biuletyn

Sesja XV - 26.09.2019

Uchwały XV Sesji Rady Gminy z dnia 26.09.2019

84. Uchwała nr XV/84/2019 z dnia 26.09.2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 r.

85. Uchwała nr XV/85/2019 z dnia 26.09.2019 r. w sprawie wyrażenia zgody dla Wójta Gminy Gniezno na wydzierżawienie nieruchomości na okres dłuższy niż trzy lata

86. Uchwała nr XV/86/2019 z dnia 26.09.2019 r. w sprawie nadania nazwy ciągu drogi we wsi Modliszewo

87. Uchwała nr XV/87/2019 z dnia 26.09.2019 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod tereny usług, przemysłu i działalności gospodarczej we wsiach Lulkowo dz.nr.205/1-205/5 oraz Kalina - działki nr 12/3 i 12/4

88. Uchwała nr XV/88/2019 z dnia 26.09.2019 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów budownictwa letniskowego w Lubochni

89. Uchwała nr XV/89/2019 z dnia 26.09.2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w miejscowości Modliszewo dz.nr.126/1 - część „A"

90. Uchwała nr XV/90/2019 z dnia 26.09.2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania  przestrzennego Gminy Gniezno"

91. Uchwała nr XV/91/2019 z dnia 26.09.2019 r. w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu informacji o kandydatach na ławnika do Sądu Rejonowego w Gnieźnie

92. Uchwała nr XV/92/2019 z dnia 26.09.2019 r. w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 22 lipca 2019roku na działania organu wykonawczego Gminy Gniezno

93. Uchwała nr XV/93/2019 z dnia 26.09.2019 r. w sprawie przyjęcia Programu wspierania szczególnie uzdolnionych uczniów szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Gniezno

94. Uchwała nr XV/94/2019 z dnia 26.09.2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania nagród i stypendiów szczególnie uzdolnionym uczniom szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Gniezno

Imienny wykaz głosowania radnych 

Projekt protokołu XV Sesji Rady Gminy Gniezno z dnia 26.09.2019

Protokół XV Sesji Rady Gminy Gniezno z dnia 26.09.2019