biuletyn

Sesja XXXIX - 19.07.2021

Uchwały XXXIX Sesji Rady Gminy z dnia 19 lipca 2021 r.

287. Uchwała nr XXXIX/287/2021 Rady Gminy Gniezno z dnia 19 lipca 2021 r. w sprawie w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2020 rok.

288. Uchwała nr XXXIX/288/2021 Rady Gminy Gniezno z dnia 19 lipca 2021 r. w sprawie w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Gniezno absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Gniezno za 2020 rok.

289. Uchwała nr XXXIX/289/2021 Rady Gminy Gniezno z dnia 19 lipca 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 r.

290. Uchwała nr XXXIX/290/2021 Rady Gminy Gniezno z dnia 19 lipca 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniezno.

291. Uchwała nr XXXIX/291/2021 Rady Gminy Gniezno z dnia 19 lipca 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Zespołu Przedszkoli w Zdziechowie, z siedzibą w Zdziechowie i nadania mu statutu

292. Uchwała nr XXXIX/292/2021 Rady Gminy Gniezno z dnia 19 lipca 2021 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Gniezno, od 1 września 2021 r.

293. Uchwała nr XXXIX/293/2021 Rady Gminy Gniezno z dnia 19 lipca 2021 r. w sprawie ustalenia planu sieci i granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Gniezno, od dnia 1 września 2021 roku

294. Uchwała nr XXXIX/294/2021 Rady Gminy Gniezno z dnia 19 lipca 2021 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/241/2020 Rady Gminy Gniezno z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Pomocy Społecznej Rady Gminy Gniezno na 2021 rok.

295. Uchwała nr XXXIX/295/2021 Rady Gminy Gniezno z dnia 19 lipca 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod tereny usług, przemysłu i działalności gospodarczej we wsiach Lulkowo dz. nr 205/1 - 205/5 oraz Kalina - działki nr 12/3 i 12/4

Indywidualne wyniki głosowania Radnych

Projekt protokołu XXXIX Sesji Rady Gminy

Protokół XXXIX Sesji Rady Gminy