biuletyn

Sesja LXVI - 29.06.2023 r

Uchwały LXVI Sesji Rady Gminy Gniezno z dnia 29.06.2023

514. Uchwała nr LXVI/514/2023 z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Gniezno za 2022 rok

515. Uchwała nr LXVI/515/2023 z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Gniezno absolutorium

516. Uchwała nr LXVI/516/2023 z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 r.

517. Uchwała nr LXVI/517/2023 z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniezno na lata 2023-2030

518. Uchwała nr LXVI/518/2023 z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Gniezno, jako organizatora publicznego transportu zbiorowego, umowy z operatorem o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego

519. Uchwała nr LXVI/519/2023 z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów we wsi Szczytniki Duchowne

520. Uchwała nr LXVI/520/2023 z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów aktywizacji gospodarczej wsi Braciszewo, gmina Gniezno

521. Uchwała nr LXVI/521/2023 z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w miejscowości Braciszewo, dz. nr ewid. 69, gmina Gniezno

522. Uchwała nr LXVI/522/2023 z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie nadania nazwy osiedla we wsi Dalki

523. Uchwała nr LXVI/523/2023 z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie przyjęcia programu osłonowego w Gminie Gniezno "Korpus Wsparcia Seniorów" na rok 2023

524. Uchwała nr LXVI/524/2023 z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie powołania Zespołu do przedstawienia opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników do Sądu Rejonowego w Gnieźnie oraz do Sądu Rejonowego Poznań - Grunwald i Jeżyce w Poznaniu

Indywidualne wyniki głosowania

Projekt protokołu LXVI Sesji Rady Gminy

Protokół LXVI Sesji Rady Gminy