biuletyn

Uchwały LV Sesji Rady Gminy z dnia 29.09.2022

420. Uchwała nr LV/420/2022 z dnia 29 września 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 r.

421. Uchwała nr LV/421/2022 z dnia 29 września 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniezno

422. Uchwała nr LV/422/2022 z dnia 29 września 2022 r. w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w roku 2022

423. Uchwała nr LV/423/2022 z dnia 29 września 2022 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu

424. Uchwała nr LV/424/2022 z dnia 29 września 2022 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Gniezno nr LII/413/2022 z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022

425. Uchwała nr LV/425/2022 z dnia 29 września 2022 r. w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa obowiązującej na terenie Gminy Gniezno w roku szkolnym 2022/2023

426. Uchwała nr LV/426/2022 z dnia 29 września 2022 r.  zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej Gminne Centrum Usług Wspólnych w Gnieźnie oraz nadania jej statutu

427. Uchwała nr LV/427/2022 z dnia 29 września 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom przedszkoli i szkół podstawowych Gminy Gniezno dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia

Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego stwierdzające nieważność uchwały LV/427/2022

428. Uchwała nr LV/428/2022 z dnia 29 września 2022 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod tereny usług, przemysłu i działalności gospodarczej we wsiach Lulkowo dz. nr 205/1 - 205/5 oraz Kalina - działki nr 12/3 i 12/4

429. Uchwała nr LV/429/2022 z dnia 29 września 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów budownictwa letniskowego i mieszkaniowego we wsi Lubochnia

430. Uchwała nr LV/430/2022 z dnia 29 września 2022 r.  w sprawie powołania Komisji Statutowej

Indywidualne wyniki głosowania

Projekt protokołu LV Sesji Rady Gminy

Protokół LV Sesji Rady Gminy