biuletyn

Sesja LXXI - 21.12.2023 r.

Uchwały LXXI Sesji Rady Gminy Gniezno z dnia 21.12.2023 r.

559. Uchwała nr LXXI/559/2023 Rady Gminy Gniezno z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 r.

560. Uchwała nr LXXI/560/2023 Rady Gminy Gniezno z dnia 21 grudnia 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniezno na lata 2023-2030

561. Uchwała nr LXXI/561/2023 Rady Gminy Gniezno z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2023 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków

562. Uchwała nr LXXI/562/2023 Rady Gminy Gniezno z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2024 rok

563. Uchwała nr LXXI/563/2023 Rady Gminy Gniezno z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniezno na lata 2024-2039

564. Uchwała nr LXXI/564/2023 Rady Gminy Gniezno z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Gnieźnieńskiego

565. Uchwała nr LXXI/565/2023 Rady Gminy Gniezno z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2024 r.

566. Uchwała nr LXXI/566/2023 Rady Gminy Gniezno z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie planu pracy Rady Gminy Gniezno na 2024 r.

567. Uchwała nr LXXI/567/2023 Rady Gminy Gniezno z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Gniezno na 2024 r.

568. Uchwała nr LXXI/568/2023 Rady Gminy Gniezno z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie planu pracy Komisji Finansów i Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Rady Gminy Gniezno na 2024 r.

569. Uchwała nr LXXI/569/2023 Rady Gminy Gniezno z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie planu pracy Komisji Gospodarki Rolnej, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego Rady Gminy Gniezno na 2024 r.

570. Uchwała nr LXXI/570/2023 Rady Gminy Gniezno z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Pomocy Społecznej Rady Gminy Gniezno na 2024 r.

571. Uchwała nr LXXI/571/2023 Rady Gminy Gniezno z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Gniezno na 2024 r.

572. Uchwała nr LXXI/572/2023 Rady Gminy Gniezno z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie Apelu dotyczącego zmiany Uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego nr XXXIX/941/17 z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa wielkopolskiego ograniczeń lub zakazów w zakresie eksploatacji instalacji w których następuje spalanie paliw

573. Uchwała nr LXXI/573/2023 Rady Gminy Gniezno z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego dotyczącego powierzenia realizacji zadania publicznego polegającego na zapewnieniu mieszkańcom Gminy Gniezno usług świadczonych przez Środowiskowy Dom Samopomocy „Arka" we Wrześni

574. Uchwała nr LXXI/574/2023 Rady Gminy Gniezno z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Gniezno porozumienia międzygminnego z Gminą Łubowo w sprawie powierzenia Gminie Łubowo wybranego zakresu zadania zbiorowego odprowadzania ścieków

Indywidualne wyniki głosowania

Projekt protokołu LXXI Sesji Rady Gminy