biuletyn

Sesja IX - 22.06.2015

Uchwały IX Sesji Rady Gminy z 22.06.2015

53.Uchwała Nr IX/53/2015 z 22 czerwca 2015r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Gniezno za 2014 rok.

54.Uchwała Nr IX/54/2015 z 22 czerwca 2015r. w sprawie udzielenia  absolutorium Wójtowi Gminy Gniezno.

55.Uchwała Nr IX/55/2015 z 22 czerwca 2015r. w sprawie powołania Zespołu do przedstawienia opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników do Sądu Rejonowego w Gnieźnie.

56.Uchwała Nr IX/56/2015 z 22 czerwca 2015r. w sprawie ustalenia wysokości diet dla sołtysów oraz Przewodniczącego Zarządu Rady Osiedla w Łabiszynku.

57.Uchwała Nr IX/57/2015 z 22 czerwca 2015r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Gnieźnieńskiemu na dofinansowanie zadania. pn."Budowa sygnalizacji świetlnej droga powiatowa nr 2149P/2210P w m. Zdziechowa " oraz zadania pn." Przebudowa drogi powiatowej nr 2215P m. Piekary".

58.Uchwała Nr IX/58/2015 z 22 czerwca 2015r. w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rok dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku.

59.Uchwała Nr IX/59/2015 z 22 czerwca 2015r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

60.Uchwała Nr IX/60/2015 z 22 czerwca 2015r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.

61.Uchwała Nr IX/61/2015 z 22 czerwca 2015r. w sprawie zmiany nazwy ulicy we wsi Osiniec.

62.Uchwała Nr IX/62/2015 z 22 czerwca 2015r. w sprawie likwidacji szkoły filialnej w Strzyżewie Smykowym podporządkowanej organizacyjnie Publicznej Szkole Podstawowej im. Arkadego Fiedlera w Jankowie Dolnym.

63.Uchwała Nr IX/63/2015 z 22 czerwca 2015r. w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez gminę Gniezno publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, publicznych szkół podstawowych i gimnazjów oraz określenia granic ich obwodów.

64.Uchwała Nr IX/64/2015 z 22 czerwca 2015r. w sprawie rozwiązania Spółki - Gnieźnieńska Agencja Rozwoju Gospodarczego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Gnieźnie.

Projekt protokołu z IX Sesji Rady Gminy z dnia 22 czerwca 2015r.

Protokół z IX Sesji Rady Gminy z dnia 22 czerwca 2015r.