biuletyn

Sesja XLI - 30.09.2021

Uchwały XLI Sesji Rady Gminy z dnia 30 września 2021 r.

303. Uchwała nr XLI/303/2021 Rady Gminy Gniezno z dnia 30 września 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 r.

304. Uchwała nr XLI/304/2021 Rady Gminy Gniezno z dnia 30 września 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniezno

305. Uchwała nr XLI/305/2021 Rady Gminy Gniezno z dnia 30 września 2021 r. w sprawie zmiany granic administracyjnych sołectwa Jankowo Dolne i sołectwa Wełnica

306. Uchwała nr XLI/306/2021 Rady Gminy Gniezno z dnia 30 września 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Strategii Rozwoju Gminy Gniezno na lata 2022 - 2030 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii, w tym trybu konsultacji, o których mowa w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju

Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego

307. Uchwała nr XLI/307/2021 Rady Gminy Gniezno z dnia 30 września 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody dla Wójta Gminy Gniezno na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z tym samym dzierżawcą, na tą samą nieruchomość

308. Uchwała nr XLI/308/2021 Rady Gminy Gniezno z dnia 30 września 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody dla Wójta Gminy Gniezno na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z tym samym dzierżawcą, na tą samą nieruchomość

309. Uchwała nr XLI/309/2021 Rady Gminy Gniezno z dnia 30 września 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody dla Wójta Gminy Gniezno na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z tym samym dzierżawcą, na tą samą nieruchomość

310. Uchwała nr XLI/310/2021 Rady Gminy Gniezno z dnia 30 września 2021 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych

311. Uchwała nr XLI/311/2021 Rady Gminy Gniezno z dnia 30 września 2021 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/270/2021 z dnia 29 kwietnia 2021 r. o udzieleniu pomocy finansowej dla Powiatu Gnieźnieńskiego

312. Uchwała nr XLI/312/2021 Rady Gminy Gniezno z dnia 30 września 2021 r. w sprawie zmiany uchwały wyrażającej zgodę dla Wójta Gminy Gniezno na odpłatne obciążenie nieruchomości Gminy Gniezno - działki nr 81 położonej w Modliszewku, służebnością gruntową przejazdu i przechodu

Indywidualne wyniki głosowania Radnych

Projekt protokołu XLI Sesji Rady Gminy

Protokół XLI Sesji Rady Gminy