biuletyn

Sesja LXXIV - 28.03.2024

Uchwały LXXIV Sesji Rady Gminy Gniezno z dnia 28.03.2024 r.

600. Uchwała nr LXIV/600/2024 Rady Gminy Gniezno z dnia 28 marca 2024 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 r.

601. Uchwała nr LXIV/601/2024 Rady Gminy Gniezno z dnia 28 marca 2024 r. zmieniającej uchwałę̨ w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniezno na lata 2024-2038

602.  Uchwała nr LXIV/602/2024 Rady Gminy Gniezno z dnia 28 marca 2024 r. w sprawie powierzenia Miastu Gniezno przez Gminę Gniezno zadania publicznego w zakresie realizacji obowiązku zapewnienia opieki bezdomnym psom wyłapywanym na terenie Gminy Gniezno w 2024 roku

603. Uchwała nr LXIV/603/2024 Rady Gminy Gniezno z dnia 28 marca 2024 r. w sprawie uchwalenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Gniezno w 2024 roku

604. Uchwała nr LXIV/604/2024 Rady Gminy Gniezno z dnia 28 marca 2024 r. w sprawie skorzystania z zaproszenia do nieodpłatnego przekazania nieruchomości położonej we wsi Osiniec, przez jej współwłaścicieli na rzecz Gminy Gniezno

605. Uchwała nr LXIV/605/2024 Rady Gminy Gniezno z dnia 28 marca 2024 r. w sprawie nadania nazwy osiedla we wsi Kalina

606. Uchwała nr LXIV/606/2024 Rady Gminy Gniezno z dnia 28 marca 2024 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze sąsiedzkie oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, a także trybu ich pobierania

607. Uchwała nr LXIV/607/2024 Rady Gminy Gniezno z dnia 28 marca 2024 r. w sprawie realizacji programu "Opieka wytchnieniowa" - dla jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024

608. Uchwała nr LXIV/608/2024 Rady Gminy Gniezno z dnia 28 marca 2024 r. w sprawie realizacji programu "Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością" - dla jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024

609. Uchwała nr LXIV/609/2024 Rady Gminy Gniezno z dnia 28 marca 2024 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Gniezno nr LXXI/565/2023 z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2024

Projekt protokołu LXXIV Sesji Rady Gminy

Indywidualne wyniki głosowania