biuletyn

Sesja LII - 30.06.2022

Uchwały LII Sesji Rady Gminy z dnia 30 czerwca 2022 r.

407. Uchwała nr LII/407/2022 z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Gniezno wotum zaufania

408. Uchwała nr LII/408/2022 z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2021 rok

409. Uchwała nr LII/409/2022 z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Gniezno absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Gniezno za 2021 rok

410. Uchwała nr LII/410/2022 z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 r.

411. Uchwała nr LII/411/2022 z dnia 30 czerwca 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniezno

412. Uchwała nr LII/412/2022 z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Gnieźnie

413. Uchwała nr LII/413/2022 z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Gniezno nr XLIV/345/2021 z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022

414. Uchwała nr LII/414/2022 z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie uchylenia uchwały nr XLII/324/2021 Rady Gminy Gniezno z dnia 28 października 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w drodze darowizny na rzecz Gminy Gniezno

415. Uchwała nr LII/415/2022 z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Gniezno z dnia 28 kwietnia 2022 r. nr XLIX/393/2022 w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Gniezno

Indywidualne wyniki  głosowania

Projekt protokołu LII Sesji Rady Gminy

Protokół LII Sesji Rady Gminy