biuletyn

Sesja XVII - 14.11.2019

Uchwały XVII Sesji Rady Gminy z dnia 14.11.2019 r.

109. Uchwała nr XVII/109/2019 z dnia 14.11.2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2020 rok.

110. Uchwała nr XVII/110/2019 z dnia 14.11.2019 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu 1 dt (q) żyta dla potrzeb obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Gniezno na 2020 rok.

111. Uchwała nr XVII/111/2019 z dnia 14.11.2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2020 rok.

112. Uchwała nr XVII/112/2019 z dnia 14.11.2019 r. w sprawie wprowadzenia niektórych zwolnień przedmiotowych w podatku od nieruchomości.

113. Uchwała nr XVII/113/2019 z dnia 14.11.2019 r. w sprawie utworzenia ośrodka wsparcia Klub „Senior+".

114. Uchwała nr XVII/114/2019 z dnia 14.11.2019 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w klubie „Senior +".

Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego z dnia 20.12.2019 r. orzekające nieważność uchwały nr XVII/114/2019

115. Uchwała nr XVII/115/2019 z dnia 14.11.2019 r.w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.

116. Uchwała nr XVII/116/2019 z dnia 14.11.2019 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Gniezno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok.

Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego z dnia 20.12.2019 r. orzekające nieważność § 10 ust. 6, § 14 ust. 3 oraz § 14 ust. 10 lit. c załącznika do uchwały nr XVII/116/2019

Imienny wykaz głosowania radnych 

Projekt protokołu XVII Sesji Rady Gminy Gniezno z dnia 14.11.2019

Protokół XVII Sesji Rady Gminy Gniezno z dnia 14.11.2019