biuletyn

Sesja LXVIII - 28.09.2023 r.

Uchwały LXVIII Sesji Rady Gminy Gniezno z dnia 28.09.2023 r.

527. Uchwała nr LXVIII/527/2023 Rady Gminy Gniezno z dnia 28 września 2023 r. w sprawie przyjęcia "Strategii Rozwoju Gminy Gniezno na lata 2022 - 2030"

528. Uchwała nr LXVIII/528/2023 Rady Gminy Gniezno z dnia 28 września 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 r.

529. Uchwała nr LXVIII/529/2023 Rady Gminy Gniezno z dnia 28 września 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniezno

530. Uchwała nr LXVIII/530/2023 Rady Gminy Gniezno z dnia 28 września 2023 r. w sprawie trybu oraz sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej w Gminie Gniezno

531. Uchwała nr LXVIII/531/2023 Rady Gminy Gniezno z dnia 28 września 2023 r. w sprawie nadania nazwy osiedla we wsi Jankowo Dolne

532. Uchwała nr LXVIII/532/2023 Rady Gminy Gniezno z dnia 28 września 2023 r. w sprawie nadania nazwy osiedla we wsi Mnichowo

533. Uchwała nr LXVIII/533/2023 Rady Gminy Gniezno z dnia 28 września 2023 r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Mnichowo

534. Uchwała nr LXVIII/534/2023 Rady Gminy Gniezno z dnia 28 września 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody dla Wójta Gminy Gniezno na zbycie nieruchomości gruntowej położonej we wsi Jankowo Dolne w trybie bezprzetargowym

535. Uchwała nr LXVIII/535/2023 Rady Gminy Gniezno z dnia 28 września 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu budownictwa mieszkaniowo - usługowego terenu działki 254 arkusz mapy 2 stanowiącej fragment wsi Mnichowo w gminie Gniezno

536. Uchwała nr LXVIII/536/2023 Rady Gminy Gniezno z dnia 28 września 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr ewid. 147/1 położonej w obrębie ewidencyjnym Obora, gmina Gniezno

537. Uchwała nr LXVIII/537/2023 Rady Gminy Gniezno z dnia 28 września 2023 r. w sprawie przyjęcia do realizacji wieloletniego programu polityki zdrowotnej z zakresu profilaktyki osteoporozy

538. Uchwała nr LXVIII/538/2023 Rady Gminy Gniezno z dnia 28 września 2023 r. w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu informacji o kandydatach na ławników

539. Uchwała nr LXVIII/539/2023 Rady Gminy Gniezno z dnia 28 września 2023 r. w sprawie rozpatrzenia skargi Pana E.K. z dnia 20 marca 2023 r., uzupełnionej pismem z dnia 8 maja br.

Indywidualne wyniki głosowania

Projekt protokołu LXVIII Sesji Rady Gminy

Protokół LXVIII Sesji Rady Gminy