biuletyn

Sesja XXI - 14.02.2020

Uchwały XXI Sesji Rady Gminy z dnia 14.02.2020

148. Uchwała nr XXI/148/2020 z dnia 14.02.2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Gniezno oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 r.

149. Uchwała nr XXI/149/2020 z dnia 14.02.2020 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie infrastruktury technicznej na drogach gminnych, których zarządcą jest Gmina Gniezno

Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego

150. Uchwała nr XXI/150/2020 z dnia 14.02.2020 r. w sprawie uchylenia uchwały nr LIV/363/2018 Rady Gminy Gniezno z dnia 24 września 2018 r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, położonych na terenie Gminy Gniezno, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne

151. Uchwała nr XXI/151/2020 z dnia 14.02.2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty

152. Uchwała nr XXI/152/2020 z dnia 14.02.2020 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

153. Uchwała nr XXI/153/2020 z dnia 14.02.2020 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej

154. Uchwała nr XXI/154/2020 z dnia 14.02.2020 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gniezno

Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego

155. Uchwała nr XXI/155/2020 z dnia 14.02.2020 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego

156. Uchwała nr XXI/156/2020 z dnia 14.02.2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 r.

157. Uchwała nr XXI/157/2020 z dnia 14.02.2020 r.  zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2020 r.

Indywidualne wyniki głosowania

Projekt protokołu XXI Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Gniezno z dnia 14.02.2020

Protokół XXI Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Gniezno z dnia 14.02.2020