biuletyn

Sesja XXIV

Uchwały XXIV Sesji Rady Gminy

Sesja w dniu 16 maja 2012 r.

1.Uchwała Nr XXIV/165/2012 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniezno.
 
2.Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXIV/165/2012 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniezno.
 
3.Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXIV/165/2012 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniezno.
 
4.Uchwała Nr XXIV/166/2012 w sprawie zmiany budżetu na 2012 rok.

5.Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXIV/166/2012 w sprawie zmiany budżetu na 2012 rok.

6.Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXIV/166/2012 w sprawie zmiany budżetu na 2012 rok.

7.Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXIV/166/2012 w sprawie zmiany budżetu na 2012 rok.

8.Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXIV/166/2012 w sprawie zmiany budżetu na 2012 rok.

9.Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXIV/166/2012 w sprawie zmiany budżetu na 2012 rok.

10.Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXIV/166/2012 w sprawie zmiany budżetu na 2012 rok.

11.Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXIV/166/2012 w sprawie zmiany budżetu na 2012 rok.

12.Uchwała Nr XXIV/167/2012 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Gniezno za 2011 rok.

13.Uchwała Nr XXIV/168/2012 o zmianie uchwały Nr XXI/125/2011 Rady Gminy Gniezno z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2012

14.Uchwała Nr XXIV/169/2012 w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Modliszewo

15.Uchwała Nr XXIV/170/2012 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej we wsi Skiereszewo – działka nr 28.

16.Uchwała Nr XXIV/171/2012 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej we wsi Skiereszewo – działki nr 80, 83 i 84

17.Uchwała Nr XXIV/172/2012 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej we wsi Piekary - działka nr 6.

18.Uchwała Nr XXIV/173/2012 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej w miejscowości Goślinowo na działkach o nr ewid. 76/1, 76/2, 76/3, 76/4, 76/6, 76/7.

19.Uchwała Nr XXIV/174/2012 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę dla Przedsiębiorstwa Usługowo – Handlowego „ WODKAN” z siedzibą w Gnieźnie ul. Słoneczna 19 jako przedsiębiorstwa wodociągowokanalizacyjnego.

20.Uchwała Nr XXIV/175/2012 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę dla Spółdzielni Mieszkaniowej w Łabiszynku jako Przedsiębiorstwa wodociągowo – kanalizacyjnego

21.Uchwała Nr XXIV/176/2012 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków dla Spółdzielni Mieszkaniowej w Łabiszynku jako Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjnego.

22.Uchwała Nr XXIV/177/2012 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części działki o nr ewid. 13 oraz części działki o nr ewid. 14/2, obręb Braciszewo, gmina Gniezno.

23.Uchwała Nr XXIV/178/2012 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części działki o nr ewid. 150/1, obręb Obora, gmina Gniezno.

24.Uchwała Nr XXIV/179/2012 w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/172/2008 Rady Gminy Gniezno z dnia 22 lutego 2008r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej we wsi Obora - działka nr 105/12.

25.Uchwała Nr XXIV/180/2012 w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/179/2008 Rady Gminy Gniezno z dnia 22 lutego 2008r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej we wsi Piekary-działka nr 140/10.

Projekt protokołu z XXIV Sesji Rady Gminy z dnia 16 maja 2012 r.

Protokół z XXIV Sesji Rady Gminy z dnia 16 maja 2012 r.