biuletyn

Sesja LIV - 24.09.2018

Uchwały LIV Sesji Rady Gminy z 24 września 2018

360.Uchwała nr LIV/360/2018 Rady Gminy Gniezno z dnia 24 września 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i w szkołach prowadzonych przez Gminę Gniezno.

361.Uchwała nr LIV/361/2018 Rady Gminy Gniezno z dnia 24 września 2018 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gniezno.

362.Uchwała nr LIV/362/2018 Rady Gminy Gniezno z dnia 24 września 2018 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną, przez właściciela nieruchomości opłatę, za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

363.Uchwała nr LIV/363/2018 Rady Gminy Gniezno z dnia 24 września 2018 r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, położonych na terenie Gminy Gniezno, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne

364.Uchwała nr LIV/364/2018 Rady Gminy Gniezno z dnia 24 września 2018 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Gniezno oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

365.Uchwała nr LIV/365/2018 Rady Gminy Gniezno z dnia 24 września 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w miejscowości Wola Skorzęcka dz. nr ewid. 81/1 oraz 81/2.

366.Uchwała nr LIV/366/2018 Rady Gminy Gniezno z dnia 24 września 2018 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod tereny zabudowy mieszkaniowej we wsi Wierzbiczany.

367.Uchwała nr LIV/367/2018 Rady Gminy Gniezno z dnia 24 września 2018 r. w sprawie skorzystania z zaproszenia do nieodpłatnego przekazania nieruchomości położonej we wsi Jankówko, przez ich współwłaścicieli na rzecz Gminy Gniezno.

368.Uchwała nr LIV/368/2018 Rady Gminy Gniezno z dnia 24 września 2018 r. w sprawie skorzystania z zaproszenia do nieodpłatnego przekazania nieruchomości położonej we wsi Wełnica, przez ich współwłaścicieli na rzecz Gminy Gniezno.

369.Uchwała nr LIV/369/2018 Rady Gminy Gniezno z dnia 24 września 2018 r. w sprawie skorzystania z zaproszenia do nieodpłatnego przekazania nieruchomości położonej we wsi Wełnica, przez ich współwłaścicieli na rzecz Gminy Gniezno.

370.Uchwała nr LIV/370/2018 Rady Gminy Gniezno z dnia 24 września 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody dla Wójta Gminy Gniezno na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z tym samym dzierżawcą na tą samą nieruchomość.

371.Uchwała nr LIV/371/2018 Rady Gminy Gniezno z dnia 24 września 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody dla Wójta Gminy Gniezno na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z tym samym dzierżawcą na tą samą nieruchomość.

Projekt protokołu z LIV Sesji Rady Gminy z dnia 24 września 2018r.

Protokół z LIV Sesji Rady Gminy z dnia 24 września 2018r.