biuletyn

Sesja XLIII - 25.11.2021

Uchwały XLIII Sesji Rady Gminy z dnia 25 listopada 2021 r.

326. Uchwała nr XLIII/326/2021 Rady Gminy Gniezno z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 r.

327. Uchwała nr XLIII/327/2021 Rady Gminy Gniezno z dnia 25 listopada 2021 r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniezno

328. Uchwała nr XLIII/328/2021 Rady Gminy Gniezno z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Gniezno

329. Uchwała nr XLIII/329/2021 Rady Gminy Gniezno z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Gniezno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok

330. Uchwała nr XLIII/330/2021 Rady Gminy Gniezno z dnia 25 listopada 2021 r.w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2022 rok

331. Uchwała nr XLIII/331/2021 Rady Gminy Gniezno z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu 1 dt (q) żyta dla potrzeb obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Gniezno na 2022 rok

332. Uchwała nr XLIII/332/2021 Rady Gminy Gniezno z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2022 rok

333. Uchwała nr XLIII/333/2021 Rady Gminy Gniezno z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie uchwalenia gminnego programu na rzecz osób starszych na lata 2022-2028

334. Uchwała nr XLIII/334/2021 Rady Gminy Gniezno z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie przyjęcia gminnego programu osłonowego dla dzieci dojeżdżających do przedszkoli oraz uczniów dojeżdżających do szkół podstawowych: Pt. „Akcja - bilet", realizowanego w ramach zadań własnych gminy Gniezno

335. Uchwała nr XLIII/335/2021 Rady Gminy Gniezno z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół im. ks. Jana Twardowskiego w Szczytnikach Duchownych poprzez likwidację przyporządkowanej jej organizacyjnie Filialnej Szkoły Podstawowej w Mnichowie

336. Uchwała nr XLIII/336/2021 Rady Gminy Gniezno z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich 1918/19 w Zdziechowie poprzez utworzenie przyporządkowanej jej organizacyjnie Filialnej Szkoły Podstawowej w Mnichowie, o strukturze organizacyjnej klas I-III wraz z oddziałem przedszkolnym

337. Uchwała nr XLIII/337/2021 Rady Gminy Gniezno z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody dla Wójta Gminy Gniezno na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z tym samym dzierżawcą, na tą samą nieruchomość, oznaczoną geodezyjnie numerem 19, położoną w miejscowości Zdziechowa

338. Uchwała nr XLIII/338/2021 Rady Gminy Gniezno z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie petycji Rady Rodziców Zespołu Szkół im. Ks. Jana Twardowskiego w Szczytnikach Duchownych z dnia 6 października 2021 roku

339. Uchwała nr XLIII/339/2021 Rady Gminy Gniezno z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie rozpatrzenia skargi Pana M.O. z dnia 22 października 2021 r. na bezczynność Wójta poprzez naruszenie prawa do rozpatrzenia sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki oraz przepisu art. 35 poprzez świadome przedłużenie postepowania w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy

Indywidualne wyniki głosowania

Projekt protokołu XLIII Sesji Rady Gminy