biuletyn

Sesja XLVI - 24.02.2022

Uchwały XLVI Sesji Rady Gminy z dnia 24.02.2022 r.

358. Uchwała nr XLVI/358/2022 z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 r.

359. Uchwała nr XLVI/359/2022 z dnia 24 lutego 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniezno

360. Uchwała nr XLVI/360/2022 z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Gnieźnieńskiego

361. Uchwała nr XLVI/361/2022 z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLV/354/2022 z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Gnieźnieńskiego

362. Uchwała nr XLVI/362/2022 z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie przystąpienia Gminy Gniezno do realizacji programu "Korpus Wsparcia Seniorów" na rok 2022

363. Uchwała nr XLVI/363/2022 z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/167/2020 Rady Gminy Gniezno z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie utworzenia gminnej jednostki budżetowej: Gminny Żłobek w Zdziechowie oraz ustalenia jej statutu

364. Uchwała nr XLVI/364/2022 z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości miesięcznej opłaty za pobyt i maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie dziecka w Gminnym Żłobku w Zdziechowie

365. Uchwała nr XLVI/365/2022 z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie uchwalenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Gniezno w 2022 roku

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu - stwierdzenie nieważności paragrafu 13 uchwały

366. Uchwała nr XLVI/366/2022 z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie powierzenia Miastu Gniezno przez Gminę Gniezno zadania publicznego w zakresie realizacji obowiązku zapewnienia opieki bezdomnym psom wyłapywanym na terenie Gminy Gniezno w 2022 roku

367. Uchwała nr XLVI/367/2022 z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Gniezno na dofinansowanie zmiany źródeł ciepła w lokalach mieszkalnych i budynkach mieszkalnych jednorodzinnych w ramach programu „Poprawa jakości powietrza na terenie Gminy Gniezno”

Uchwała nr 10/443/2022 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XLVI/367/2022 z dnia 24 lutego 2022 r. w części

368. Uchwała nr XLVI/368/2022 z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie przyjęcia projektu „Programu  usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Gniezno na lata 2021-2032”

369. Uchwała nr XLVI/369/2022 z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie odrzucenia spadku po Bogumile Dobrzyńskiej zmarłej w dniu 9 kwietnia 2021 r. w Gnieźnie

370. Uchwała nr XLVI/370/2022 z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Gniezno

371. Uchwała nr XLVI/371/2022 z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej we wsi Goślinowo

372. Uchwała nr XLVI/372/2022 z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Goślinowo

373. Uchwała nr XLVI/373/2022 z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej we wsi Wierzbiczany

374. Uchwała nr XLVI/374/2022 z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod tereny zabudowy mieszkaniowej we wsi Osiniec

375. Uchwała nr XLVI/375/2022 z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w miejscowości Osiniec, gmina Gniezno

376. Uchwała nr XLVI/376/2022 z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego terenów stanowiących częściowe obszary wsi Osiniec i Szczytniki Duchowne

377. Uchwała nr XLVI/377/2022 z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej we wsi Wełnica

Indywidualne wyniki głosowania

Projekt protokołu XLVI Sesji Rady Gminy

Protokół XLVI Sesji Rady Gminy