biuletyn

Uchwały XXVII Sesji Rady Gminy z dnia 27 sierpnia 2020 r.

178. Uchwała nr XXVII/178/2020 z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok

179. Uchwała nr XXVII/179/2020 z dnia 27 sierpnia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia WPF gminy Gniezno

180. Uchwała nr XXVII/180/2020 z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr XX/137/2020 Rady Gminy Gniezno z dnia 30 stycznia 2020r. w sprawie emisji obligacji Gminy Gniezno oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu

181. Uchwała nr XXVII/181/2020 z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie przekształcenia Przedszkola Gminy Gniezno w Zdziechowie poprzez zmianę siedziby

182. Uchwała nr XXVII/182/2020 z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich 1918/19 w Zdziechowie poprzez zmianę siedziby

183. Uchwała nr XXVII/183/2020 z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie ustalenia planu sieci i granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Gniezno, od dnia 1 września 2020 roku

184. Uchwała nr XXVII/184/2020 z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w zakresie określenia zwrotu rodzicom kosztów dowożenia zamieszkałych na terenie Gminy Gniezno dzieci niepełnosprawnych do szkół i przedszkoli
w roku szkolnym 2020/2021

185. Uchwała nr XXVII/185/2020 z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie utworzenia Zespołu Przedszkoli w Zdziechowie, z siedzibą w Zdziechowie i nadania mu statutu

186. Uchwała nr XXVII/186/2020 z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dotyczącego  rodzin wielodzietnych, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny

187. Uchwała nr XXVII/187/2020 z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej

188. Uchwała nr XXVII/188/2020 z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody dla Wójta Gminy Gniezno na zbycie nieruchomości we wsi Jankowo Dolne w trybie przetargu ustnego nieograniczonego

189. Uchwała nr XXVII/189/2020 z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody dla Wójta Gminy Gniezno na zbycie nieruchomości we wsi Osiniec w trybie przetargu ustnego nieograniczonego

190. Uchwała nr XXVII/190/2020 z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Szczytniki Duchowne

191. Uchwała nr XXVII/191/2020 z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Szczytniki Duchowne

192. Uchwała nr XXVII/192/2020 z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie nadania nazwy osiedla we wsi Wierzbiczany

193. Uchwała nr XXVII/193/2020 z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Gniezno obejmującym lata 2020-2024

194. Uchwała nr XXVII/194/2020 z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody dla Wójta Gminy Gniezno na zbycie nieruchomości we wsi Osiniec w trybie przetargu ustnego nieograniczonego

195. Uchwała nr XXVII/195/2020 z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej we wsi Goślinowo

196. Uchwała nr XXVII/196/2020 z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Goślinowo

197. Uchwała nr XXVII/197/2020 z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej we wsi Szczytniki Duchowne

198. Uchwała nr XXVII/198/2020 z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej we wsi Wierzbiczany

199. Uchwała nr XXVII/199/2020 z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w miejscowości Braciszewo, dz.nr ewid.69, gmina Gniezno

Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego

Imienny wykaz głosowania radnych

Projekt protokołu XXVII Sesji Rady Gminy Gniezno

Protokół XXVII Sesji Rady Gminy Gniezno