biuletyn

Sesja LIX - 12.11.2014

Uchwały LIX Sesji Rady Gminy z 12.11.2014

413.Uchwała Nr LIX/413/2014 Rady Gminy Gniezno z dnia 12 listopada 2014 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2015 rok.

414.Uchwała Nr LIX/414/2014 Rady Gminy Gniezno z dnia 12 listopada 2014 r.w sprawie obniżenia średniej ceny skupu 1 dt (q) żyta dla potrzeb obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Gniezno na 2015 rok.

415.Uchwała Nr LIX/415/2014 Rady Gminy Gniezno z dnia 12 listopada 2014 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2015 rok.

416.Uchwała Nr LIX/416/2014 Rady Gminy Gniezno z dnia 12 listopada 2014 r. w sprawie określenia warunków, i trybu udzielania i rozliczania dotacji służących sprzyjaniu rozwojowi sportu oraz kontroli ich wykorzystania.

417.Uchwała Nr LIX/417/2014 Rady Gminy Gniezno z dnia 12 listopada 2014 r.w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy Gniezno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2015 rok.

418.Uchwała Nr LIX/418/2014 Rady Gminy Gniezno z dnia 12 listopada 2014 r.

419.Uchwała Nr LIX/419/2014 Rady Gminy Gniezno z dnia 12 listopada 2014 r.w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy rekreacyjnej we wsi Kalina – działka nr geod. 32, 33 w zakresie działek nr geod. 135 do 141.

420.Uchwała Nr LIX/420/2014 Rady Gminy Gniezno z dnia 12 listopada 2014 r.w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod tereny usług, przemysłu i działalności gospodarczej we wsiach Lulkowo dz. nr 205/1 – 205/5 oraz Kalina – działki nr 12/3 i 12/4.

421.Uchwała Nr LIX/421/2014 Rady Gminy Gniezno z dnia 12 listopada 2014 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod tereny zabudowy mieszkaniowej we wsi Mnichowo dz. nr 251/3.

422.Uchwała Nr LIX/422/2014 Rady Gminy Gniezno z dnia 12 listopada 2014 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części działki o nr ewid. 150/1, obręb Obora, gmina Gniezno.

Protokół z 59 Sesji Rady Gminy z dnia 12.11.2014r