biuletyn

Sesja XVI - 28.10.2019

Uchwały XVI Sesji Rady Gminy z dnia 28.10.2019 r.

95. Uchwała nr XVI/95/2019 z dnia 28.10.2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019r.

96. Uchwała nr XVI/96/2019 z dnia 28.10.2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniezno

97. Uchwała nr XVI/97/2019 z dnia 28.10.2019 r. w sprawie ustalenia Regulaminu głosowania nad wyborem ławnika do Sądu Rejonowego w Gnieźnie na kadencję 2020-2023

98. Uchwała nr XVI/98/2019 z dnia 28.10.2019 r. w sprawie wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Gnieźnie na kadencję 2020-2023

99. Uchwała nr XVI/99/2019 z dnia 28.10.2019 r. w sprawie przyjęcia gminnego programu osłonowego dla dzieci dojeżdżających do przedszkoli oraz uczniów dojeżdżających do szkół podstawowych:„ Akcja - bilet", realizowanego w ramach zadań własnych gminy Gniezno,

100. Uchwała nr XVI/100/2019 z dnia 28.10.2019 r. w sprawie nadania nazwy osiedla we wsi Jankowo Dolne (535)

101. Uchwała nr XVI/101/2019 z dnia 28.10.2019 r. w sprawie nadania nazwy osiedla we wsi Jankowo Dolne (18)

102. Uchwała nr XVI/102/2019 z dnia 28.10.2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr LIV/361/2018 Rady Gminy Gniezno z dnia 24 września 2018r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gniezno

103. Uchwała nr XVI/103/2019 z dnia 28.10.2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr LVI/388/2018 Rady Gminy Gniezno z dnia 16 listopada 2018r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczaną, przez właściciela nieruchomości opłatę, za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

104. Uchwała nr XVI/104/2019 z dnia 28.10.2019 r. w sprawie ustalenia diet radnych Rady Gminy Gniezno

105. Uchwała nr XVI/105/2019 z dnia 28.10.2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr II/4/2018 Rady Gminy Gniezno z dnia 5 grudnia 2018r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Gniezno oraz wyboru jej Przewodniczącego

106. Uchwała nr XVI/106/2019 z dnia 28.10.2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr II/5/2018 Rady Gminy Gniezno z dnia 5 grudnia 2018r. w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Gniezno oraz wyboru jej Przewodniczącego

107. Uchwała nr XVI/107/2019 z dnia 28.10.2019 r. w sprawie powołania, ustalenia składu osobowego i przedmiotu działania Stałych Komisji Rady Gminy Gniezno

108. Uchwała nr XVI/108/2019 z dnia 28.10.2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LII/355/2018 Rady Gminy Gniezno z dnia 13 sierpnia 2018r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom przedszkoli i szkół podstawowych Gminy Gniezno dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagradzania.

 

Imienny wykaz głosowania radnych 

Projekt protokołu XVI Sesji Rady Gminy Gniezno z dnia 28.10.2019

Protokół XVI Sesji Rady Gminy Gniezno z dnia 28.10.2019