biuletyn

Sesja LXIII - 30.03.2023 r.

Uchwały LXIII Sesji Rady Gminy Gniezno z dnia 30.03.2023

492. Uchwała nr LXIII/492/2023 Rady Gminy Gniezno z dnia 30.03.2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 r.

493. Uchwała nr LXIII/493/2023 Rady Gminy Gniezno z dnia 30.03.2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniezno na lata 2023-2030

494. Uchwała nr LXIII/494/2023 Rady Gminy Gniezno z dnia 30.03.2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokość opłaty za korzystanie z wychowania  przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym w publicznych przedszkolach oraz oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Gniezno

495. Uchwała nr LXIII/495/2023 Rady Gminy Gniezno z dnia 30.03.2023 r. w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego na nieruchomości albo od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe

496. Uchwała nr LXIII/496/2023 Rady Gminy Gniezno z dnia 30.03.2023 r. w sprawie wyrażenia zgody dla Wójta Gminy Gniezno na zbycie nieruchomości we wsi Osiniec w trybie bezprzetargowym

497. Uchwała nr LXIII/497/2023 Rady Gminy Gniezno z dnia 30.03.2023 r. w sprawie wyrażenia zgody dla Wójta Gminy Gniezno na zbycie nieruchomości we wsi Jankowo Dolne w trybie przetargu ustnego nieograniczonego

498. Uchwała nr LXIII/498/2023 Rady Gminy Gniezno z dnia 30.03.2023 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego terenów stanowiących częściowe obszary wsi Osiniec i Szczytniki Duchowne

499. Uchwała nr LXIII/499/2023 Rady Gminy Gniezno z dnia 30.03.2023 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w miejscowości Osiniec, gmina Gniezno

500. Uchwała nr LXIII/500/2023 Rady Gminy Gniezno z dnia 30.03.2023 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod tereny zabudowy mieszkaniowej we wsi Osiniec

501. Uchwała nr LXIII/501/2023 Rady Gminy Gniezno z dnia 30.03.2023 r. w sprawie rozpatrzenia skargi Pana P.S. z dnia 31 stycznia 2023 r.

502. Uchwała nr LXIII/502/2023 Rady Gminy Gniezno z dnia 30.03.2023 r. w sprawie rozpatrzenia skargi Gnieźnieńskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej sp. z o.o. z dnia 19 stycznia 2023 r.

503. Uchwała nr LXIII/503/2023 Rady Gminy Gniezno z dnia 30.03.2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego dotyczącego powierzenia realizacji zadania publicznego polegającego na zapewnieniu mieszkańcom Gminy Gniezno usług świadczonych przez Środowiskowy Dom Samopomocy „Arka" we Wrześni

Indywidualne wyniki głosowania

Projekt protokołu LXIII Sesji Rady Gminy

Protokół LXIII Sesji Rady Gminy