biuletyn

Sesja XLVII - 26.03.2018

Uchwały XLVII Sesji Rady Gminy z 26.03.2018

309. Uchwała Nr XLVII/309/2018 Rady Gminy Gniezno z dnia 26 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniezno

310. Uchwała Nr XLVII/310/2018 Rady Gminy Gniezno z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok.

311. Uchwała Nr XLVII/311/2018 Rady Gminy Gniezno z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Gniezno na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym

312. Uchwała Nr XLVII/312/2018 Rady Gminy Gniezno z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy  finansowej  Powiatowi Gnieźnieńskiemu na realizację  zadań inwestycyjnych  na drogach powiatowych przebiegających przez Gminę Gniezno

313. Uchwała Nr XLVII/313/2018 Rady Gminy Gniezno z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gnieźnieńskiemu na realizację  zadań remontowych  na drogach powiatowych przebiegających przez Gminę Gniezno

314. Uchwała Nr XLVII/314/2018 Rady Gminy Gniezno z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XLV/301/2018 Rady Gminy Gniezno z dnia 19 lutego 2018r. w sprawie trybu prac na projektem uchwały budżetowej Gminy Gniezno oraz szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.

315. Uchwała Nr XLVII/315/2018 Rady Gminy Gniezno z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XLV/302/2018 Rady Gminy Gniezno z dnia 19 lutego 2018r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze.

316. Uchwała Nr XLVII/316/2018 Rady Gminy Gniezno z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w miejscowości Lubochnia dz. nr ewid. 119, 120/3 i część dz. nr ewid. 120/4.

317. Uchwała Nr XLVII/317/2018 Rady Gminy Gniezno z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia gminnego programu osłonowego dla uczniów dojeżdżających do szkół podstawowych:  Pt. „Akcja - bilet”, realizowanego w ramach zadań własnych gminy Gniezno.

Projekt protokołu z XLVII Sesji Rady Gminy z dnia 26 marca 2018r.

Protokół z XLVII Sesji Rady Gminy z dnia 26 marca 2018r.