biuletyn

Uchwały XXXI Sesji Rady Gminy z dnia 26 listopada 2020 r.

221. Uchwała nr XXXI/221/2020 Rady Gminy Gniezno z dnia 26.11.2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 r.

222. Uchwała nr XXXI/222/2020 Rady Gminy Gniezno z dnia 26.11.2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniezno

223. Uchwała nr XXXI/223/2020 Rady Gminy Gniezno z dnia 26.11.2020 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu 1 dt (q) żyta dla potrzeb obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Gniezno na 2021 rok

224. Uchwała nr XXXI/224/2020 Rady Gminy Gniezno z dnia 26.11.2020 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2021 rok

225. Uchwała nr XXXI/225/2020 Rady Gminy Gniezno z dnia 26.11.2020 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2021 rok

226. Uchwała nr XXXI/226/2020 Rady Gminy Gniezno z dnia 26.11.2020 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w klubie „Senior+”

227. Uchwała nr XXXI/227/2020 Rady Gminy Gniezno z dnia 26.11.2020 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Gniezno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok

Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego

228. Uchwała nr XXXI/228/2020 Rady Gminy Gniezno z dnia 26.11.2020 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr VII/45/2019 Rady Gminy Gniezno z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa podatków: od nieruchomości, rolnego i leśnego, a także w formie łącznego zobowiązania pieniężnego od osób fizycznych oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso

229. Uchwała nr XXXI/229/2020 Rady Gminy Gniezno z dnia 26.11.2020 r. ustalenia wysokości diet dla sołtysów sołectw położonych na terenie Gminy Gniezno oraz Przewodniczącego Zarządu Osiedla w Łabiszynku

Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego

Indywidualne wyniki głosowania Radnych

Projekt protokołu XXXI Sesji Rady Gminy

Protokół XXXI Sesji Rady Gminy