biuletyn

Sesja LXI - 26.01.2023 r.

Uchwały LXI Sesji Rady Gminy Gniezno z dnia 26.01.2023

470. Uchwała nr LXI/470/2023 Rady Gminy Gniezno z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 r.

471. Uchwała nr LXI/471/2023 Rady Gminy Gniezno z dnia 26 stycznia 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniezno na lata 2023-2030

472. Uchwała nr LXI/472/2023 Rady Gminy Gniezno z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów oraz rodziców

473. Uchwała nr LXI/473/2023 Rady Gminy Gniezno z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie określenia kryteriów uwzględnianych na drugim etapie rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gniezno, liczby punktów przyznawanych za poszczególne kryteria oraz określenia dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia

474. Uchwała nr LXI/474/2023 Rady Gminy Gniezno z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Gniezno nr III/18/2018 z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania, w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych oraz określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego lub rzeczowego w postaci produktów żywnościowych, dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu" na lata 2018 – 2023

475. Uchwała nr LXI/475/2023 Rady Gminy Gniezno z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, w tym specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, trybu pobierania opłat, z zakresu zadań własnych gminy

Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego

476. Uchwała nr LXI/476/2023 Rady Gminy Gniezno z dnia 26 stycznia 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gniezno

477. Uchwała nr LXI/477/2023 Rady Gminy Gniezno z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie rozpatrzenia petycji Pana J.K. z dnia 22 lipca 2022 r. dotyczącej utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy

478. Uchwała nr LXI/478/2023 Rady Gminy Gniezno z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie rozpoznania petycji Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kominki i Piece w sprawie wprowadzenia zerowej stawki VAT na drewno opałowe

Indywidualne wyniki głosowania

Projekt protokołu LXI Sesji Rady Gminy

Protokół LXI Sesji Rady Gminy