biuletyn

Sesja XXVII - 29.11.2016

Uchwały XXVII Sesji Rady Gminy z 29.11.2016

191.Uchwała Nr XXVII/191/2016 Rady Gminy Gniezno z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Gniezno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017.

192.Uchwała Nr XXVII/192/2016 Rady Gminy Gniezno z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej we wsi Wełnica w zakresie działki nr 338

193.Uchwała Nr XXVII/193/2016 Rady Gminy Gniezno z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017

194.Uchwała Nr XXVII/194/2016 Rady Gminy Gniezno z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy  Gniezno na 2017 rok.

195.Uchwała Nr XXVII/195/2016 Rady Gminy Gniezno z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Gniezno na 2017 rok.

196.Uchwała Nr XXVII/196/2016 Rady Gminy Gniezno z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Gniezno na 2017 rok.

197.Uchwała Nr XXVII/197/2016 Rady Gminy Gniezno z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie  uchwalenia i przyjęcia " Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Gniezno".

198.Uchwała Nr XXVII/198/2016 Rady Gminy Gniezno z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie programu "Wielkopolska Odnowa Wsi 2013 - 2020".

Projekt protokołu z XXVII Sesji Rady Gminy z dnia 29 listopada 2016r.

Protokół z XXVII Sesji Rady Gminy z dnia 29 listopada 2016r.