biuletyn

Sesja V

Uchwały V Sesji Rady Gminy

V Sesja z dnia 16 lutego 2011 roku

Uchwała Nr V/20/2011 w sprawie zmiany  budżetu na 2011

Załącznik 1 do Uchwały Nr V/20/2011 w sprawie zmiany  budżetu na 2011

Załącznik 2 do Uchwały Nr V/20/2011 w sprawie zmiany  budżetu na 2011

Uchwała Nr   w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniezno na lata 2011-2019

Uchwała Nr V/21/2011 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/300/09 Rady Gminy Gniezno z dnia 29 kwietnia 2009r. w sprawie porozumienia międzygminnego Gminy Gniezno z Miastem Gniezno w zakresie lokalnego transportu zbiorowego

Uchwała Nr V/22/2011 w sprawie skorzystania z zaproszenia do nieodpłatnego przekazania nieruchomości położonej we wsi Osiniec stanowiącej własność Pani Anny P. i Pani Justyny  P. na rzecz Gminy Gniezno

Uchwała Nr V/23/2011 w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych

Uchwała Nr V/24/2011 w sprawie wyrażenia zgody dla Wójta Gminy Gniezno na nabycie przez Gminę Gniezno nieruchomości stanowiących własność Państwa Hanny i Stanisława małżonków K., położonych we wsi Wełnica oraz we wsi Goślinowo na cel publiczny – tj. drogi użytku publicznego

Uchwała Nr V/25/2011 w sprawie wyrażenia zgody dla Wójta Gminy Gniezno na nabycie  przez Gminę Gniezno nieruchomości stanowiącej własność Pana Piotra S, położonej we wsi Modliszewko przeznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na tereny dróg publicznych, klasy dojazdowej.

Uchwała Nr V/26/2011 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  terenów zabudowy usługowej  we wsi Zdziechowa  - część działki nr 206/5
 

Projekt protokołu z V Sesji Rady Gminy  z dnia 16 lutego 2011 roku

Protokół z V Sesji Rady Gminy z dnia 16 lutego 2011 roku.