biuletyn

Sesja XIX - 30.12.2019

Uchwały XIX Sesji Rady Gminy z dnia 30.12.2019 r.

122. Uchwała nr XIX/122/2019 z dnia 30.12.2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr XVII/111/2019 z dnia 14 listopada 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2020 rok

123. Uchwała nr XIX/123/2019 z dnia 30.12.2019 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w klubie „Senior +"

124. Uchwała nr XIX/124/2019 z dnia 30.12.2019 r. w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w zakresie określenia zwrotu rodzicom kosztów dowożenia zamieszkałych na terenie Gminy Gniezno dzieci niepełnosprawnych do szkół i przedszkoli w roku szkolnym 2019/2020.

125. Uchwała nr XIX/125/2019 z dnia 30.12.2019 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020

126. Uchwała nr XIX/126/2019 z dnia 30.12.2019 r. w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Gniezno programu działań na rzecz rodzin wielodzietnych pod nazwą „Gmina Gniezno przyjazna rodzinom 3+"

127. Uchwała nr XIX/127/2019 z dnia 30.12.2019 r. w sprawie nadania nazwy osiedla we wsi Modliszewko

128. Uchwała nr XIX/128/2019 z dnia 30.12.2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr X/66/2019 z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie statutu Gminy Gniezno 

129. Uchwała nr XIX/129/2019 z dnia 30.12.2019 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Gniezno

130. Uchwała nr XIX/130/2019 z dnia 30.12.2019 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych i formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty

Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego dot. uchwały nr XIX/130/2019

131. Uchwała nr XIX/131/2019 z dnia 30.12.2019 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok

132. Uchwała nr XIX/132/2019 z dnia 30.12.2019 r.w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniezno

 

Imienny wykaz głosowania radnych 

Projekt protokołu XIX Sesji  Rady Gminy Gniezno z dnia 30.12.2019

Protokół XIX Sesji Rady Gminy Gniezno z dnia 30.12.2019