biuletyn

Sesja XL - 02.09.2021

Uchwały XL Sesji Rady Gminy z dnia 2 września 2021 r.

296. Uchwała nr XL/296/2021 Rady Gminy Gniezno z dnia 2 września 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 r.

297. Uchwała nr XL/297/2021 Rady Gminy Gniezno z dnia 2 września 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniezno

298. Uchwała nr XL/298/2021 Rady Gminy Gniezno z dnia 2 września 2021 r. w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Gniezno

299. Uchwała nr XL/299/2021 Rady Gminy Gniezno z dnia 2 września 2021 r. w sprawie przystąpienia do procedury zmiany granic sołectwa Jankowo Dolne i  sołectwa Wełnica oraz zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami sołectw objętych zmianą

300. Uchwała nr XL/300/2021 Rady Gminy Gniezno z dnia 2 września 2021 r. w sprawie utworzenia Klubu Seniora pod nazwą "Aktywny Senior w Gminie Gniezno"

301. Uchwała nr XL/301/2021 Rady Gminy Gniezno z dnia 2 września 2021 r. w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w zakresie określenia zwrotu rodzicom kosztów dowożenia zamieszkałych na terenie Gminy Gniezno dzieci niepełnosprawnych do szkół i przedszkoli w roku szkolnym 2021/2022

302. Uchwała nr XL/302/2021 Rady Gminy Gniezno z dnia 2 września 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody dla Wójta Gminy Gniezno na odpłatne obciążenie nieruchomości Gminy Gniezno - działki nr 81 położonej w Modliszewku, służebnością gruntową przejazdu i przechodu

Indywidualne wyniki głosowania Radnych

Projekt protokołu XL Sesji Rady Gminy

Protokół XL Sesji Rady Gminy