biuletyn

Sesja XXIII

Uchwały XXIII Sesji Rady Gminy

Sesja w dniu 30 marca 2012 roku.

1.Uchwała Nr XXIII/146/2012 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy na rok 2013 środków stanowiących fundusz sołecki.

2.Uchwała Nr XXIII/147/2012 w sprawie przyjęcia pomocy finansowej od Miasta Gniezna z przeznaczeniem na przełożenie kanału deszczowego zlokalizowanego na terenie Gminy Gniezno oraz zawarcia w tej mierze porozumienia pomiędzy Gminą Gniezno a Miastem Gniezno.

3.Uchwała Nr XXIII/148/2012 w sprawie skorzystania z zaproszenia do nieodpłatnego przekazania nieruchomości położonych we wsi Szczytniki Duchowne stanowiących własność Państwa Anny i Mariusza K. na rzecz Gminy Gniezno.

4.Uchwała Nr XXIII/149/2012 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniezno.

5.Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXIII/149/2012 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniezno.

6.Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXIII/149/2012 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniezno.

7.Uchwała Nr XXIII/150/2012 w sprawie zmiany budżetu na 2012 rok.

8.Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXIII/150/2012 w sprawie zmiany budżetu na 2012 rok.

9.Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXIII/150/2012 w sprawie zmiany budżetu na 2012 rok.

10.Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXIII/150/2012 w sprawie zmiany budżetu na 2012 rok.

11.Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXIII/150/2012 w sprawie zmiany budżetu na 2012 rok.

12.Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXIII/150/2012 w sprawie zmiany budżetu na 2012 rok.

13.Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXIII/150/2012 w sprawie zmiany budżetu na 2012 rok.

14.Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXIII/150/2012 w sprawie zmiany budżetu na 2012 rok.

15.Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XXIII/150/2012 w sprawie zmiany budżetu na 2012 rok.

16.Uchwała Nr XXIII/151/2012 w sprawie skorzystania z zaproszenia do nieodpłatnego przekazania nieruchomości położonej we wsi Wełnica stanowiącej własnośc Pana Mirosława K. na rzecz Gminy Gniezno.

17.Uchwała Nr XXIII/152/2012 w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Dalki

18.Uchwała Nr XXIII/153/2012 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy rekreacyjnej we wsi Lubochnia – działki nr 369 ÷ 381.

19.Uchwała Nr XXIII/154/2012 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej we wsi Lubochnia – działka nr 15 oraz 35/8,

20.Uchwała Nr XXIII/155/2012 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów budownictwa letniskowego we wsi Lubochnia

21.Uchwała Nr XXIII/156/2012 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej we wsi Goślinowo – działka nr 206/8.

22.Uchwała Nr XXIII/157/2012 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej we wsi Jankowo Dolne na działce o nr ewid. 113/3.

23.Uchwała Nr XXIII/158/2012 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej we wsi Osiniec – działka nr 92/3.

24.Uchwała Nr XXIII/159/2012 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod tereny zabudowy mieszkaniowej we wsi Piekary dz. nr 129/12, 129/14, 129/15

25.Uchwała Nr XXIII/160/2012 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej i usługowej we wsi Strzyżewo Kościelne - dz. nr 73/1, 73/3, 73/4.

26.Uchwała Nr XXIII/161/2012 w sprawie utworzenia Gimnazjum w Jankowie Dolnym

27.Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXIII/161/2012 w sprawie utworzenia Gimnazjum w Jankowie Dolnym

28.Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXIII/161/2012 w sprawie utworzenia Gimnazjum w Jankowie Dolnym

29.Załącznik Nr 1 do załącznika Nr 2 do uchwały Nr XXIII/161/2012 w sprawie utworzenia Gimnazjum w Jankowie Dolnym

30.Załącznik Nr 2 do załącznika Nr 2 do uchwały Nr XXIII/161/2012 w sprawie utworzenia Gimnazjum w Jankowie Dolnym

31.Załącznik Nr 3 do załącznika Nr 2 do uchwały Nr XXIII/161/2012 w sprawie utworzenia Gimnazjum w Jankowie Dolnym

32.Uchwała Nr XXIII/162/2012 w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez gminę Gniezno publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, publicznych szkół podstawowych i gimnazjów oraz określenia granic ich obwodów.

33.Uchwała Nr XXIII/163/2012 w sprawie powierzenia Miastu Gniezno przez Gminę Gniezno zadania publicznego w zakresie realizacji obowiązku zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom wyłapywanym na terenie Gminy Gniezno.

34.Uchwała Nr XXIII/164/2012 w sprawie uchwalenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Gniezno w 2012 roku

Projekt protokołu z XXIII Sesji Rady Gminy z dnia 30 marca 2012 r.

Protokół z XXIII Sesji Rady Gminy z dnia 30 marca 2012 r.