biuletyn

Sesja XXXI - 21.11.2012

Uchwały XXXI Sesji Rady Gminy

212.Uchwała Nr XXXI/212/2012 w sprawie podziału Gminy Gniezno na obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych.

213.Uchwała Nr XXXI/213/2012 w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Gniezno na rok 2013 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

214.Uchwała Nr XXXI/214/2012 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2013

215.Uchwała Nr XXXI/215/2012 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2013.

216.Uchwała Nr XXXI/216/2012 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu 1dt(q) żyta dla potrzeb obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Gniezno na 2013 rok

217.Uchwała Nr XXXI/217/2012 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2013 rok.

218.Uchwała Nr XXXI/218/2012 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie wsi Jankowo Dolne – działki o nr ewid. 66/1 oraz 66/5-66/17, gmina Gniezno.

219.Uchwała Nr XXXI/219/2012 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej we wsi Lulkowo - działki nr 13, 12, 11/2 i 11/3.

220.Uchwała Nr XXXI/220/2012 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy usługowej we wsi Zdziechowa – część działki nr 206/5.

221.Uchwała Nr XXXI/221/2012 w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 205 i 206 w miejscowości Szczytniki Duchowne, gmina Gniezno.

222.Uchwała Nr XXXI/222/2012 w sprawie wyraŜenia opinii odnośnie przekazania przez Gminę Gniezno nowo wybudowanych urządzeń oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Gniezno na rzecz ENEA SA.

223.Uchwała Nr XXXI/223/2012 w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

224.Uchwała Nr XXXI/224/2012 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty i stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności.

225.Uchwała Nr XXXI/225/2012 w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

226.Uchwała Nr XXXI/226/2012 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, terminu i miejsca składania deklaracji.

227.Uchwała Nr XXXI/227/2012 w sprawie ustalenia opłat za świadczenia przekraczające podstawę programową wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Gniezno.

Projekt protokołu z XXXI Sesji Rady Gminy z dnia 21 listopada 2012r.

Protokół z XXXI Sesji Rady Gminy z dnia 21 listopada 2012r.