania publicznego Gminy Gniezno pt: Organizacja półkolonii letnich dla dzieci i młodzieży w 2022r.

53. Zarządzenie nr 53/2022 z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie zwołania zebrania wiejskiego celem dokonania wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Łabiszynek

54. Zarządzenie nr 54/2022 z dnia 6 lipca 2022 r. w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami gminy konsultacji społecznych dotyczących projektu „Strategii Rozwoju Gminy Gniezno na lata 2022-2030"

Protokół z konsultacji społecznych /16.09.2022/

55. Zarządzenie nr 55/2022 z dnia 5 lipca 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 r.

56. Zarządzenie nr 56/2022 z dnia 7 lipca 2022 r. w sprawie przyznania dotacji Związkowi Harcerstwa Polskiego Chorągiew Wielkopolska Hufiec Gniezno na realizację zadania publicznego: dofinasowanie organizacji letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży w 2022 r.

57. Zarządzenie nr 57/2022 z dnia 8 lipca 2022 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych w celu przeprowadzenia postępowań egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

58. Zarządzenie nr 58/2022 z dnia 8 lipca 2022 r. w sprawie wynagrodzenia eksperta za udział w pracach Komisji Egzaminacyjnej powołanej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

59. Zarządzenie nr 59/2022 z dnia 11 lipca 2022 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Stypendialnej

60. Zarządzenie nr 60/2022 z dnia 13 lipca 2022 r. w sprawie wprowadzenia Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w Urzędzie Gminy Gniezno

61. Zarządzenie nr 61/2022 z dnia 19 lipca 2022 r. w sprawie ustalenia Zasad funkcjonowania stoisk handlowych podczas dożynek gminnych, które odbędą się w dniu 11 września 2022 r.

62. Zarządzenie nr 62/2022 z dnia 27 lipca 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 r.

63. Zarządzenie nr 63/2022 z dnia 16 sierpnia 2022 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gnieźnie do prowadzenia postępowań dotyczących wypłaty dodatku węglowego

64. Zarządzenie nr 64/2022 z dnia 25 sierpnia 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 r.

65. Zarządzenie nr 65/2022 z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gnieźnie oraz pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gnieźnie do weryfikacji wniosków o wypłatę dodatku węglowego w szczególności w zakresie zgłoszenia lub wpisania głównego źródła ogrzewania w centralnej ewidencji emisyjności budynków

66. Zarządzenie nr 66/2022 z dnia 9 września 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 r.

67. Zarządzenie nr 67/2022 z dnia 27 września 2022 r. w sprawie upoważnienia dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

68. Zarządzenie nr 68/2022 z dnia 6 października 2022 r. w sprawie powołania rzeczoznawców do szacowania zwierząt oraz zniszczonych z nakazu organu Inspekcji Weterynaryjnej produktów pochodzenia zwierzęcego w rozumieniu przepisów o produktach pochodzenia zwierzęcego, jaj wylęgowych i pasz, zwanych dalej "produktami", oraz sprzętu

69. Zarządzenie nr 69/2022 z dnia 30 września 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 r.

70. Zarządzenie nr 70/2022 z dnia 13 października 2022 r. w sprawie przeprowadzenia pełnej inwentaryzacji składników majątkowych

71. Zarządzenie nr 71/2022 z dnia 13 października 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 r.

71a. Zarządzenie nr 71/2022 z dnia 13 października 2022 r. w sprawie przyznania dotacji Stowarzyszeniu Ochrona Konsumenta w Gnieźnie, ul. Rynek 10, 62-200 Gniezno, NIP 7842529992 na realizację zadania: pt: „Zakupy i usługi oraz nieuczciwe praktyki rynkowe" z zakresu: Prowadzenie edukacyjnej oraz informacyjnej działalności z zakresu upowszechniania ochrony praw konsumentów

72. Zarządzenie nr 72/2022 z dnia 13 października 2022 r. w sprawie ogłoszenia konsultacji społecznych dotyczących projektu "Programu współpracy Gminy Gniezno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2023"

73. Zarządzenie nr 73/2022 z dnia 19 października 2022 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 36/2019 Wójta Gminy Gniezno z dnia 15 maja 2019 r. w sprawie opłat i zasad wynajmu świetlic wiejskich stanowiących mienie komunalne Gminy Gniezno

74. Zarządzenie nr 74/2022 z dnia 19 października 2022 r. w sprawie przeprowadzenia szkolenia członków komisji inwentaryzacyjnej i spisowej

75. Zarządzenie nr 75/2022 z dnia 28 października 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 r.

76. Zarządzenie nr 76/2022 z dnia 15 listopada 2022 r. w sprawie ustalenia projektu uchwały budżetowej na 2023 r.

77. Zarządzenie nr 77/2022 z dnia 15 listopada 2022 r. w sprawie ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniezno

78. Zarządzenie nr 78/2022 z dnia 14 listopada 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 r.

79. Zarządzenie nr 79/2022 z dnia 10 listopada 2022 r. w sprawie udzielenia upoważnienia pracownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gnieźnie do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących weryfikacji wniosku o zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych

80. Zarządzenie nr 80/2022 z dnia 10 listopada 2022 r. zmieniające zarządzenie Nr 96/2021 z dnia 31 grudnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Gminy Gniezno Regulaminu zgłaszania naruszeń i ochrony osób zgłaszających naruszenia

81. Zarządzenie nr 81/2022 z dnia 21 listopada 2022 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

82. Zarządzenie nr 82/2022 z dnia 22 listopada 2022 r. w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami gminy konsultacji społecznych dotyczących opracowania koncepcji docelowego modelu optymalnej organizacji przewozów w publicznym transporcie zbiorowym na obszarze gminy Gniezno

83. Zarządzenie nr 83/2022 z dnia 22 listopada 2022 r. w sprawie przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową

84. Zarządzenie nr 84/2022 zmieniające zarządzenie nr 81/2022 z dnia 21 listopada 2022 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

85. Zarządzenie nr 85/2022 z dnia 28 listopada 2022 r. zmieniające zarządzenie Nr 81/2022 z dnia 21 listopada 2022r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

86. Zarządzenie nr 86/2022 z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie ustalenia regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza równowartości kwoty 130.000,00 zł netto

87. Zarządzenie nr 87/2022 z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie Regulaminu Pracy Komisji Przetargowej

88. Zarządzenie nr 88/2022 z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie powołania stałej komisji przetargowej do przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówienia publicznego

89. Zarządzenie nr 89/2022 z dnia 1 grudnia 2022 r. w sprawie upoważnienia pracowników GOPS w Gnieźnie do prowadzenia postępowań w sprawach dot. wypłaty dodatku energetycznego

90. Zarządzenie nr 90/2022 z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 r.

91. Zarządzenie nr 91/2022 z dnia 1 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Gminy Gniezno

92. Zarządzenie nr 92/2022 z dnia 1 grudnia 2022 r. w sprawie upoważnienia pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gnieźnie do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wypłaty dodatku elektrycznego

93. Zarządzenie nr 93/2022 z dnia 14 grudnia 2022 r. w sprawie zasad zwrotu kosztów przewozu uczniów niepełnosprawnych z miejsca zamieszkania do szkoły, przedszkola lub ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki w przypadku zapewnienia dowozu i opieki przez rodziców lub opiekunów prawnych

94. Zarządzenie nr 94/2022 z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie przyjęcia planu audytu wewnętrznego na 2023 r.

95. Zarządzenie nr 95/2022 z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 r.

96. Zarządzenie nr 96/2022 z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa panu Mariuszowi Jopie - Dyrektorowi GOPS w Gnieźnie

97. Zarządzenie nr 97/2022 z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 r.

98. Zarządzenie nr 98/2022 z dnia 30 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 r.