biuletyn

Zarządzenia - 2020

Zarządzenia - 2020

1. Zarządzenie nr 1/2020 z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie zasad prowadzenia w Urzędzie Gminy Gniezno Centralnego Rejestru Umów

2. Zarządzenie nr 2/2020 z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej woty wskazanej w art. 4 pkt 8 ustawy prawo zamówień publicznych

3. Zarządzenie nr 3/2020 z dnia 15 stycznia 2020 r. w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami gminy konsultacji społecznych dotyczących Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Mnichowo, Osiniec, Piekary, Wierzbiczany w Gminie Gniezno na lata 2019 - 2024

Strategia Mnichowo Strategia Osiniec Strategia Piekary Strategia Wierzbiczany

4. Zarządzenie Nr 4/2020 z dnia 16 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia zasad podziału środków na 2020r. na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gniezno

5. Zarządzenie nr 5/2020 z dnia 15 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok

6. Zarządzenie Nr 6/2020 z dnia 23 stycznia 2020 r. w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gnieźnie do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy, prowadzenia postępowania w sprawie świadczeń rodzinnych oraz dotyczących spraw świadczeń z funduszu alimentacyjnego, a także wydawania w tych sprawach decyzji

7. Zarządzenie nr 7/2020 z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym składania dokumentów, na rok szkolny 2020/2021 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gniezno.

8. Zarządzenie nr 8/2020 z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2020/2021 do klas I publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gniezno

9. Zarządzenie nr 9/2020 z dnia 12 lutego 2020 r. w sprawie zwołania zebrania wiejskiego celem dokonania wyboru sołtysa wsi Goślinowo

10. Zarządzenie nr 10/2020 z dnia 13 lutego 2020 r. w sprawie wprowadzenia zasad stosowania mechanizmu podzielonej płatności (MPP) w Gminie Gniezno i jej jednostkach organizacyjnych

11. Zarządzenie nr 11/2020 z dnia 14 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia na rok szkolny 2020/2021 wzoru wniosku o przyjęcie do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gniezno

12. Zarządzenie nr 12/2020 z dnia 25 lutego 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniezno

13. Zarządzenie nr 13/2020 z dnia 4 marca 2020 r. w sprawie przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości rolnych, stanowiących własność Gminy Gniezno

14. Zarządzenie nr 14/2020 z dnia 4 marca 2020 r. w sprawie powołania, określenia składu, organizacji, siedziby i trybu pracy Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Gnieźnie

15. Zarządzenie nr 15/2020 z dnia 5 marca 2020 r. w sprawie powołania nowych struktur formacji Obrony Cywilnej na terenie Gminy Gniezno

16. Zarządzenie nr 16/2020 z dnia 25 marca 2020 r. w sprawie powołania dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Zdziechowie

17. Zarządzenie nr 17/2020 z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w sprawach dodatków mieszkaniowych

18. Zarządzenie nr 18/2020 z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w sprawach dotyczących zryczałtowanego dodatku energetycznego

19. Zarządzenie nr 19/2020 z dnia 1 kwietnia 2020 r. w sprawie zmian w organizacji i systemu pracy pracowników Urzędu Gminy Gniezno

20. Zarządzenie nr 20/2020 z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetoweja na 2020 rok

21. Zarządzenie nr 21/2020 z dnia 14 kwietnia 2020 r. w sprawie przekazania Radzie Gminy Gniezno oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu"Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Gniezno za 2019 rok" Załącznik nr 1 - Informacja opisowa Załącznik nr 2 - Fundusz sołecki Załącznik nr 3 - Informacja o stanie mienia

22. Zarządzenie nr 22/2020 z dnia 20 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok

23. Zarządzenie nr 23/2020 z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie ustalenia zasad wynagradzania dyrektora samorządowej instytucji kultury

24. Zarządzenie nr 24/2020 z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok++

25. Zarządzenie nr 25/2020 z dnia 15 maja 2020 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Gminnego Żłobka w Zdziechowie

26. Zarządzenie nr 26/2020 z dnia 20 maja 2020 r. w sprawie uchylenia Zarządzenia nr 19/2020 z dnia 1 kwietnia 2020 r. w sprawie zmian w organizacji i systemu pracy pracowników Urzędu Gminy Gniezno

27. Zarządzenie nr 27/2020 z dnia 21 maja 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok

28. Zarządzenie nr 28/2020 z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia naboru na stanowisko Dyrektora Gminnego Żłobka w Zdziechowie oraz określenia trybu jej pracy

29. Zarządzenie nr 29/2020 z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w Urzędzie Gminy Gniezno

30. Zarządzenie nr 30/2020 z dnia 4 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 27/2020 Wójta Gminy Gniezno z dnia 21 maja 2020 r.w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 r.

31. Zarządzenie nr 31/2020 z dnia 8 czerwca 2020 r. w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego e celu przeprowadzenia Poszechnego Spisu Rolnego w 2020 r.

32. Zarządzenie nr 32/2020 z dnia 8 czerwca 2020 r. w sprawie ogłoszenia rekrutacji do Gminnego Żłobka w Zdziechowie

33. Zarządzenie nr 33/2020 z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pt. Organizacja i przeprowadzenie półkolonii letnich dla dzieci i młodzieży

34. Zarządzenie nr 34/2020 z dnia 5 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 r.

36. Zarządzenie nr 36/2020 z dnia 22 czerwca 2020 r. w sprawie umorzenia należności cywilnoprawnych

38. Zarządzenie nr 38/2020 z dnia 23 czerwca 2020 r. w sprawie wprowadzenia jednolitych zasad dotyczących księgowań wzajemnych rozrachunków pomiędzy jednostkami organizacyjnymi Gminy Gniezno

39. Zarządzenie nr 39/2020 z dnia 23 czerwca 2020 r. w sprawie zwołania zebrania wiejskiego celem dokonania wyboru Sołtysa Sołectwa Goślinowo

40. Zarządzenie nr 40/2020 z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 r.

41. Zarządzenie nr 41/2020 z dnia 2 lipca 2020 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych w celu przeprowadzenia postępowań egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

42. Zarządzenie nr 42/2020 z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 r.

43. Zarządzenie nr 43/2020 z dnia 13 lipca 2020 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa pani Monice Kordys Dyrektorowi Gminnego Żłobka w Zdziechowie

44. Zarządzenie nr 44/2020 z dnia 16 lipca 2020 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Stypendialnej

45. Zarządzenie nr 45/2020 z dnia 10 lipca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020r.

46. Zarządzenie nr 46/2020 z dnia 16 lipca 2020 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości obowiązujących przy projekcie „Zdalna Szkoła+ - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego"

47. Zarządzenie nr 47/2020 z dnia 20 lipca 2020 r. w sprawie wyznaczenia osoby wykonującej czynności z zakresu prawa pracy wobec Wójta Gminy Gniezno.

48. Zarządzenie nr 48/2020 z dnia 20 lipca 2020 r. w sprawie upoważnienia Sekretarza Gminy do prowadzenia spraw w imieniu Wójta Gminy Gniezno.

49. Zarządzenie nr 49/2020 z dnia 31 lipca 2020 r. w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Socjalnej pracowników Urzędu Gminy Gniezno

50. Zarządzenie nr 50/2020 z dnia 31 lipca 2020 r. w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami gminy konsultacji społecznych projektów statutów sołectw Gminy Gniezno

Załącznik do Zarządzenia nr 50/2020        Ankieta konsultacyjna

51. Zarządzenie nr 51/2020 z dnia 31 lipca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 r.

52. Zarządzenie nr 52/2020 z dnia 3 sierpnia 2020 r.  w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniezno

53. Zarządzenie nr 53/2020 z dnia 3 sierpnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 r.

54. Zarządzenie nr 54/2020 z dnia 24 sierpnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości obowiązujących przy projekcie „Wyższa jakość kształcenia w szkołach podstawowych Gminy Gniezno", „Nowe miejsca przedszkolne w Gminie Gniezno" oraz „Aktywny Senior w Gminie Gniezno"

56. Zarządzenie nr 56/2020 z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie powołania Zespołu ds. rozliczania projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków EFS w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 pn. „Pierwszy publiczny żłobek w Gminie Gniezno wspiera rodziców" realizowany w ramach Działania nr 6.4 Poddziałania nr 6.4.1.

57. Zarządzenie nr 57/2020 z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany nazwy miejscowości        Ankieta konsultacyjna

58. Zarządzenie nr 58/2020 z dnia 4 września 2020 r. w sprawie wyznaczenia koordynatora i powołania zespołu ds. dostępności

59. Zarządzenie nr 59/2020 z dnia 4 września 2020 r. w sprawie wyznaczenia koordynatora czynności kancelaryjnych

60. Zarządzenie nr 60/2020 z dnia 11 września 2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomoći przeznaczonych do sprzedaży

61. Zarządzenie nr 61/2020 z dnia 15 września 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 r.

62. Zarządzenie nr 62/2020 z dnia 22 września 2020 r. w sprawie zmiany  Zarządzenia Wójta Gminy Gniezno Nr 55/2020 z dnia 28 sierpnia 2020 r.

63. Zarządzenie nr 63/2020 z dnia 22 września 2020 r. wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości obowiązujących przy projekcie „Przebudowa drogi w m. Lubochnia dz. 102, 135” z Funduszu Dróg Samorządowych

64. Zarządzenie nr 64/2020 z dnia 30 września 2020 r. w sprawie przekazania Radzie Gminy Gniezno oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu „Informacji z wykonania budżetu Gminy Gniezno za I półrocze 2020 roku”

Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o Informacji z wykonania budżetu Gminy Gniezno za I półrocze 2020 roku

65. Zarządzenie nr 65/2020 z dnia 1 października 2020 r. w sprawie przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową

66. Zarządzenie nr 66/2020 z dnia 1 października 2020 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gnieźnie do prowadzenia postępowań i wydawania zaświadczeń w sprawach o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka jej gospodarstwa domowego

67. Zarządzenie nr 67/2020 z dnia 29 września 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 r.

68. Zarządzenie nr 68/2020 z dnia 14 października 2020r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Specjalisty ds. promocji gminy.

69. Zarządzenie nr 69/2020 z dnia 14 października 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 r.

70. Zarządzenie nr 70/2020 z dnia 8 października 2020 r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej

71. Zarządzenie nr 71/2020 z dnia 19 października 2020r. w sprawie regulaminu dowozu uczniów do szkół na terenie Gminy Gniezno

72. Zarządzenie nr 72/2020 z dnia 22 października 2020 r. w sprawie ogłoszenia konsultacji społecznych dotyczących projektu "Programu współpracy Gminy Gniezno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2021"         Załącznik - ogłoszenie i formularz       Załącznik - Program współpracy

73. Zarządzenie nr 73/2020 z dnia 23 października 2020 r. w sprawie ograniczenia funkcjonowania Urzędu Gminy Gniezno w związku z zagrożeniem epidemicznym spowodowanym koronawirusem Sars-Cov2 powodującym chorobę COVID-19

74. Zarządzenie nr 74/2020 z dnia 28 października 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 r.

75. Zarządzenie nr 75/2020 z dnia 27 października 2020 r. wprowadzające rozwiązania organizacyjno-techniczne dotyczące wykonywania pracy zdalnej w Urzędzie Gminy Gniezno na czas zagrożenia epidemicznego

76. Zarządzenie nr 76/2020 z dnia 30 października 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 r.

77. Zarządzenie nr 77/2020 z dnia 6 listopada 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 r.

78. Zarządzenie nr 78/2020 z dnia 17 listopada 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 r.

79. Zarządzenie nr 79/2020 z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie projektu budżetu Gminy Gniezno na 2021 rok

80. Zarządzenie nr 80/2020 z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniezno

81. Zarządzenie nr 81/2020 z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości czynszu najmu, dzierżawy za lokale użytkowe i grunty będące własnością Gminy Gniezno

82. Zarządzenie nr 82/2020 z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości obowiązujących  przy projekcie  „W zdrowym ciele zdrowy duch - utworzenie terenów rekreacyjnych w sołectwie Jankowo Dolne, w miejscowości Jankówko"

84. Zarządzenie nr 84/2020 z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 r.

85. Zarządzenie nr 85/2020 z dnia 10 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 84/2020 z dnia 27 listopada 2020 r.

87. Zarządzenie nr 87/2020 z dnia 11 grudnia 2020 r. w sprawie wprowadzenie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego obiektu strażnicy pożarowej w Strzyżewie Smykowym

88. Zarządzenie nr 88/2020 z dnia 11 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 r.

89. Zarządzenie nr 89/2020 z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 r.

90. Zarządzenie nr 90/2020 z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu pracy w Urzędzie Gminy Gniezno