biuletyn

Sesja XLI - 29.11.2017

Uchwały XLI Sesji Rady Gminy z 29.11.2017

1) Uchwała Nr XLI/276/2017 Rady Gminy Gniezno z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniezno

2) Uchwała Nr XLI/277/2017 Rady Gminy Gniezno z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok

3) Uchwała Nr XLI/278/2017 Rady Gminy Gniezno z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Gniezno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3, ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok.

4) Uchwała Nr XLI/279/2017 Rady Gminy Gniezno z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w miejscowości Jankowo Dolne dz.nr 535

5) Uchwała Nr XLI/280/2017 Rady Gminy Gniezno z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok.

6) Uchwała Nr XLI/281/2017 Rady Gminy Gniezno z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia zmian organizacyjnych jakim uległ Zespół Szkól w Jankowie Dolnym składający się z dotychczasowej sześcioklasowej publicznej Szkoły Podstawowej im. Arkadego Fidlera w Jankowie Dolnym, dotychczasowego publicznego Gimnazjum w Jankowie Dolnym i publicznego Przedszkola w Jankowie Dolnym

7) Uchwała Nr XLI/282/2017 Rady Gminy Gniezno z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia zmian organizacyjnych jakim uległ publiczny Zespół Szkolno-Gimnazjalny im.ks.Jana Twardowskiego w Szczytnikach Duchownych składający się z dotychczasowej sześcioletniej publicznej Szkoły Podstawowej w Szczytnikach Duchownych z filialną Szkołą Podstawową w Mnichowie, dotychczasowego publicznego Gimnazjum w Szczytnikach Duchownych i publicznego Przedszkola w Szczytnikach Duchownych,

8) Uchwała Nr XLI/283/2017 Rady Gminy Gniezno z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego publicznego Zespołu Szkolno Gimnazjalnego w Zdziechowie  w ośmioletnią publiczną Szkołę Podstawową im.Powstańców Wielkolopskich 1918/19 w Zdziechowie z filialną Szkołą Podstawową im.Celestyna Freineta w Oborze

9) Uchwała Nr XLI/284/2017 Rady Gminy Gniezno z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej publicznej Szkoły Podstawowej im.Obrońców Gniezna i Ziemi Gnieźnieńskiej w Goślinowie w ośmioletnią pobliczną Szkołę Podstawową im.Obrońców Gniezna i Ziemi Gnieźnieńskiej w Goślinowie

10) Uchwała Nr XLI/285/2017 Rady Gminy Gniezno z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej publicznej Szkoły Podstawowej im.ks.Leona Formanowicza w Modliszewku w ośmioletnią publiczną Szkołę Podstawową im. ks.Leona Formanowicza w Modliszewku

11) Uchwała Nr XLI/286/2017 Rady Gminy Gniezno z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli

12) Uchwała Nr XLI/287/2017 Rady Gminy Gniezno z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną, przez właściciela nieruchomości opłatę, za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Projekt protokołu z XLI Sesji Rady Gminy z dnia 29 listopada 2017r.

Protokół z XLI Sesji Rady Gminy z dnia 29 listopada 2017r.