biuletyn

Sesja XXVIII - 24.09.2020

Uchwały XXVIII Sesji Rady Gminy z dnia 24 września 2020 r.

200. Uchwała nr XXVIII/200/2020 z dnia 24.09.2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok

201. Uchwała nr XXVIII/201/2020 z dnia 24.09.2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia WPF gminy Gniezno

202. Uchwała nr XXVIII/202/2020 z dnia 24.09.2020 r. w sprawie uchwalenia Programu ochrony środowiska dla Gminy Gniezno na lata 2019-2022 z perspektywą do roku 2026 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

203. Uchwała nr XXVIII/203/2020 z dnia 24.09.2020 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Gniezno od 1 września 2020r.

204. Uchwała nr XXVIII/204/2020 z dnia 24.09.2020 r. w sprawie zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dotyczącego rodzin wielodzietnych

205. Uchwała nr XXVIII/205/2020 z dnia 24.09.2020 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej

206. Uchwała nr XXVIII/206/2020 z dnia 24.09.2020 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/155/2020 z dnia 14 lutego 2020r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego

207. Uchwała nr XXVIII/207/2020 z dnia 24.09.2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu usługowo-mieszkaniowego w Jankowie Dolnym

208. Uchwała nr XXVIII/208/2020 z dnia 24.09.2020 r. w sprawie wyrażenia zgody dla Wójta Gminy Gniezno na zbycie nieruchomości we wsi Piekary w trybie bezprzetargowym

209. Uchwała nr XXVIII/209/2020 z dnia 24.09.2020 r. w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania gmin wchodzących w skład aglomeracji Gniezno przy realizacji zadania polegającego na wyznaczeniu obszaru i granic aglomeracji Gniezno

Imienny wykaz głosowania radnych

Projekt protokołu XXVIII Sesji Rady Gminy

Protokół XXVIII Sesji Rady Gminy