biuletyn

Sesja LI - 26.05.2022

Uchwały LI Sesji Rady Gminy Gniezno z dnia 26.05.2022 r.

396. Uchwała nr LI/396/2022 z dnia 26 maja 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 r.

397. Uchwała nr LI/397/2022 z dnia 26 maja 2022 r.  zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniezno

398. Uchwała nr LI/398/2022 z dnia 26 maja 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Gniezno

399. Uchwała nr LI/399/2022 z dnia 26 maja 2022 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Gniezno, od 1 września 2022 r.

400. Uchwała nr LI/400/2022 z dnia 26 maja 2022 r. w sprawie ustalenia planu sieci i granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych  przez gminę Gniezno, od dnia 1 września 2022 roku

401. Uchwała nr LI/401/2022 z dnia 26 maja 2022 r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Wierzbiczany

402. Uchwała nr LI/402/2022 z dnia 26 maja 2022 r. w sprawie nabycia nieruchomości gruntowych położonych we wsi Wełnica

403. Uchwała nr LI/403/2022 z dnia 26 maja 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody dla Wójta Gminy Gniezno na obniżenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości gruntowej, wpisanej do rejestru zabytków

404. Uchwała nr LI/404/2022 z dnia 26 maja 2022 r. w sprawie utworzenia jednostki pomocniczej Gminy Gniezno – Sołectwo Łabiszynek

405. Uchwała nr LI/405/2022 z dnia 26 maja 2022 r. w sprawie uchwalenia Statutów Sołectw Gminy Gniezno

406. Uchwała nr LI/406/2022 z dnia 26 maja 2022 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLIV/348/2021 z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Gniezno na 2022 rok

Indywidualne wyniki głosowania

Projekt protokołu LI Sesji Rady Gminy

Protokół LI Sesji Rady Gminy