biuletyn

Sesja III - 20.XII.2018

Uchwały III Sesji Rady Gminy z 20.12.2018

14.Uchwała Nr III/14/2018 z dnia 20 grudnia 2018r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok.

15.Uchwała Nr III/15/2018 z dnia 20 grudnia 2018r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2018r.

16.Uchwała Nr III/16/2018 z dnia 20 grudnia 2018r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w ramach programu Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

17.Uchwała Nr III/17/2018 z dnia 20 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019

18.Uchwała Nr III/18/2018 z dnia 20 grudnia 2018r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania  pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych oraz określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego lub rzeczowego w postaci produktów żywnościowych, dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

19.Uchwała Nr III/19/2018 z dnia 20 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniezno na 2019r.

20.Uchwała Nr III/20/2018 z dnia 20 grudnia 2018r. w sprawie uchwały budżetowej na 2019r.        część_2

21.Uchwała Nr III/21/2018 z dnia 20 grudnia 2018r. w sprawie odwołania skarbnika  Gminy Gniezno.

22.Uchwała Nr III/22/2018 z dnia 20 grudnia 2018r. w sprawie powołania skarbnika Gminy Gniezno.

Imienny wykaz głosowania Radnych

Projekt protokołu z III Sesji Rady Gminy z dnia 20 grudnia 2018r.

Protokół z III Sesji Rady Gminy z dnia 20 grudnia 2018r.