biuletyn

Sesja XXXIII - 27.02.2017

Uchwały XXXIII Sesji Rady Gminy z 27.02.2017

217.Uchwała NR XXXIII/217/2017 Rady Gminy Gniezno z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok.

218.Uchwała NR XXXIII/218/2017 Rady Gminy Gniezno z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w miejscowości Kalina dz. nr 63, 64, 68, 70.

219.Uchwała NR XXXIII/219/2017 Rady Gminy Gniezno z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w miejscowości Osiniec dz. nr 122, 123, 124.

220.Uchwała NR XXXIII/220/2017 Rady Gminy Gniezno z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowo-usługowo-rzemieślniczej we wsi Pyszczyn.

221.Uchwała NR XXXIII/221/2017 Rady Gminy Gniezno z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie powierzenia Miastu Gniezno przez Gminę Gniezno zadania publicznego w zakresie realizacji obowiązku zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom wyłapywanym na terenie Gminy Gniezno w 2017 roku.

222.Uchwała NR XXXIII/222/2017 Rady Gminy Gniezno z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie  określenia kryteriów i odpowiadającej im liczbie punktów oraz dokumentów potwierdzających spełnienie tych kryteriów, które są brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych
w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Gniezno.

223.Uchwała NR XXXIII/223/2017 Rady Gminy Gniezno z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów wraz z odpowiadającą im liczbą punktów oraz dokumentów
potwierdzających spełnienie kryteriów, które są brane pod uwagę  w postępowaniu rekrutacyjnym przeprowadzanym do  klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej, dla
kandydatów zamieszkałych poza obwodem publicznej szkoły podstawowej prowadzonej przez Gminę Gniezno.

Projekt protokołu z XXXIII Sesji Rady Gminy z dnia 27 lutego 2017r.

Protokół z XXXIII Sesji Rady Gminy z dnia 27 lutego 2017r.