biuletyn

Zarządzenia - 2021

1. Zarządzenie nr 1/2021 z dnia 4 stycznia 2021 r. w sprawie zasad gospodarowania drewnem pozyskanym z wycinki drzew oraz usuwania złomów i wywrotów z nieruchomości będących własnością lub w zarządzie Gminy Gniezno

2. Zarządzenie nr 2/2021 z dnia 14 stycznia 2021 r. w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na wydzierżawienie nieruchomości rolnych, stanowiących własność Gminy Gniezno

3. Zarządzenie nr 3/2021 z dnia 18 stycznia 2021 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 56/2020 z dnia 31 sierpnia 2020 r.

4. Zarządzenie nr 4/2021 z dnia 20 stycznia 2021 r. w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego dla przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego w 2021 r.

5. Zarządzenie nr 5/2021 z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia zasad podziału środków na 2021r. na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gniezno.

6. Zarządzenie nr 6/2021 z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym składania dokumentów, na rok szkolny 2021/2022 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gniezno

7. Zarządzenie nr 7/2021 z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2021/2022 do klas I publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gniezno.

8. Zarządzenie nr 8/2021 z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia na rok szkolny 2021/2022 wzoru wniosku o przyjęcie do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gniezno.

10. Zarządzenie nr 10/2021 z dnia 4 lutego 2021 r. w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w trzecim przetargu ustnym nieograniczonym dla nieruchomości gruntowej, położonej we wsi Lulkowo, stanowiącewj własność Gminy Gniezno, na sprzedaż której drugi przetarg zakończył się wynikiem negatywnym

11. Zarządzenie nr 11/2021 z dnia 4 lutego 2021 r. w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Gminy Gniezno do umieszczania adnotacji na fakturach VAT stanowiących dowód zakupu oleju napędowego w okresie 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

12. Zarządzenie nr 12/2021 z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 r.

13. Zarządzenie nr 13/2021 z dnia 4 lutego 2021 r. w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w drugim przetargu ustnym nieograniczonym dla nieruchomości gruntowej, położonej we wsi Osiniec, stanowiącewj własność Gminy Gniezno, na sprzedaż której pierwszy przetarg zakończył się wynikiem negatywnym

14. Zarządzenie nr 14/2021 z dnia 10 lutego 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 r.

15. Zarządzenie nr 15/2021 z dnia 16 lutego 2021 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Kierownika Referatu podatków i opłat lokalnych

16. Zarządzenie nr 16/2021 z dnia 16 lutego 2021 r. w sprawie w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Referenta w Referacie Gospodarki i Rozwoju

17. Zarządzenie nr 17/2021 z dnia 17 lutego 2021 r. w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami gminy konsultacji społecznych dotyczących konsultacji społecznych dotyczące projektów statutów sołectw Gminy Gniezno

18. Zarządzenie nr 18/2021 z dnia 18 lutego 2021 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości stanowiących mienie gminne

19. Zarządzenie nr 19/2021 z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 16/2019 z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Gniezno

20. Zarządzenie nr 20/2021 z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie odwołania Zastępcy Wójta Gminy Gniezno

21. Zarządzenie nr 21/2021 z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w trzecim przetargu ustnym nieograniczonym dla nieruchomości gruntowej, położonej we wsi Jankowo Dolne, stanowiącewj własność Gminy Gniezno, na sprzedaż której drugi przetarg zakończył się wynikiem negatywnym

22. Zarządzenie nr 22/2021 z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie uchylenia zarządzenia nr 3/2019 z dnia 14 stycznia 2019 r.

23. Zarządzenie nr 23/2021 z dnia 4 marca 2021 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli zbiorników bezodpływowych nieczystości ciekłych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Gniezno

24. Zarządzenie nr 24/2021 z dnia 9 marca 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 r.

25. Zarządzenie nr 25/2021 z dnia 12 marca 2021 r. w sprawie powołania komisji w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w 2021 roku w dziedzinie: promowania turystyki i zdrowego stylu życia przy wykorzystaniu zasobów przyrodniczych, kulturowych i naturalnych, oraz ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego Gminy Gniezno w dziedzinie promowania postaw ekologicznych

26. Zarządzenie nr 26/2021 z dnia 18 marca 2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Gminy Gniezno

27. Zarządzenie nr 27/2021 z dnia 22 marca 2021 r. w sprawie powołania stałej komisji przetargowej do przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówienia publicznego

28. Zarządzenie nr 28/2021 z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza równowartości kwoty 130.000,00 zł netto

29. Zarządzenie nr 29/2021 z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie Regulaminu Pracy Komisji Przetargowej

30. Zarządzenie nr 30/2021 z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 16/2019 z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Gniezno

31. Zarządzenie nr 31/2021 z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie przekazania Radzie Gminy Gniezno oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu „Informacji z wykonania budżetu Gminy Gniezno za 2020 rok”

32. Zarządzenie nr 32/2021 z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 r.

33. Zarządzenie nr 33/2021 z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie zmiany adresu Gminnej Biblioteki Publicznej w Zdziechowie

34. Zarządzenie nr 34/2021 z dnia 15 kwietnia 2021 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w Urzędzie Gminy Gniezno

35. Zarządzenie nr 35/2021 z dnia 19 kwietnia 2021 r. w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w trzecim przetargu ustnym nieograniczonym dla nieruchomości gruntowej, położonej we wsi Osiniec, stanowiącewj własność Gminy Gniezno, na sprzedaż której drugi przetarg zakończył się wynikiem negatywnym

36. Zarządzenie nr 36/2021 z dnia 6 kwietnia 2021 r. w sprawie powołania zespołu powypadkowego w związku z uszczerbkiem na zdrowiu, doznanym podczas alarmu pożarowego

37. Zarządzenie nr 37/2021 z dnia 26 kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany składu osobowego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gminie Gniezno

38. Zarządzenie nr 38/2021 z dnia 30 kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 r.

39. Zarządzenie nr 39/2021 z dnia 30 kwietnia 2021 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji

40. Zarządzenie nr 40/2021 z dnia 26 maja 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pt. Organizacja i przeprowadzenie półkolonii letnich dla dzieci i młodzieży

41. Zarządzenie nr 41/2021 z dnia 4 maja 2021 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Gniezno

42. Zarządzenie nr 42/2021 z dnia 1 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 16/2019 z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Gniezno

43. Zarządzenie nr 43/2021 z dnia 28 maja 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 r.

44. Zarządzenie nr 44/2021 z dnia 2 czerwca 2021 r. w sprawie przyznania dotacji Stowarzyszeniu Instytut Sportu i Nauki, z siedzibą ul. Droga Dębińska 3A, 61-555 Poznań na realizację zadania publicznego pt: „Organizacja I Ogólnopolskich Wielobojów Atletycznych ISiN" z zakresu: Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

45. Zarządzenie nr 45/2021 z dnia 11 czerwca 2021 r. w sprawie powołania komisji konkursowej rozstrzygającej otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Gminy Gniezno pt. Organizacja i przeprowadzenie półkolonii letnich dla dzieci i młodzieży

46. Zarządzenie nr 46/2021 z dnia 10 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany uchwaly budżetowej na 2021 r.

47. Zarządzenie nr 47/2021 z dnia 15 czerwca 2021 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert oraz przyznania dotacji  realizacji zadnia publicznego Gminy Gniezno pt. Organizacja i przeprowadzenie półkolonii letnich dla dzieci i młodzieży

48. Zarządzenie nr 48/2021 z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

49. Zarządzenie nr 49/2021 z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 r.

50. Zarządzenie nr 50/2021 z dnia 8 lipca 2021 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Stypendialnej

51. Zarządzenie nr 51/2021 z dnia 20 lipca 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 r.

52. Zarządzenie nr 52/2021 z dnia 10 sierpnia 2021 r. w sprawie ustalenia Zasad funkcjonowania stoisk handlowych podczas dożynek gminnych, które odbędą się w dniu 29 sierpnia 2021 r.

53. Zarządzenie nr 53/2021 z dnia 26 lipca 2021 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 48/2020 Wójta Gminy Gniezno z dnia 20 lipca 2020 r. w sprawie upoważnienia Sekretarza Gminy do prowadzenia spraw w imieniu Wójta Gminy Gniezno

54. Zarządzenie nr 54/2021 z dnia 13 sierpnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia procedury przeciwdziałania mobbingowi, nierównemu traktowaniu i dyskryminacji w Urzędzie Gminy Gniezno

55. Zarządzenie nr 55/2021 z dnia 17 sierpnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pt. „Organizacja zajęć sportowych dla dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym szkolnym w Gminie Gniezno"

56. Zarządzenie nr 56/2021 z dnia 16 sierpnia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 r.

57. Zarządzenie nr 57/2021 z dnia 17 sierpnia 2021 r. w sprawie zmiany zarzadzenia powołujacego Gminną Komisję Urbanistyczno - Architektoniczą w gminie Gniezno oraz ustalajacego jej organizację i tryb działania

58. Zarządzenie nr 58/2021 z dnia 17 sierpnia 2021 r. w sprawie określenia procedury przeprowadzania kontroli wykonywania działalności gospodarczej przez przedsiębiorców posiadających wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Gniezno

59. Zarządzenie nr 59/2021 z dnia 1 września 2021 r. z dnia 1 września 2021 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania w Urzędzie Gminy Gniezno

60. Zarządzenie nr 60/2021 z dnia 7 września 2021 r. w sprawie powołania komisji konkursowej rozstrzygającej otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Gminy Gniezno pt. Organizacja zajęć sportowych dla dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym szkolnym w Gminie Gniezno

61. Zarządzenie nr 61/2021 z dnia 3 września 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 r.

62. Zarządzenie nr 62/2021 z dnia 13 września 2021 r. w sprawie powołania dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Zdziechowie

63. Zarządzenie nr 63/2021 z dnia 13 września 2021 r. w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w czwartym przetargu ustnym nieograniczonym dla nieruchomości gruntowej, położonej we wsi Osiniec, stanowiącewj własność Gminy Gniezno, na sprzedaż której trzeci przetarg zakończył się wynikiem negatywnym

64. Zarządzenie nr 64/2021 z dnia 16 września 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego Gminy Gniezno w dziedzinie: promowania turystyki i zdrowego stylu życia przy wykorzystaniu zasobów przyrodniczych, kulturowych i naturalnych

65. Zarządzenie nr 65/2021 z dnia 16 września 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego związanego z realizacją zadań gminy w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w gminie Gniezno

66. Zarządzenie nr 66/2021 z dnia 14 września 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 r.

68. Zarządzenie nr 68/2021 z dnia 16 września 2021 r. w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania w Urzędzie Gminy Gniezno

69. Zarządzenie nr 69/2021 z dnia 5 października 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 r.

70. Zarządzenie nr 70/2021 z dnia 13 października 2021 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 83/2019 Wójta Gminy Gniezno z dnia 12 grudnia 2019r. w sprawie zasad zwrotu kosztów przewozu uczniów niepełnosprawnych z miejsca zamieszkania do szkoły, przedszkola lub ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki w przypadku zapewnienia dowozu i opieki przez rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych

71. Zarządzenie nr 71/2021 z dnia 14 października 2021 r. w sprawie ogłoszenia konsultacji społecznych dotyczących projektu "Programu współpracy Gminy Gniezno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2022"

72. Zarządzenie nr 72/2021 z dnia 14 października 2021 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert oraz przyznania dotacji realizacji zadania publicznego Gminy Gniezno pt. „Utworzenie ścieżek Nordic walking w Gminie Gniezno w  sołectwie Lubochnia"

73. Zarządzenie nr 73/2021 z dnia 18 października 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 r.

74. Zarządzenie nr 74/2021 z dnia 28 października 2021 r. w sprawie wprowadzenia do obiegu instrukcji dotyczącej sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone" w Urzędzie Gminy Gniezno

77. Zarządzenie nr 77/2021 z dnia 28 października 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian przyjętych zasad rachunkowości w Urzędzie Gminy Gniezno

79. Zarządzenie nr 79/2021 z dnia 29 października 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 r.

80. Zarządzenie nr 80/2021 z dnia 8 listopada 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian w przepisach wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową

81. Zarządzenie nr 81/2021 z dnia 8 listopada 2021 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania dofinansowania kosztów podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez pracowników Urzędu Gminy Gniezno

82. Zarządzenie nr 82/2021 z dnia 9 listopada 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 r.

83. Zarządzenie nr 83/2021 z dnia 15 listopada 2021 r. w sprawie projektu budżetu Gminy Gniezno na 2022 rok

84. Zarządzenie nr 84/2021 z dnia 15 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniezno

86. Zarządzenie nr 86/2021 z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie umorzenia należności cywilnoprawnej z tytułu najmu lokalu mieszkalnego

87. Zarządzenie nr 87/2021 z dnia 29 listopada 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 r.

88. Zarządzenie nr 88/2021 z dnia 2 grudnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia do obiegu „Planu Ochrony Informacji Niejawnych" do klauzuli „zastrzeżone" w Urzędzie Gminy Gniezno

89. Zarządzenie nr 89/2021 z dnia 8 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 r.

90. Zarządzenie nr 90/2021 z dnia 13 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w Urzędzie Gminy Gniezno

91. Zarządzenie nr 91/2021 z dnia 13 grudnia 2021 r. w sprawie przydziału odzieży ochronnej dla pracowników Urzędu Gminy Gniezno

92. Zarządzenie nr 92/2021 z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie wyboru wariantu średniej niezbędnej do wyliczenia relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych

93. Zarządzenie nr 93 /2021 z dnia 23 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Wójta Gminy Gniezno Nr 87/2021 dnia 29 listopada 2021r i  89/2021 z dnia 8 grudnia 2021r.

94. Zarządzenie nr 94/2021 z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 r.

95. Zarządzenie nr 95/2021 z dnia 31 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 r.

96. Zarządzenie nr 96/2021 z dnia 31 grudnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Gminy Gniezno Regulaminu zgłaszania naruszeń i ochrony osób zgłaszających naruszenia