biuletyn

Sesja LIX - 24.11.2022, 29.11.2022

Uchwały LIX Sesji Rady Gminy Gniezno z dnia 24.11.2022 r. oraz 29.11.2022 r.

442. Uchwała nr LIX/442/2022 Rady Gminy Gniezno z dnia 24.11.2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 r.

443. Uchwała nr LIX/443/2022 Rady Gminy Gniezno z dnia 24.11.2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniezno

444. Uchwała nr LIX/444/2022 Rady Gminy Gniezno z dnia 29.11.2022 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2023 rok

445. Uchwała nr LIX/445/2022 Rady Gminy Gniezno z dnia 29.11.2022 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu 1 dt (q) żyta dla potrzeb obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Gniezno na 2023 rok

446. Uchwała nr LIX/446/2022 Rady Gminy Gniezno z dnia 29.11.2022 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2023 rok

447. Uchwała nr LIX/447/2022 Rady Gminy Gniezno z dnia 29.11.2022 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXI/151/2020 Rady Gminy Gniezno z dnia 14 lutego 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty

448. Uchwała nr LIX/448/2022 Rady Gminy Gniezno z dnia 29.11.2022 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych i w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi

449. Uchwała nr LIX/449/2022 Rady Gminy Gniezno z dnia 29.11.2022 r. w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu, którym rodzice dowożą zamieszkałe na terenie Gminy Gniezno dzieci niepełnosprawne do szkół i przedszkoli, w roku szkolnym 2022/2023

450. Uchwała nr LIX/450/2022 Rady Gminy Gniezno z dnia 29.11.2022 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom przedszkoli i szkół podstawowych Gminy Gniezno dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagradzania

Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego

451. Uchwała nr LIX/451/2022 Rady Gminy Gniezno z dnia 29.11.2022 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Gniezno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok

Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego

452. Uchwała nr LIX/452/2022 Rady Gminy Gniezno z dnia 29.11.2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniezno

Indywidualne wyniki głosowania

Projekt protokołu LIX Sesji Rady Gminy