biuletyn

Sesja XLIV - 21.12.2021

Uchwały XLIV Sesji Rady Gminy z dnia 21 grudnia 2021 r.

340. Uchwała nr XLIV/340/2021 z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 r.

341.Uchwała nr XLIV/341/2021 z dnia 21 grudnia 2021 r. zmieniającauchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniezno

342. Uchwała nr XLIV/342/2021 z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2021 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków

343. Uchwała nr XLIV/343/2021 z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2022 rok

344. Uchwała nr XLIV/344/2021 z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniezno

345. Uchwała nr XLIV/345/2021 z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022

346. Uchwała nr XLIV/346/2021 z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Gniezno na lata 2021-2028

347. Uchwała nr XLIV/347/2021 z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Gniezno na 2022 rok

348. Uchwała nr XLIV/348/2021 z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Gniezno na 2022 rok

349. Uchwała nr XLIV/349/2021 z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Finansów i Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Rady Gminy Gniezno na 2022 rok

350. Uchwała nr XLIV/350/2021 z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Gospodarki Rolnej, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego Rady Gminy Gniezno na 2022 rok

351. Uchwała nr XLIV/351/2021 z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Pomocy Społecznej Rady Gminy Gniezno na 2022 rok

352. Uchwała nr XLIV/352/2021 z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Gniezno na 2022 rok

353. Uchwała nr XLIV/353/2021 z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów budownictwa letniskowego w Lubochni

Indywidualne wyniki głosowania

Projekt protokołu XLIV Sesji Rady Gminy