biuletyn

Sesja LXII - 23.02.2023 r.

Uchwały LXII Sesji Rady Gminy Gniezno z dnia 23.02.2023

479. Uchwała nr LXII/479/2023 Rady Gminy Gniezno z dnia 23.02.2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 r.

480. Uchwała nr LXII/480/2023 Rady Gminy Gniezno z dnia 23.02.2023 r. w sprawie zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniezno na lata 2023-2030

481. Uchwała nr LXII/481/2023 Rady Gminy Gniezno z dnia 23.02.2023 r. zmieniająca uchwałę nr LIV/360/2018 Rady Gminy Gniezno z dnia 24 września 2018r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i w szkołach prowadzonych przez Gminę Gniezno

482. Uchwała nr LXII/482/2023 Rady Gminy Gniezno z dnia 23.02.2023 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Gminy Gniezno oraz w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych

483. Uchwała nr LXII/483/2023 Rady Gminy Gniezno z dnia 23.02.2023 r. w sprawie uchwalenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Gniezno w 2023 roku

484. Uchwała nr LXII/484/2023 Rady Gminy Gniezno z dnia 23.02.2023 r. w sprawie powierzenia Miastu Gniezno przez Gminę Gniezno zadania publicznego w zakresie realizacji obowiązku zapewnienia opieki bezdomnym psom wyłapywanym na terenie Gminy Gniezno w 2023 roku

485. Uchwała nr LXII/485/2023 Rady Gminy Gniezno z dnia 23.02.2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gniezno

486. Uchwała nr LXII/486/2023 Rady Gminy Gniezno z dnia 23.02.2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej we wsi Dalki

487. Uchwała nr LXII/487/2023 Rady Gminy Gniezno z dnia 23.02.2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej we wsi Goślinowo

488. Uchwała nr LXII/488/2023 Rady Gminy Gniezno z dnia 23.02.2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej we wsi Goślinowo

489. Uchwała nr LXII/489/2023 Rady Gminy Gniezno z dnia 23.02.2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej we wsi Goślinowo

490. Uchwała nr LXII/490/2023 Rady Gminy Gniezno z dnia 23.02.2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej we wsi Obora

491. Uchwała nr LXII/491/2023 Rady Gminy Gniezno z dnia 23.02.2023 r. w sprawie zmiany uchwały nr X/66/2019 Rady Gminy Gniezno z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie Statutu Gminy Gniezno

Indywidualne wyniki głosowania

Projekt protokołu LXII Sesji Rady Gminy

Protokół LXII Sesji Rady Gminy