biuletyn

Sesja LX - 21.12.2022

Uchwały LX Sesji Rady Gminy Gniezno z dnia 21.12.2022

453. Uchwała nr LX/453/2022 Rady Gminy Gniezno z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 r.

454. Uchwała nr LX/454/2022 Rady Gminy Gniezno z dnia 21 grudnia 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniezno

455. Uchwała nr LX/455/2022 Rady Gminy Gniezno z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2022 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków

Uchwała Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 11 stycznia 2023 r.

456. Uchwała nr LX/456/2022 Rady Gminy Gniezno z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2023 r.

457. Uchwała nr LX/457/2022 Rady Gminy Gniezno z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniezno na lata 2023-2030

458. Uchwała nr LX/458/2022 Rady Gminy Gniezno z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Gnieźnieńskiego

459. Uchwała nr LX/459/2022 Rady Gminy Gniezno z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

460. Uchwała nr LX/460/2022 Rady Gminy Gniezno z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2023 rok

461. Uchwała nr LX/461/2022 Rady Gminy Gniezno z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia z wyłączeniem schronisk dla osób bezdomnych i klubu dziennego Senior+

462. Uchwała nr LX/462/2022 Rady Gminy Gniezno z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Gniezno, jako organizatora publicznego transportu zbiorowego, umowy z operatorem o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego

463. Uchwała nr LX/463/2022 Rady Gminy Gniezno z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLVII/325/2013 Rady Gminy Gniezno z dnia 8 listopada 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Gniezno

464. Uchwała nr LX/464/2022 Rady Gminy Gniezno z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie planu pracy Rady Gminy Gniezno na 2023 r.

465. Uchwała nr LX/465/2022 Rady Gminy Gniezno z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Gniezno na 2023 r.

466. Uchwała nr LX/466/2022 Rady Gminy Gniezno z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie planu pracy Komisji Finansów i Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Rady Gminy Gniezno na 2023 r.

467. Uchwała nr LX/467/2022 Rady Gminy Gniezno z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie planu pracy Komisji Gospodarki Rolnej, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego Rady Gminy Gniezno na 2023 r.

468. Uchwała nr LX/468/2022 Rady Gminy Gniezno z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Pomocy Społecznej Rady Gminy Gniezno na 2023 rok

469. Uchwała nr LX/469/2022 Rady Gminy Gniezno z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Gniezno na 2023 r.

Indywidualne wyniki głosowania

Projekt protokołu LX Sesji Rady Gminy

Protokół LX Sesji Rady Gminy