biuletyn

Sesja LXIX - 26.10.2023 r.

Uchwały LXIX Sesji Rady Gminy Gniezno z dnia 26.10.2023 r.

540. Uchwała nr LXIX/540/2023 Rady Gminy Gniezno z dnia 26 października 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 r.

541. Uchwała nr LXIX/541/2023 Rady Gminy Gniezno z dnia 26 października 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniezno

542. Uchwała nr LXIX/542/2023 Rady Gminy Gniezno z dnia 26 października 2023 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu

543. Uchwała nr LXIX/543/2023 Rady Gminy Gniezno z dnia 26 października 2023 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego dla Gminy Gniezno oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek

544. Uchwała nr LXIX/544/2023 Rady Gminy Gniezno z dnia 26 października 2023 r. w sprawie ustalenia Regulaminu głosowania w wyborach ławnika do Sądu Rejonowego w Gnieźnie na kadencję 2024-2027

545. Uchwała nr LXIX/545/2023 Rady Gminy Gniezno z dnia 26 października 2023 r. w sprawie wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Gnieźnie na kadencję 2024-2027

546. Uchwała nr LXIX/546/2023 Rady Gminy Gniezno z dnia 26 października 2023 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej oraz Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej w Gminie Gniezno na lata 2024 – 2029

547. Uchwała nr LXIX/547/2023 Rady Gminy Gniezno z dnia 26 października 2023 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej w Gminie Gniezno

Indywidualne wyniki głosowania

Projekt protokołu LXIX Sesji Rady Gminy

Protokół LXIX Sesji Rady Gminy