biuletyn

Sesja XXXII - 28.12.2012

Uchwały XXXII Sesji Rady Gminy

228. Uchwała Nr XXXII/228/2012 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniezno.

229. Uchwała Nr XXXII/229/2012 w sprawie zmiany budżetu na 2012 r.

230. Uchwała Nr XXXII/230/2012 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniezno  

231.Uchwała Nr XXXII/231/2012 w sprawie uchwały budżetowej na rok 2013.

232.Uchwała Nr XXXII/232/2012 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gniezno.

233.Uchwała Nr XXXII/233/2012 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie wsi Strzyżewo Smykowe - dz. nr 11/2, 126/1 oraz 126/3

234.Uchwała Nr XXXII/234/2012 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod tereny zabudowy mieszkaniowej we wsi Szczytniki Duchowne dz. nr 178/2.

235.Uchwała Nr XXXII/235/2012 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Lubochnia dz. nr 12/1, 12/2, 40/1 i 40/2.

236.Uchwała Nr XXXII/236/2012 w sprawie zatwierdzenia  planu  pracy Rady Gminy Gniezno na 2013 rok.

237.Uchwała Nr XXXII/237/2012 w sprawie przyjęcia  planu  pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Gniezno na 2013 rok.

238.Uchwała Nr XXXII/238/2012 w sprawie zatwierdzenia  planów  pracy na 2013 rok stałych  Komisji Rady Gminy Gniezno.

239.Uchwała Nr XXXII/239/2012 w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Gniezno.

240.Uchwała Nr XXXII/240/2012 w sprawie wyznaczenia podmiotu właściwego do realizacji zadania administracji publicznej w zakresie wspierania rodzin

241.Uchwała Nr XXXII/241/2012 zmieniająca uchwałę Nr XXXI/223/2012Rady Gminy Gniezno z dnia 21 listopada 2012r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

242.Uchwała Nr XXXII/242/2012 zmieniająca uchwałę Nr XXXI/224/2012Rady Gminy Gniezno z dnia 21 listopada 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty i stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności.

243.Uchwała Nr XXXII/243/2012 zmieniająca uchwałę Nr XXXI/225/2012Rady Gminy Gniezno z dnia 21 listopada 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

244.Uchwała Nr XXXII/244/2012 zmieniająca uchwałę Nr XXXI/226/2012Rady Gminy Gniezno z dnia 21 listopada 2012r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, terminu i miejsca składania deklaracji.

Projekt protokołu z XXXII Sesji Rady Gminy z dnia 28.XII.2012r.

Protokół z XXXII Sesji Rady Gminy z dnia 28.XII.2012r.