biuletyn

Sesja LXX - 30.11.2023 r.

Uchwały LXX Sesji Rady Gminy Gniezno z dnia 30 listopada 2023 r.

548. Uchwała nr LXX/548/2023 Rady Gminy Gniezno z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 r.

549. Uchwała nr LXX/549/2023 Rady Gminy Gniezno z dnia 30 listopada 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniezno na lata 2023-2030

550. Uchwała nr LXX/550/2023 Rady Gminy Gniezno z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2024 rok

551.  Uchwała nr LXX/551/2023 Rady Gminy Gniezno z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu 1 dt (q) żyta dla potrzeb obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Gniezno na 2024 rok

552.  Uchwała nr LXX/552/2023 Rady Gminy Gniezno z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2024 rok

553.  Uchwała nr LXX/553/2023 Rady Gminy Gniezno z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Gniezno nr LX/460/2022 z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2023

554.  Uchwała nr LXX/554/2023 Rady Gminy Gniezno z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze sąsiedzkie oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, a także trybu ich pobierania

555.  Uchwała nr LXX/555/2023 Rady Gminy Gniezno z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania "Pomoc gminy w ramach programu Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024-2028

556.  Uchwała nr LXX/556/2023 Rady Gminy Gniezno z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024-2028 oraz określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych

557. Uchwała nr LXX/557/2023 Rady Gminy Gniezno z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Gniezno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok

558. Uchwała nr LXX/558/2023 Rady Gminy Gniezno z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedle Letnie, Wełnica, gmina Gniezno

Indywidualne wyniki głosowania

Projekt protokołu LXX Sesji Rady Gminy

Protokół LXX Sesji Rady Gminy